U Nar. nov., br. 21 od 17. veljače 2014. objavljena su Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja koja stupaju na snagu dana 18. veljače 2014.

U Pravilima uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 91/13. i 136/13.) u članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tiskanica e-ponude sadrži sljedeće podatke:

1) broj ponude

2) naziv ugovaratelja, osobni identifikacijski broj (OIB)

3) adresu ugovaratelja - broj pošte, naselje, ulica, kućni broj, e-mail adresu, broj mobitela

4) ime i prezime osiguranika, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB)

5) adresu osiguranika - broj pošte, naselje, ulica, kućni broj, e-mail adresu i broj mobitela

6) iznos godišnje premije, način plaćanja i dospijeće

7) za osiguranika za kojeg se premija plaća iz državnog proračuna skenirane dokumente kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta

8) Hyper Link na stranicu Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

9) izjavu da su Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju pročitani i prihvaćeni

10) napredni elektronički potpis osiguranika odnosno ugovaratelja.«

 

Objavljeno: 20.02.2014.

natrag