U Nar. nov., br. 151 od 19.12.2014. objavljena je Odluka o gradskim porezima Grada Petrinje koja stupa na snagu 1.1.2015.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrsta, stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza Grada Petrinje. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 26/01, 03/02, 07/02 i 13/03).

Objavljeno: 23.12.2014.

natrag