Pravilnik o gospodarenju otpadom donesen je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov., br.  94/13). Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za gospodarenje otpadom, poslovi osobe odgovorne za gospodarenje otpadom, te način rada reciklažnog dvorišta. Pravilnikom se propisuje sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole, oblik i sadržaj obrasca dozvole, način izračuna iznosa osiguranja od štete koja može nastati kao posljedica gospodarenja otpadom, sadržaj Elaborata gospodarenja otpadom, uvjeti za sustav upravljačkog nadzora metoda, izgled i sadržaj obavijesti o namjeri ishođenja dozvole, te izgled i sadržaj oznake s osnovnim podacima o otpadu i djelatnosti iz dozvole.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama« (23.2.2014.). Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br.   23/07, 111/07) i Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (Nar. nov., br. 51/06).

Objavljeno: 21.02.2014.

natrag