Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec rujan 2014.

Iz sadržaja FIP-a br. 9/14 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

 

Pregled važnijih izmjena novog Zakona o radu (Nataša Novaković)

Novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14) stupio je na snagu 7. kolovoza 2014. godine. Izmjena i dopuna u radnopravnim odnosima ima podosta, te se kroz jedan članak ne stignu obraditi sve novosti. Stoga se u ovom broju našeg časopisa kao podsjetnik daje kratak pregled preko tridesetak najvažnijih izmjena u odnosu na dosadašnje uređenje, a u narednim brojevima će se pomnije razmatrati pojedini instituti i posljedice koje u odnosu na njih donose odredbe novog Zakona o radu.

 

Ovrha na temelju vjerodostojne isprave od 1. rujna 2014. (Vedran Jelinović)

Posljednje izmjene i dopune Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14) stupile su na snagu 1.9.2014., izuzev pojedinih odredaba koje se odnose na sudjelovanje Fine u postupcima ovrhe na nekretninama (postupak prodaje nekretnina), a koje stupaju na snagu 1.1.2015. godine. U ovom članku se pojašnjava tijek ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave kroz novosti koje su stupile na snagu 1.9.2014., a od kojih se pojedine primjenjuju i na postupke u tijeku, a pojedine tek u postupcima pokrenutim nakon stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna Ovršnog zakona.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Računovodstvene politike i procjene: definiranje i promjene prema MSFI (dr. sc. Ivica Pervan)

Važan element financijskog izvještavanja predstavljaju računovodstvene politike i procjene o kojima u značajnoj mjeri mogu ovisiti informacije prezentirane u financijskim izvještajima. U članku, autor obrađuje učinke alternativnih računovodstvenih politika i procjena te postupanje s pogreškama.

 

Organizacija računovodstva kod poduzetnika s primjerom Pravilnika o računovodstvu (Irena Slovinac)

Poduzetnik je dužan organizirati računovodstvo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i na temelju njega donesenim propisima, računovodstvenim standardima i temeljnim računovodstvenim načelima. Zbog specifičnosti svakog poduzetnika, kao i utjecaja niza faktora, ne postoji opće organizacijsko rješenje. No, kod svih poduzetnika organizacijom bi trebalo riješiti sljedeća pitanja: tko, kada i kako izdaje (i/ili prima) knjigovodstvenu ispravu; tijek kretanja isprave; tko provjerava i ovjerava ispravnost knjigovodstvene isprave; utvrditi kontni plan i sheme knjiženja; utvrditi mjesta i nosioce troškova te dr. pitanja i postupke koji se javljaju u obavljanju računovodstvenih zadataka.

 

Evidentiranje trostranih poslova u poslovnim knjigama (Domagoj Zaloker)

U hrvatski sustav PDV-a, ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske Unije, od 1.7.2013. uveden je i institut trostranog posla kojim je propisan pojednostavljeni postupak oporezivanja isporuka i stjecanja dobara unutar EU-a. Prema odredbama čl. 10. Zakona o PDV-u, trostranim poslom smatra se transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu te kada su ispunjeni propisani zakonski uvjeti. Radi određenih dvojbi koje se javljaju pri evidentiranju i oporezivanju trostranih poslova, u lanku dajemo nekoliko praktičnih primjera u kojima se tuzemni porezni obveznik nalazi u sve tri situacije.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Oporezivanje nekretnina PDV-om od 1. siječnja 2015. (mr. sc. Ljubica Javor)

U svezi s oporezivanjem prometa nekretnina, RH je dobila mogućnost da do 1.1.2015. prilagodi svoje zakonske odredbe o oporezivanju PDV-om s odredbama Direktive 2006/112/EZ. Tako do 31.12.2014. zemljište na kojem se nalazi nekretnina nije predmet oporezivanja PDV-om. Od 1.1.2015. isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze prije prvog nastanjenja, tzv. novosagrađene građevine ili njihovi dijelovi uključujući zemljište na kojem se one nalaze, podlijegat će oporezivanju PDV-om. Zakonom o porezu na dodanu vrijednost je također propisana mogućnost da porezni obveznik koji obavlja oslobođene isporuke iz čl. 40. st. 1. toč. j) Zakona, odnosno isporuke nakon prvog nastanjenja, koje su oslobođene PDV-a, može izabrati oporezivanje tih isporuka, ali je to ograničila samo na slučaj ako je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Pravo izbora za oporezivanje i pravo na odbitak pretporeza može se primijeniti u trenutku isporuke, o čemu isporučitelj i kupac moraju izvijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave.

