U Nar. nov., br. 149 od 16.12.2014. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca koja stupa na snagu24. prosinca 2014., objavit će se u "Glasniku Grada Karlovca", a primjenjivat će se od 1.1.2015.

Ovom Odlukom mijenja se stopa prireza porezu na dohodak koja će iznositi  14%.

 

 

 

Objavljeno: 17.12.2014.

natrag