U Nar. nov., br. 83/14 od 11. srpnja 2014. objavljena je Odluka Ustavnog suda RH, br. U-I-5294/2013 od 18. lipnja 2014. kojom su ukinuti čl. 6. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz Nar. nov., br. 125/13 (u nastavku: ZPD/13).

Ukinuti čl. 6. ZPD/13 glasio je: "U članku 51. stavku 4. na kraju rečenice iza riječi: »ovoga Zakona« stavlja se zarez i dodaju riječi: »i to na sve isplaćene primitke od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu (prema načelu blagajne)".

Ukinuti čl. 8. ZPD/13 glasio je: "Iznimno od članka 6. ovoga Zakona i članka 51. stavka 4. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine', br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12. i 144/12.), ako je odluka o isplati dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu donesena, u skladu s posebnim propisima, prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a isti nisu isplaćeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pri isplati te dividende i udjela u dobiti primijenit će se propisi koji su bili na snazi na dan kada je ta odluka donesena, što isplatitelj dokazuje vjerodostojnim ispravama.«

Objavljeno: 15.07.2014.

natrag