U Nar. nov., br. 149 od 16.12.2014. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu u roku od osam dana nakon objave u »Glasniku« Općine Lovinac, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 24. prosinca 2014. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac (Nar. nov., br. 6/07). Odluka će se primjenjivati od 1.1.2015.

Ovom Odlukom utvrđuju se stope i visine poreza, te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o financiranju JLP(R)S-a, a između ostaloga, mijenja se stopa prireza porezu na dohodak koja će iznositi  8%.

Objavljeno: 17.12.2014.

natrag