U Nar. nov., br. 10 od 27. siječnja 2014. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa koja stupa na snagu dana 27. siječnja 2014.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013. i 23/2013.), u Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka, unose se sljedeće izmjene.

1. Pod entitetom »PAPUA NOVA GVINEJA« dodaje se službeno ime, tako da tekst glasi:

PAPUA NOVA GVINEJA
Nezavisna Država
Papua Nova Gvineja

PAPUA NEW GUINEA
Independent State of
Papua New Guinea

PG

PNG

598.

2. Pod entitetom »SOMALIJA« mijenja se službeno ime, tako da tekst glasi:

SOMALIJA
Savezna Republika
Somalija

SOMALIA
Federal Republic of
Somalia

SO

SOM

706.

II.

U Prilog 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka unose se izmjene:

1. Pod entitetom »ČILE« mijenja se brojčana oznaka manje jedinice, tako da tekst glasi:[1]

ČILE

unidad de
fomento

Unidad de
Fomento

CLF

990

41.

2. Pod entitetom »LETONIJA« mijenja se naziv, troslovna i brojčana oznaka valute, tako da tekst glasi:[2]

LETONIJA

euro2

Euro

EUR

978

2.

3. Ispod entiteta »PALAU« dodaje se novi entitet »PALESTINA, DRŽAVA« s pripadajućim tekstom:

PALESTINA,
DRŽAVA

nema vlastitu
valutu

no universal
currency.

4. Pod entitetom »UGANDA« mijenja se brojčana oznaka manje jedinice, tako da tekst glasi:

UGANDA

ugandski šiling

Uganda Shiling

UGX

800

0.

Objavljeno: 29.01.2014.

natrag