U Nar. nov., br. 40 od 28.3.2014. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini koji stupa na snagu 29.3.2014.

Ovim Pravilnikom propisuje se da prijenos prava na plaćanje dodijeljenih za 2013. godinu, a koja će se aktivirati podnošenjem zahtjeva za korištenje prava na plaćanje u 2014. godini, može se prijaviti regionalnim uredima Agencije za plaćanja do 28. travnja 2014. godine.

Objavljeno: 01.04.2014.

natrag