Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec srpanj 2014.

Iz sadržaja FIP-a br. 7/14 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

 

Uz Prijedlog Zakona o očuvanju radnih mjesta (Vedran Jelinović)

Kako bi se zaustavio negativan trend otkazivanja ugovora o radu i rasta nezaposlenosti, uskoro bi na snagu trebao stupiti Zakon o očuvanju radnih mjesta. Prijedlog Zakona prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru. U ovom članku daje se pregled dviju vrsta potpora koje će poslodavcima stajati na raspolaganju, kao i uvjeti i načini ostvarivanja tih potpora.

 

Mobilizacija i civilna zaštita - isplate naknada, obračun javnih davanja i izvješćivanje (Dražen Opalić, Ksenija Cipek)

Zbog katastrofalnih poplava u Slavoniji, uz pripadnike civilne zaštite, uvedena je i mobilizacija osoba koje su sudjelovale u spašavanju ljudi i imovine. Pritom su im poslodavci, ako su te osobe u radnom odnosu, bile dužne isplatiti novčanu naknadu u visini plaću koju su ostvarili s punim radnim vremenom u mjesecu prije angažiranja. Navedenu naknadu poslodavcu refundira Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ako je osoba mobilizirana temeljem ččl. 53. Zakona o zaštiti i spašavanu, odnosno JLP(R)S koja je naložila mobilizaciju.

Zahtjev za povrat se podnosi na obrascu "Zahtjev za refundaciju plaće" uz koji se prilaže isplatna lista kao dokaz o izvršenoj isplati.

Na naknadu se ne plaća porez na dohodak (čl. 10. toč. 2. Zakona o porezu na dohodak), ali postoji obveza plaćanja doprinosa. Tako isplaćeni primitak se ne iskazuje u Obrascu JOPPD budući je čl. 76. St. 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano izuzeće za potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda.

 

Novi granski kolektivni ugovori u osnovnom i srednjem obrazovanju (Fadila Bahović)

Počevši od 1. travnja 2014. u primjeni je novi granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, a počevši od 1. svibnja 2014. i novi granski kolektivni ugovor u srednjoškolskom obrazovanju. Autorica u ovom članku daje pregled prava koja su izmijenjena u odnosu na ranije kolektivne ugovore, a koje promjene utječu i na obračun plaće i naknada zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Računovodstvo ovlaštenih mjenjača (Irena Slovinac)

Osim banaka, mjenjačke poslove u RH mogu obavljati i ovlašteni mjenjači. Ovlašteni mjenjači moraju imati registriranu djelatnost i s bankom sklopljen ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova. Sve transakcije povezane s mjenjačkim poslovanjem kao i sva izvješća ovlašteni mjenjači dužni su evidentirati uporabom certificiranog programa.

Ovlašteni mjenjači mjenjačke poslove mogu obavljati samo s fizičkim osobama i isključivo za gotovinu u kunama. Ovlašteni mjenjači obveznici su fiskalizacije.

 

Donacije materijalne imovine između poduzetnika (Domagoj Zaloker)

Bez obzira što evidentiranje donirane materijalne imovine u poslovnim knjigama poduzetnika i nije neka novina, a računovodstvena i porezna pravila su već odavno postavljena, u praksi se i dalje postavljaju pitanja u vezi računovodstvenog i poreznog tretmana donirane materijalne imovine kod davatelja i primatelja donacije.

U članku ukratko pojašnjavamo računovodstveni i porezni tretman donacija materijalne imovine kod poduzetnika koji materijalnu imovinu donira i poduzetnika koji doniranu materijalnu imovinu prima.

 

Prijedlog izmjena i dopuna MRS-a 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja (dr. sc. Ivana Mamić Sačer)

U cilju unaprjeđenja i pojašnjenja primjene zahtjeva za objavljivanjem informacija u financijskim izvještajima, krajem ožujka 2014. godine IASB je objavio Nacrt prijedloga izmjena i dopuna MRS-a 1 - Prezentiranje financijskih izvještaja. Predložene promjene MRS-a 1 odnose se napose na primjenu načela značajnosti, informacije koje se objavljuju u bilanci tj. izvještaju o financijskom položaju i računu dobiti i gubitka,  te na strukturu bilješki.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

FACTA - Zakon koji će utjecati na svjetsku financijsku industriju (Damir Došen)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je američki porezni zakon, pomoću kojeg se nastoji spriječiti izbjegavanje plaćanja poreza u SAD-u od strane američkih državljana, koji posjeduju financijsku imovinu i račune u inozemstvu. Republika Hrvatska je 2013. u Strasbourgu potpisala Multilateralnu konvenciju o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, temeljem koje će RH sklopiti međudržavni ugovor sa SAD-om. Američko ministarstvo financija objavilo je popis država i jurisdikcija s kojima ima sklopljen Sporazum o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Intergovernmental Agreement - IGA). Republika Hrvatska je na popis uvrštena 2. travnja 2014. i za potrebe primjene FATCA-e se smatra da je sklopila IGA sa Sjedinjenim Američkim Državama. S obzirom na navedeno, hrvatske financijske institucije su počele s pripremana za primjenu FATCA-e.

