U Nar. nov., br. 146/14 od 10. prosinca 2014. objavljena je Odluka o porezima Grada Komiže(u nastavku: Odluka) kojom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Komiži, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza.

Odluka stupa na snagu 18. prosinca 2014., a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Komiže (»Službeni glasnik Grada Komiže«, br. 1/02).

Objavljeno: 12.12.2014.

natrag