 

Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske i antikne predmete (Ilija Josić)

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisani su posebni postupci oporezivanja koji se primjenjuju vezano na isporuku rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta od strane prodavatelja rabljenih predmeta i aukcionara. Svaka isporuka od strane prodavatelja ili dražbovatelja temeljem posebnog postupka je transakcija u okviru područja primjene PDV-a i predmet oporezivanja PDV-om. U članku su pojašnjena pravila vezana uz primjenu posebnog postupka oporezivanja u isporukama rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta i antikviteta. Posebni postupak oporezivanja marže može primjenjivati samo preprodavatelj, koji je porezni obveznik. Preprodavatelj može birati hoće li primjenjivati posebni postupak oporezivanja marže na isporuke navedenih dobara ili redovni postupak oporezivanja.

 

Sustav elektroničkih usluga Porezne uprave (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović)

U cilju unapređenja poreznog sustava te bržeg i jednostavnijeg izvršavanja poreznih obveza, zakonskim je odredbama propisano korištenje elektroničkog servisa PU u okviru sustava ePorezna te obvezno elektroničko podnošenje nekih poreznih izvješća i obrazaca Poreznoj upravi.  U tablici u članku daje se pregled trenutno dostupnih elektroničkih usluga koje mogu koristiti porezni obveznici u ispunjavanju poreznih obvezna u okviru sustava e-Porezna, a pridržavajući se određenih uvjeta i pravila.

 

Trošarine - primjeri oporezivanja alkohola i pića (Željka Marinović)

Jedna od tri kategorije harmoniziranih trošarinskih proizvoda koja je obuhvaćena Zakonom o trošarinama te Pravilnikom o trošarinama  su alkohol i alkoholna pića. Kategorija alkohola i alkoholnih pića obuhvaća: pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina,  međuproizvode i etilni alkohol. Trošarinski obveznici na alkohol i alkoholna pića su:  ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta; registrirani primatelj; povremeno registrirani primatelj; uvoznik; primatelj trošarinskih proizvoda već puštenih u potrošnju u drugoj državi članici; prodavatelj iz druge države članice, odnosno njegov porezni zastupnik kod prodaje na daljinu. Trošarinski obveznici i ostali trošarinski subjekti moraju se prijaviti u registar trošarinskih obveznika.

 

Izdavanje računa prema Zakonu o PDV-u (Renata Kalčić, Lidija Cvitić)

Obvezu izdavanja računa, kao i elemente računa uređuje nekoliko poreznih propisa. Tako su Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, između ostalog, propisane odredbe o izdavanju računa između poreznih obveznika, a Općim poreznim zakonom propisane su odredbe o izdavanju računa za gotovinski promet. Obveza izdavanja računa regulirana je i Zakonom o porezu na dohodak. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje tko su obveznici fiskalizacije, te sadržaj računa za provedbu fiskalizacije. U članku autorice je dan pregled najvažnijih pravila u vezi izdavanja računa, s posebnim naglaskom na ona koja nalažu propisi o PDV-u, a sukladno Direktivama EU-a.

