U Nar. nov., br. 45 od 9.4.2014. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 17.4.2014.

 

Ovom odlukom uvode se općinski porezi (prirez porezu na dohodak; porez na potrošnju; porez na kuće za odmor; porez na tvrtku ili naziv; porez na korištenje javnih površina) koji su vlastiti izvor prihoda Općine Tordinci.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak od 4.7.2002., klasa: 410-01/02-01/105, urbroj: 2188/23-02-01 i Odluka o općinskim porezima od 11.1.2002., klasa: 418-02/02-01/13, urbroj: 2188-23/02-01.

Objavljeno: 11.04.2014.

natrag