U Nar. nov., br. 82 od 9. srpnja 2014. objavljena je Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada koja je stupila na snagu dana 3. srpnja 2014.

Ovim Programom se, u skladu s odredbom članka 12. Zakona o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (»Narodne novine«, broj 77/2014, u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđuju mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada, na području Vukovarsko-srijemske županije.

Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i vjerskih zajednica i u kojoj se pruža usluge većem broju ljudi.

Gospodarska zgrada podrazumijeva sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu.

Pod stambenom zgradom podrazumijeva se zgrada u kojoj je u vrijeme nastanka katastrofe stanovao njezin vlasnik, odnosno srodnik vlasnika ili u kojoj je vlasnik, odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište. Pod pojmom stambene zgrade prema Zakonu podrazumijevaju se i pomoćne i gospodarske zgrade koje su u funkciji stambene zgrade navedene u ovom Programu, točka V.a, a koje sa stambenom zgradom čine jednu funkcionalno-gospodarsku cjelinu (u daljnjem tekstu: stambena zgrada).

Korisnik obnove zgrade po ovom Programu, temeljem članka 18. Zakona, je vlasnik, odnosno posjednik ako vlasnik nije dostupan ili se ne može utvrditi, uz čiju se suglasnost provodi obnova zgrade.

Sukladno ovom Programu obnavljat će se stambene zgrade čiji broj se u trenutku donošenja ovoga Programa procjenjuje na 2.689 stambenih zgrada i na 4.713 pomoćnih i gospodarskih zgrada koje su u funkciji stambenih zgrada, te 4.234 gospodarskih zgrada i 32 zgrade javne namjene.

Obnova zgrada provodi se organizirano, nakon prikupljanja podataka, a temeljem podloga snimki zaprimljenih od Državne geodetske uprave, te obilaska terena i procjene stupnja nastalih građevinskih oštećenja od poplava, u skladu s kategorijama oštećenja utvrđenih ovim Programom, te s pripadnim vrstama radova obuhvaćenim ovim Programom.

Obnova zgrada koja se provodi njihovim popravkom, provodi se uz poštivanje slijedećih načela:

  1. obnavlja se dio zgrade koji je od djelovanja poplave ili koji je od posljedica djelovanja poplave bio oštećen, s odgovarajućim tehničkim rješenjem kojim se zamjenjuje izvorni oštećeni dio zgrade, i uz poštivanje činjenica vezanih za stanje zatečenih dijelova zgrade (poglavito razine vlažnosti tih dijelova) s kojim se obnovljeni dio povezuje odnosno u kojeg se ugrađuje;
  2. zamjenjuje se i dio zgrade koji od djelovanje poplave ili od posljedica djelovanja poplave nije bio oštećen, ali je njegova zamjena opravdana zbog tehničkih, funkcionalnih ili tehnoloških razloga povezivanja s obnovljenim dijelom zgrade iz točke 1.;
  3. u slučaju potrebe za izvedbom vrste rada koji prema ovom Programu nije obuhvaćen za utvrđenu kategoriju oštećenja zgrade, u obnovi zgrade može se odlukom o obnovi obuhvatiti i vrste rada predviđenog za višu kategoriju oštećenja, ako to proizlazi iz zapisnika o procjeni oštećenja zgrade, ili ako se to utvrdi u postupku donošenja odluke.

Obnova stambenih zgrada koja se provodi isplatom novčanih sredstava umjesto popravkom, po izboru korisnika obnove, provodi se za stambene zgrade I. i II. kategorije oštećenja.

Obnova zgrada koja se provodi njihovim uklanjanjem i izgradnjom novih zgrada provodi uz poštivanje sljedećega:

  1. odluka o obnovi može se donijeti za zgrade za koje je zapisnikom građevinske inspekcije i povjerenstva za procjenu oštećenja utvrđeno da nisu sigurne za boravak ljudi, te ako su ispunjeni ostalih uvjeti propisani Zakonom;
  2. odluka o obnovi donosi se uz poštivanje kriterija utvrđenih ovim Programom u odnosu na veličinu za izgradnju nove zgrade;
  3. u odluci o obnovi stambene zgrade određuje se tipski projekt za građenje nove stambene zgrade, koji je izrađen u skladu kriterijima utvrđenim ovim Programom i za kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo rješenje o tipskom projektu prema posebnom zakonu;
  4. u odluci o obnovi gospodarske zgrade ili zgrade javne namjene izgradnjom nove zgrade određuje se izgradnja prema odobrenom izvornom glavnom projektu ili prema projektu izvedenog stanja, ako se radi o zgradi za koju je u skladu s posebnim zakonom podnesen zahtjev za ozakonjenje, uz nužne prilagodbe stanju na tržištu građevnih proizvoda.

Ovim se Programom utvrđuje dokumentacija potrebna za provođenje postupaka povezanih s obnovom zgrada.

Objavljeno: 10.07.2014.

natrag