U Nar. nov., br. 81 od 4.7.2014. objavljena je Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 12.7.2014.

 

Odlukom se pobliže propisuju uvjeti za osnivanje, poslovanje, izvješćivanje Hrvatske narodne banke (HNB) i prestanak podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj (RH) te način primjene odredbi iz čl. 92. st. 1. Zakona o kreditnim institucijama na podružnicu.  Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) koja namjerava osnovati podružnicu na području RH dužna je dobiti odobrenje za osnivanje podružnice od HNB.

Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) imenuje najmanje dvije osobe za vođenje poslova podružnice i zastupanje podružnice, s tim da se jedan od članova rukovodstva podružnice imenuje se za direktora.

Najmanje jedan član rukovodstva podružnice mora poznavati hrvatski jezik tečno u govoru i pismu da bi mogao obavljati tu funkciju te mora imati prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

Članom rukovodstva podružnice može biti imenovana samo osoba koja je dobila prethodnu suglasnost HNB-a za obavljanje funkcije člana rukovodstva podružnice.

Članovi rukovodstva podružnice moraju ispunjavati sve uvjete koji su propisani za članstvo u upravi kreditne institucije u Zakonu o kreditnim institucijama i propisima donesenima na temelju tog Zakona.

Rukovodstvo podružnice imenuje se na rok koji ne može biti duži od pet godina, a kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) može opozvati člana rukovodstva podružnice i prije isteka navedenog roka.

Kreditna institucija iz treće zemlje (osnivač) dužna je osigurati sredstva za osnivanje podružnice u iznosu od najmanje 40 milijuna kuna.

Podružnica je dužna voditi poslovne knjige, ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati, kontrolirati i čuvati knjigovodstvene isprave u skladu s važećim propisima u RH i standardima struke. Podružnica je dužna sastavljati i objavljivati godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće za njezino poslovanje u skladu s važećim propisima u RH i standardima struke i na hrvatskom jeziku. Podružnica je dužna svoje godišnje izvješće dostaviti HNB najkasnije u roku od četiri mjeseca od isteka poslovne godine na koju se odnosi.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće države u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 1/09).

Objavljeno: 08.07.2014.

natrag