U Nar. nov., br. 43 od 4.4.2014. objavljena je Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014. Faktor osnovne mirovine od 1. siječnja 2014. iznosi 0,75. Navedena Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Objavljeno: 08.04.2014.

natrag