U Nar. nov., br. 94 od 31.7.2014. objavljena je Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva koja stupa na snagu 8.8.2014.

Ovom Odlukom utvrđuje se dopuštena visina manjka koji ne podliježe oporezivanju. Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.

Objavljeno: 01.08.2014.

natrag