 

Pravo zaposlenih u javnim službama na razne vrste pomoći (Fadila Bahović)

Zaposleni u javnim službama ostvaruju pravo na razne vrste jednokratnih naknada - tzv. pomoći. Njihova osnovna svrha je nastojanje da se zaposleniku pomogne u određenoj životnoj situaciji, koja za posljedicu ima povećani obiteljski trošak ( duže bolovanje, smrt člana obitelji, rođenje djeteta i sl.). Autorica u članku ukazuje na vrste pomoći predviđene za zaposlene u javnim službama, koliko one iznose, tko na njih ostvaruje pravo i pod kojim uvjetima.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Devetomjesečni financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nikolina Bičanić)

Devetomjesečni financijski izvještaji proračunskog računovodstva predaju se Fini do 10. listopada (proračunski korisnici državnog proračuna, proračunski korisnici JLP(R)S-a i sami LP(R)S-i) odnosno do 20. listopada 2014. (izvanproračunski korisnici). Financijski izvještaji za obveznike primjene proračunskog računovodstva nisu se mijenjali od početka primjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Nar. nov., br. 32/11), čije izmjene su u pripremi i koje bi se trebale početi primjenjivati od sljedeće godine. Očekuje se skraćivanje rokova podnošenja godišnjih financijskih izvještaja (i to već za sastavljanje izvještaja za 2014.), ali i promjena sadržaja nekih financijskih izvještaja. O navedenim promjenama pisat ćemo u narednim brojevima časopisa, a u ovome broju daje se kratki podsjetnik na izvješćivanje, s pregledom obveznika, rokova i vrsta financijskih izvještaja te neke napomene o knjiženjima.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Ulaganja i izuzimanja dobara u samostalnoj djelatnosti (Krešimir Vranar)

U članku autor pojašnjava knjigovodstvene i porezne posljedice ulaganja i izuzimanja dobra u obrtničkoj djelatnosti te ističemo sljedeće:

  • poslovnim izdacima smatraju se i ulaganja, ali ne i ulaganja financijske i dugotrajne imovine,
  • ulaganja kratkotrajnih dobara evidentiraju se u Obrascu KPI, a dugotrajne imovine u Obrascu DI,
  • poslovni primici su i izuzimanja dobara i usluga osim izuzimanja financijske imovine,
  • izuzimanja financijske imovine ne evidentiraju se u Obrascu KPI,
  • izuzimanja su i manjkovi, kalo, rastep, kvar i lom iznad visine utvrđene odlukama HOK-a,
  • za izuzimanja je mjerodavna prodajna cijena, odnosno procijenjena usporediva tržišna vrijednost,
  • porezna osnovica za obračun PDV-a za izuzeta dobra je nabavna cijena tih ili sličnih dobara,
  • obveznici PDV-a na izuzeta dobra i usluge ispostavljaju interni račun/zapisnik (R-2) i zaračunavaju 5% ili 13% ili 25% PDV-a,
  • ispostavljeni interni račun/zapisnik (R-2) za izuzimanje evidentira se u Obrascu I-RA.

 

Prekršaji i kazne u poslovanju obrtnika (Marija Butković)

Zakon o obrtu regulira niz prekršaja i u svezi s njima kazne prema obrtnicima, fizičkim osobama koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje, te pravnim osobama koje obavljaju obrt, ukoliko se isti ne pridržavaju zakonskih odredaba koji reguliraju njihovo poslovanje.U cilju bolje i adekvatne edukacije obrtnika u svezi s ovom materijom, u ovom članku se daje pregled prekršaja i kazni koje propisuju Zakon o obrtu i Zakon o trgovačkim društvima.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 

Devetomjesečni izvještaj neprofitnih organizacija na izmijenjenom obrascu (Krešimir Vranar)

Neprofitne organizacije za razdoblje od 1.1. do 30.9.2013. obvezne su sastaviti devetomjesečni izvještaj sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Za popunjavanje Skraćenog računa prihoda i rashoda (Obrazac S-PR-RAS-NPF) temelj su podaci iskazani na knjigovodstvenim računima, a samo neki podaci se ne preuzimaju izravno iz glavne knjige. U članku autor pojašnjava popunjavanje Skraćenog računa prihoda i rashoda te daje primjer popunjenog propisanog obrasca.

