U Nar. nov., br. 89 od 24.7.2014. objavljen je Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu koji stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim se Pravilnikom propisuju fitosanitarni zahtjevi kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu, postupci tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje, sadržaj i način primjene službene oznake, uvjeti koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost tretiranja i/ili označavanja drvenog materijala za pakiranje, obveza, uvjeti i postupak njihova upisa u Fitosanitarni upisnik proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, obveze koje preuzimaju upisom u Fitoupisnik te uvjeti i način obavljanja službene provjere, stručnog nadzora i inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Pravilnika.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (Nar. nov., br. 14/06 i 122/07).

Objavljeno: 28.07.2014.

natrag