U Nar. nov., br. 144 od 05.12.2014. objavljen je Pravila o izmjeni Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Pravila) koja stupaju na snagu 06.12.2014.

Rok važenja police i iskaznice počinje teći nakon proteka roka od 15 dana od dana sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, osim za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju u kojem slučaju rok važenja police i iskaznice počinje teći danom podnošenja ponude Zavodu.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag