Pojašnjenje Ministarstva financija u vezi s iskazivanjem računa u PDV-K za 2013.

Radi učestalih upita poreznih obveznika u vezi s iskazivanjem računa u konačnom obračunu PDV-a za 2013. godinu, a prvenstveno na one račune koji se odnose na primljene isporuke dobara i usluga u prosincu 2013., a koji su primljeni nakon 20. siječnja 2014., Ministarstvo financija je objavilo i svoje pojašnjenje Klasa: 410-01/14-01/267, Ur. broj: 513-07-21-01/14-2 od 10. veljače 2014.

Sukladno predmetnom pojašnjenju, porezni obveznici neće pogriješiti ako primjerice račun primljen nakon 20. siječnja 2014. za isporuku obavljenu u prosincu iskažu u prijavi PDV-a za mjesec siječanj koju trebaju podnijeti do 20. veljače 2014. ili ako ga iskažu u konačnom obračunu PDV-a za 2013. godinu obzirom da su na taj način postupali u prethodnim godinama.

Presliku predmetnog pojašnjenja možete pogledati na slijedećem linku:

Pojašnjenje Ministarstva financija u vezi s iskazivanjem računa u PDV-K za 2013.

Objavljeno: 25.02.2014.

natrag