 

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA:

 

Obračun poreza i izvješćivanje o isplati plaća za izaslane radnike (Ksenija Cipek, Iva Uljanić)

Obračun plaće izaslanih radnika specifičan je jer se nalazi pod jurisdikcijom dvije zemlje: one u kojoj se rad obavlja i one u kojoj je sjedište poslodavca, odnosno zemlje rezidentnosti radnika. U tom slučaju potrebno je razmotriti propise RH, ali i međunarodne ugovore kako bi se odredilo pravo pojedine države na oporezivanje plaće. Moguće je i da dođe do dvostrukog oporezivanja u kojem slučaju međunarodni ugovori određuju na koji način se rješava navedeni sukob, odnosno kojom metodom se dvostruko oporezivanje uklanja. Ovisno o tome što je ugovorom dogovoreno, ovisi i način popunjavanja Obrasca JOPPD. U članku autorice detaljno pojašnjavaju postupak oporezivanja plaće izaslanih radnika, pregled metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja sukladno sklopljenim ugovorima te daju tablični prikaz korištenja šifri neoporezivog primitka (36 ili 37) u Obrascu JOPPD prema ugovorima.

 

JAVNA NABAVA:

 

Aktualna praksa Državne komisije u postupcima javne nabave (mr. sc. Josip Šaban)

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i stavovi izraženi u odlukama koje to tijelo donosi rješavajući o žalbama u postupcima javne nabave od velike su koristi i važnosti za sve sudionike u postupcima javne nabave. U skladu s našom uobičajenom praksom stalnog praćenja i obrađivanja odluka Državne komisije, u ovom broju podsjećamo na stavove tog tijela u nedavno provedenim žalbenim postupcima.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Nove mogućnosti primjene preferencijala (mr. sc. Branka Tuđen)

Od 1.7.2013. Republika Hrvatska može primjenjivati preferencijalne aranžmane Europske unije. Preferencijal kod uvoza robe (snižena ili ukinuta stopa carine) ne može se primijeniti bez da uvoznik posjeduje dokaz koji daje mogućnost primjene preferencijala. U članku autorica navodi novosti vezane uz pravnu osnovu primjene preferencijalne stope i nove preferencijalne aranžmane koje je zaključila Europska unija te ističe promjene kod primjene preferencijalnih stopa za robu podrijetlom iz određenih država (npr. Ukrajina, Koreja).

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

 

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Ljubica Đukanović)

Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 75/14) uređena su prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti kao i: mjere specifične zdravstvene zaštite radnika,  postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu/profesionalne bolesti te postupak utvrđivanja i priznavanja druge/drugih bolesti kao posljedice već ranije  priznate ozljede na radu/profesionalne bolesti. Pravilnikom su utvrđeni i opseg prava, uvjeti i način njihovog što je i tema ovoga članka. Jedno od prava je i naknada plaće koju obračunava i isplaćuje pravna/fizička osoba - poslodavac iz vlastitih sredstava, a HZZO je obvezan izvršiti povrat sredstava u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat. Uz zahtjev za povrat poslodavac je obvezan priložiti: tiskanicu - Potvrda o plaći, tiskanicu - Izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad i dokumentaciju o izvršenim isplatama naknada plaće.

 

GOSPODARSTVO:

 

Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Sandra Vajda)

Ulaskom RH u EU omogućeno je, pored ostalog, i pružanje usluga državljana RH  na privremenoj i povremenoj osnovi u drugoj državi članici Europske unije i Europskog gospodarskog prostora što je trebalo regulirati posebnim propisom. Stoga je donesen  Pravilnik o izdavanju EU potvrde (Nar. nov., br. 92/14) koji se primjenjuje počevši od 5.8.2014., što je i tema ovoga članka. Neovisno o kojoj se kategoriji podnositelja radi (fizičkoj osobi, obrtniku ili pravnoj osobi) zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se nadležnom tijelu koje će istu izdati u roku od 8 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva i to bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova. Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se na propisanom obrascu u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem, time da se istom dokazuje da ste poslovno nastanjeni u RH i da nemate čak ni privremene zabrane bavljenja profesijom.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 9/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 9/14.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2014. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/14 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

 

Srdačan pozdrav iz TEB-a!

Objavljeno: 03.09.2014.

natrag