Odluka je donesena temeljem Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 159/13) i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08 i 54/13). Ovom Odlukom propisuju se:

  1. kriteriji klasifikacije plasmana i izvanbilančnih obveza na osnovi kojih je kreditna institucija izložena kreditnom riziku,
  2. način utvrđivanja gubitaka koji proizlaze iz kreditnog rizika,
  3. način provođenja vrijednosnih usklađivanja (ispravaka vrijednosti) bilančnih stavki i rezerviranja za izvanbilančne stavke,
  4. rangiranje instrumenata osiguranja potraživanja i
  5. vođenje kreditnih spisa.Ova Odluka stupa na snagu 31. ožujka 2014.

Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (Nar. nov., br. 41A/14)

 

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag