U Nar. nov., br. 37 od 24. ožujka 2014. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca koja stupa na snagu i primjenjuje se od dana 1. travnja 2014.

Prema ovoj Odluci prirez porezu na dohodak Grada Pakraca plaća se po stopi od 10%.

Objavljeno: 26.03.2014.

natrag