U Nar. nov., br. 45 od 9.4.2014. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 24.4.2014.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 9/14 i 12/14) u Dopunskoj listi lijekova podaci pod konkretnim šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije se mijenjaju, a šifre su navedene u tabeli koja je sastavni dio Odluke.

Objavljeno: 11.04.2014.

natrag