 

Stope PDV-a u RH i Europskoj uniji (Ana Slavuj Pavletić)

Prvotni Zakon o porezu na dodanu vrijednost primjenivao se u RH od 1. siječnja 1998., a sastojao se od jedne stope PDV-a (22%). Prema sadašnjem Zakonu o PDV-u, PDV se obračunava na određene isporuke dobara i usluga po stopama od 25%, 13% i 5%. Odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ propisana je primjena te struktura i visina stope PDV-a, zatim odredbe o odstupanjima od odredbi Direktive za određene države članice, kao i posebne odredbe koje se primjenjuju do usvajanja konačnih postupaka. U članku autorica daje pojašnjenje odredbi Direktiva, kojima je regulirana primjena redovnih i povlaštenih poreznih stopa, te pregled stopa PDV-a u RH od uvođenja PDV-a do danas.

 

Oporezivanje dohotka od djelatnosti sportaša (1. dio) (Ksenija Cipek, Dražen Opalić, Iva Uljanić)

U članku se obrazlaže oporezivanje djelatnosti sportaša porezom na dohodak te daje prikaz statusa u obveznim osiguranjima osoba koje se bave sportom profesionalno ili ostvaruju primitke po osnovi sporta, njihove obveze po toj osnovi te način utvrđivanja obveza. U drugom broju časopisa potanje ćemo pisati o neoporezivim naknadama koje se mogu isplatiti sportašima.

 

Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih prihoda (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović)

Zahtjevi za preknjiženje pogrešno uplaćenih javnih davanja, zajedno sa dokazom o uplati, podnose se ispostavi Porezne uprave prema sjedištu za pravne osobe te prebivalištu za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

U članku autorica obrazlaže načine preknjiženja: vlastitih prihoda proračuna; sredstava koja su pogrešno uplaćena na račun proračuna a trebala su biti uplaćena na račun za uplatu zajedničkih prihoda proračuna; sredstava unutar istog uplatnog računa a između različitih brojčanih oznaka vrste prihoda; doprinosa za obvezna osiguranja; u slučaju blokade računa poreznih obveznika; pogrešno uplaćenih prihoda po osnovu obveza temeljem JOPPD.

 

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD - priznata ozljeda na radu (Irena Đurica)

Obrazac JOPPD u primjeni je 6 mjeseci i nakon savladavanja popunjavanja Obrasca prilikom isplata, sve češće se porezni obveznici susreću s problemima ispravka i dopune Obrasca. U članku dajemo detaljan prikaz ispravka i dopune Obrasca JOPPD zbog priznate ozljede na radu, a kada poslodavac primi rješenje o priznatoj ozljedi nakon 6 mjeseci obračunavanja bolovanja (na teret poslodavca i na teret HZZO-a).

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Promjene u sustavu proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja (mr. sc. Ivana Jakir Bajo)

Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu koje će uskoro biti donesene pripremaju se već duže vrijeme. Nacrt izmjena biti će dostupan svima, na internetskoj stranici Ministarstva financija, kako bi se o njemu mogli očitovati svi zainteresirani. Uz promjene koje proizlaze iz zahtjeva statistike, dodatno se dorađuju odredbe Pravilnika za koje je utvrđeno da nedovoljno jasno i detaljno propisuju način knjigovodstvenih evidencija pojedinih specifičnih poslovnih događaja i transakcija, uvode se novi i mijenjaju neki postojeći računi u Računskom planu i dr. U tekstu se daje kratki pregled očekivanih izmjena.

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

 

Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija na izmijenjenom obrascu (Krešimir Vranar)

Neprofitne organizacije obvezene su sastaviti Račun prihoda i rashoda za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014. Račun prihoda i rashoda sastavlja se na izmijenjenom Obrascu: PR-RAS-NPF i predaje Fini do 30.7.2014. U svrhu sastavljanja ovog izvještaja moraju biti  proknjiženi svi prihodi i rashodi te ostali poslovni događaji nastali do 30.6.2014.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Privremena obustava obrtničke djelatnosti (Krešimir Vranar)

U članku obrađujemo moguće razloge i vrijeme trajanja privremene obustave obavljanja obrtničke djelatnosti, obveze obrtnika u razdoblju privremene obustave sa stajališta poreznih propisa, evidentiranje poslovnih promjena u poslovnim knjigama i druga pitanja povezana s privremenom obustavom obrtničke djelatnosti.

