U Nar. nov., br. 72 od 13.6.2014. objavljena je Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2014. godinu (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu danom donošenja tj. 11.6.2014.

Odlukom se određuje visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (RH) za 2013. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun RH za 2014. godinu. Odredbe Odluke primjenjuju se na trgovačka društva i pravne osobe, a utvrđene Odlukom o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Nar. nov., br. 120/13).

Članovi skupština trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH u kojima RH ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu uplate izravno u Državni proračun RH za 2014. godinu, a razmjerno paketu dionica ili visini poslovnog udjela RH u temeljnom kapitalu društva.

U trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH u kojima RH ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, članovi nadzornih odbora i članovi skupštine koji zastupaju RH obvezni su zahtijevati da se dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu uplati izravno u Državni proračun RH za 2014. godinu, a razmjerno paketu dionica ili visini poslovnog udjela RH u temeljnom kapitalu društva.

Članovi nadzornih odbora obvezni su poduzeti sve pripremne radnje prije održavanja redovitih skupština trgovačkih društava kojima će se omogućiti provedba mjera sukladno ovoj Odluci.

Članovi upravnih tijela i organa te predstavnici RH u pravnim osobama obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere sukladno ovoj Odluci da pravne osobe dobit nakon oporezivanja za 2013. godinu, odnosno višak prihoda nad rashodima iskazan u računu prihoda i rashoda na dan 31. prosinca 2013. godine, uplate izravno u Državni proračun RH za 2014. godinu.

Sredstva na ime dijela dobiti utvrđene Odlukom trgovačka društva odnosno druge pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za RH, dužna su uplatiti na račun Državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit, najkasnije do 15.9.2014.

Objavljeno: 17.06.2014.

natrag