U Nar. nov., br. 144 od 05.12.2014. objavljen je Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 06.12.2014.

 

Pravilnikom se utvrđuje oblik i sadržaj te uvjeti i način izdavanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) i Certifikata koji privremeno zamjenjuje Europsku karticu zdravstvenog osiguranja (Certifikat) osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Zavod). Osnovom EKZO i Certifikata osigurane osobe HZZO-a ostvaruju, za vrijeme privremenog boravka na području drugih država članica Europske unije (EU) i Europskog ekonomskog prostora (EEP), pravo na zdravstvene usluge koje su potrebne iz medicinskih razloga, uzimajući u obzir prirodu zdravstvenih usluga i očekivanu dužinu privremenog boravka u drugim državama članicama EU i EEP. Certifikat je propisana isprava u papirnatom obliku koja u slučajevima iz čl. 10. Pravilnika zamjenjuje EKZO. Izdavatelj i vlasnik EKZO i Certifikata je HZZO.

EKZO izdaje Zavod kao zasebnu iskaznicu, a prema Odluci Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti oznake S1 od 12. lipnja 2009. godine o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja, čiji su sadržaj i oblik propisani Odlukom Administrativne komisije oznake S2 od 12. lipnja 2009. godine o tehničkim specifikacijama Europske kartice zdravstvenog osiguranja.

EKZO se izdaje na zahtjev osigurane osobe, a izdaje ju regionalni ured, odnosno područna služba Zavoda nadležni prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe. Osigurana osoba EKZO preuzima u nadležnom regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Zavoda ili joj se EKZO dostavlja poštom na naznačenu adresu, u pravilu, u roku od 8 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva osigurane osobe.

EKZO se izdaje na razdoblje od tri godine za:

- osiguranike iz članka 7. stavka 1. točaka 1. do 4., 6. do 12., 18. do 20. i 25. do 27. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Zakon),

- osigurane osobe iz članaka 9. do 12. Zakona.

Za druge osigurane osobe EKZO se izdaje na razdoblje od godinu dana.

Osiguranim osobama - članovima uže obitelji osiguranika upućenog na privremeni rad u drugu državu članicu EU ili EEP (bračni drug i djeca), koji s njime borave u drugoj državi članici EU ili EEP za vrijeme njegovog privremenog rada, EKZO se izdaje na isti rok kao i osiguraniku na privremenom radu.

U slučaju da je osiguranoj osobi u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje EKZO utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju na razdoblje kraće od godine dana, EKZO se izdaje samo za razdoblje za koje osoba ima utvrđen status osigurane osobe.

EKZO važi od datuma izdavanja do datuma navedenog na samoj EKZO.

Sadržaj i oblik Certifikata propisan je Odlukama Administrativne komisije broj S1 i S2 od 12. lipnja 2009. godine o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja i tehničkim specifikacijama Europske kartice zdravstvenog osiguranja i sadrži iste podatke kao EKZO. Certifikat je privremena isprava koja zamjenjuje EKZO i izdaje se samo u hitnim slučajevima, i to:

- u slučaju krađe, gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba ostane bez EKZO iz nekog drugog razloga (Certifikat se izdaje do kraja razdoblja važenja izdane EKZO),

- u slučaju neočekivanog iznenadnog odlaska u drugu državu članicu EU ili EEP (Certifikat se izdaje za razdoblje boravka u određenoj državi),

- u slučajevima kada je prema evidenciji Zavoda osigurana osoba obvezno zdravstveno osiguranja na razdoblje kraće od 30 dana (Certifikat vrijedi do isteka osiguranja).

Certifikat osiguranoj osobi izdaje nadležni regionalni ured, odnosno područna služba Zavoda iz članka 7. ovoga Pravilnika odmah po zaprimanju zahtjeva osigurane osobe, s važenjem od jednog do najviše 90 dana.

Osigurana osoba ne snosi troškove izdavanja EKZO i Certifikata. Osigurana osoba može zatražiti izdavanje nove EKZO u roku od 30 kalendarskih dana prije dana isteka važeće EKZO. Gubitak EKZO osigurana osoba je obvezna prijaviti najbližem regionalnom uredu, odnosno područnoj službi Zavoda i objaviti njezin gubitak u ''Narodnim novinama''. Troškove objave gubitka EKZO u ''Narodnim novinama'' snosi osigurana osoba. Osigurana osoba koja ne postupi na naprijed navedeni način obvezna je snositi troškove nastale zlouporabom EKZO od strane druge osobe.  Zavod će osiguranoj osobi izdati novu EKZO u slučaju njezina oštećenja ili gubitka.

Za zlouporabu ili neopravdanu uporabu EKZO, odnosno Certifikata ili postupanje koje je suprotno odredbama ovoga Pravilnika, pružatelji zdravstvenih usluga, korisnici EKZO te druge osobe podliježu odgovornosti za štetu prema općim propisima o naknadi štete. Osigurana osoba u slučaju gubitka statusa zdravstveno osigurane osobe ne smije koristiti EKZO te ju je obvezna vratiti Zavodu u roku od najviše 30 dana od dana gubitka statusa osigurane osobe.

 

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 153/11).

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag