U Nar. nov., br. 40 od 28.3.2014. objavljena je Odluka o porezima Općine Motovun-Montona koja stupa na snagu 1.4.2014.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Motovun - Montona, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja poreza. Općina uvodi i njoj pripadaju sljedeći porezi: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na tvrtku ili naziv i 5. porez na korištenje javnih površina.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti:

  • Odluka o porezima Općine Motovun (Nar. nov., br. 34/02),
  • Odluka o davanju i porezima na korištenje javnih površina ("Službene novine Grada Pazina" br. 21/06, 13/09, 04/10, 07/12 i 15/13) i
  • Odluka o davanju na korištenje javnih površina za vrijeme održavanja Motovun Film Festivala ("Službene novine Grada Pazina" br. 21/06 i 13/09).

Objavljeno: 01.04.2014.

natrag