U Nar. nov., br. 135 od 18.11.2014. objavljena su Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (u nastavku: Pravila) koja stupaju na snagu 19.11.2014.

Rok važenja police i iskaznice počinje teći nakon proteka roka od 30 dana od dana sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, osim za osiguranike koji su imali ranije ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje kod drugog osiguravatelja i koje je isteklo najkasnije 30 dana prije sklapanja ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju u kojem slučaju rok važenja police i iskaznice počinje teći danom podnošenja ponude HZZO-u.

Rok važenja police i iskaznice nakon proteka svakog ugovorenog osigurateljnog razdoblja od jedne godine produžava se na daljnji rok od godinu dana, ako se osiguranik/ugovaratelj prije isteka tog razdoblja pisano ne izjasni da ne želi produljenje sklopljenog ugovora za sljedeće osigurateljno razdoblje od godine dana.

Objavljeno: 21.11.2014.

natrag