 

JAVNA NABAVA:

 

Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponude u postupcima javne nabave (Ante Loboja)

U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelji mogu pozvati ponuditelje da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi uklone pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. Isto tako u postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelji mogu pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 10 dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. U ovom članku se, uz prikaz relevantne prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, daje osvrt na mogućnosti naručitelja u pogledu instituta traženja pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda i dokumenata.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Povrat robe (mr. sc. Melita Buljan)

Povrat ili vraćena roba obuhvaća institut oslobođenja od plaćanja carine u slučajevima kada se roba Zajednice (domaća roba), koja je bila izvezena iz carinskog područja Zajednice vraća u to područje u roku od 3 godine od dana kada je obavljen izvoz robe. Carinska povlastica se isključivo veže uz samu robu. Vraćena roba se oslobađa od plaćanja uvozne carine i u slučajevima ako se vraća samo dio prethodno izvezene robe, npr. kada se radi o dijelovima ili dodatnoj opremi strojeva, instrumenata, uređaja ili drugih proizvoda.

U članku se potonje piše o uvjetima koji određuju primjenu carinskog oslobođenja, načinu dokazivanja prethodnog izvoza za primjenu carinske povlastice, deklariranju podataka u uvoznoj carinskoj deklaraciji te drugim zanimljivostima vezanim uz institut povrata.

 

DEVIZNO POSLOVANJE:

 

Statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom - najčešća pitanja (mr. sc. Gordana Miškić)

Obveznici i način izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima propisani su odredbama Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja te drugim propisima.

U članku se daju odgovori na najčešća pitanja obveznika izvješćivanja, a koja se odnose na prijavu kreditnog posla s inozemstvom, prijavu za privatna nefinancijska društva, prijavu ostalih kreditnih poslova s inozemstvom, vlasničkoj povezanosti te izvješćivanju o depozitnim poslovima po računima otvorenim u inozemstvu.

 

RADNO PRAVO:

 

Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu (2. dio) (Vesna Šiklić Odak)

Za reguliranje prava na godišnji odmor državnih, te javnih službenika i namještenika, relevantne su, pored odredaba Zakona o radu, i odredbe kolektivnih ugovora za te službe. Predmet ovog drugog dijela članka su posebnosti prava na godišnji odmor za državne i javne službenike i namještenike, a koje posebnosti su uređene upravo kolektivnim ugovorima za te službe.

 

TRGOVINA:

 

Primjena Zakona o trgovini - pitanja i odgovori (Darko Marečić)

Posljednjim izmjenama Zakona o trgovini došlo je do bitnih izmjena u uvjetima i načinu obavljanja trgovine od strane OPG-a i neprofitnih pravnih osoba, te obveze osiguranja podataka o stanju robe koju prodaju. OPG i neprofitne organizacije mogu prodavati samo svoje proizvode. Prije početka obavljanja djelatnosti prodaje moraju ishoditi rješenje i ispunjenju minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za prodajni objekt i opremu kojima se obavlja prodaja, osim u slučaju prigodne prodaje. OPG, registrirani proizvođači i neprofitne pravne osobe dužne su na prodajnom mjestu osigurati podatke o stanju robe. Isprave o stanju robe mogu se voditi u pisanom ili elektroničkom obliku, te se za vrijeme obavljanja djelatnosti trgovine moraju nalaziti u prodajnom prostoru.

Trgovac može, bez upisa u registar obavljati i druge poslove u manjem opsegu, koji služe obavljanju djelatnosti trgovine, a koji se uobičajeno obavljanju uz djelatnost trgovine (npr. prijevoz kupljene robe potrošaču). Isto vrijedi i za poduzetnike koji obavljaju neke druge djelatnosti (npr. ugostitelji mogu prodavati cigarete, frizeri šampone i sl.).

 

TRGOVAČKO PRAVO:

 

Obveza urednog vođenja knjige poslovnih udjela (Marija Butković)

Knjiga poslovnih udjela je dokument koji sadrži podatke o svakom članu društva s ograničenom odgovornošću i onome što je on uložio u društvo u vidu poslovnog udjela. Vođenje knjige poslovnih udjela obveza je svakog društva s ograničenom odgovornošću. U kojem obliku se knjiga poslovnih udjela vodi, koji podaci se u nju upisuju i koji učinci time nastaju, te na kome leži odgovornost za vođenje iste, teme su koje se predmet ovog članka.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 7/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 7/14.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2014. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/14 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

 

Srdačan pozdrav iz TEB-a!

Objavljeno: 07.07.2014.

natrag