Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Okučani donesena je temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93 - 25/12) i Statuta Općine Okučani (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« br. 10/09 i 3/13).

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Okučani.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

Objavljeno: 01.12.2014.

natrag