U Nar. nov., br. 53 od 29.4.2014. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja. Odluka stupa na snagu 7. svibnja 2014., a primijenjuje se 1. svibnja 2014.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza, koji su vlastiti prihodi Općine Lasinja. Porezi Općine Lasinja su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kuna, po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Porez na tvrtku plaća se i uznosu 750,00 kuna za pravne osobe, te 250,00 kuna za fizičke osobe

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine (ceste, ulice, nogostupi, trgovi, parkovi, igrališta i zelene površine uz cestu i javne objekte).

Za postavljanje pokretnih objekata, štandova, stolova i slično, namijenjenih za prodaju trgovačke robe, hrane, pića i drugog asortimana, plaća se porez po m2 korisne površine.

Porez za korištenje javnih površina plaća se za svaki m2 površine koja se koristi i to:

  • za skladištenje materijala i robe: ispred zgrada 8,00 kn /m2 dnevno, na ostalim slobodnim površinama 5,00 kn/m2 dnevno
  • za izgradnju i popravak zgrada i drugih objekata: u ugovorenom roku 1,00 kn /m2 dnevno, nakon isteka ugovorenog roka 3,00 kn/m2 dnevno
  • za postavljanje i korištenje štandova u različite svrhe (prodaja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, zabavne igre i sl.) 5,00 kn/m2dnevno
  • za pružanje ugostiteljskih usluga 3,00 kn/m2 dnevno
  • za ostale namjene 1,00 kn/m2 dnevnoZa korištenje izloga (vitrina) u svrhu izlaganja robe izvan poslovnih prostorija plaća se porez u godišnjem iznosu od 150,00 kn za svaki m2izloga.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja - pročišćeni tekst (Glasnik Karlovačke županije br. 2/99), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima (Glasnik Karlovačke županije br. 28/99, 28/01, 7/08).

Objavljeno: 05.05.2014.

natrag