Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec svibanj 2014.

 

Iz sadržaja FIP-a br. 5/14 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

 

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - s osvrtom na prava i obveze poslodavaca (Lidija Hrastić - Novak, dr. med.)

Iako je novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji stupio na snagu 1. siječnja 2014., njegova potpuna primjena se očekuje od 1. siječnja 2015. Poslodavci su obvezni tijekom ove godine, sve do 31.12.2014., plaćati svoje obveze uz doprinos za zapošljavanje i posebni doprinos za osobe s invaliditetom na isti način kao i do sada. Međutim, radi primjene Zakona, obvezni su od 1. svibnja do kraja ove godine dostaviti HZMO-u podatke o osoba s invaliditetom koje zapošljavaju kako bi mogli biti evidentirani u Očevidnik (Obrazac treba propisati HZMO). Samo osobe koje su propisane Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom kao osobe s invaliditetom, a upisane su u Očevidnik, uzet će se u obzir pri utvrđivanju broja osoba s invaliditetom koje poslodavac mora zaposliti. Obveznici zapošljavanja osoba s invaliditetom su svi poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika, a broj ovisi o djelatnosti koje obavljaju. Propisani postotak se primjenjuje na ukupni broj zaposlenih.

 

Prijevozna sredstva i pravo na odbitak pretporeza (Dinko Lukač)

Od 20.3.2014. za odbitak pretporeza kod motornih vozila vrijede drugačija pravila, a ista su propisana Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je stupio na snagu navedenog datuma. U članku se potonje piše o prijevoznim sredstvima za koja je te za koja nije dopušten odbitak pretporeza, a posebno se obrazlaže odbitak pretporeza za motorna vozila kategorije N1 koja nisu predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila te postupak ispravka odbijenog pretporeza ako se motorno vozilo kategorije N1 prenamjeni u motorno vozilo koje je predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila po Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.

 

Sklopljen novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (Vedran Jelinović)

Počevši od 1. travnja 2014. na snazi je novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., br. 42/14). Svakako bitna promjena tiče se prava na naknadu troškova prijevoza jer novi Kolektivni ugovor više ne uređuje to pravo. Stoga se počevši od 1.4.2014. u djelatnosti socijalne skrbi, a posljedično tome i u svim drugim javnim službama pravo na naknadu troška prijevoza ostvaruje sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. Osim u pogledu naknade troškova prijevoza, novi KU donosi i druge promjene u pogledu pojedinih instituta odnosno prava i obveza iz radnog odnosa, a koje promjene se predmet ovog članka.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013. godinu (dr.sc. Ivica Pervan)

U članku se obrađuje problematika izrade konsolidiranih financijskih izvještaja za 2013. godinu sukladno HSFI-u 2 i MRS-u 27.

 

Obvezna izvješća trgovačkih društava prema ZTD-u (mr. sc. Mladen Štahan)

Uz godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće, uprava (direktori) i/ili nadzorni odbor d.d.-a, d.o.o.-a i j.d.o.o.-a dužni su sastaviti i predočiti nadzornom odboru i/ili skupštini i druga financijska i poslovna izvješća. O ovim obveznim izvješćima pišemo u članku.

 

Poslovanje putničkih agencija (Irena Slovinac)

Kada putnička agencija usluge putnicima pruža u svoje ime, a pritom koristi usluge i dobra nabavljena od drugih poreznih obveznika, obvezna je primijeniti posebni postupak oporezivanja. Vlastite usluge putničke agencije oporezuju se po redovnom postupku. Kada agencija djeluje kao posrednik ne primjenjuje se posebni postupak. Putnička agencija dužna je fiskalizirati račune naplaćene gotovinom izdane u svoje ime, kao i izdane u ime i za račun drugog obveznika fiskalizacije. Računi izdani u ime iznajmljivača građanina ne fiskaliziraju se.

 

Ispravci pogrešaka prethodnih razdoblja (Domagoj Zaloker)

Bez obzira na namjeru dosljedne primjene računovodstvenih standarda i uspostavljanja učinkovitog sustava kontrola pri evidentiranju poslovnih događaja, u praksi često dolazi do nenamjernih pogrešaka pri evidentiranju poslovnih događaja koje rezultiraju neobjektivnim prikazom financijskog položaja i uspješnosti poslovanja. Kako bi predmetni financijski izvještaji bili sukladni zahtjevima računovodstvenih standarda, uočene pogreške je potrebno ispraviti retroaktivno. U članku se bavimo samo nenamjernim pogreškama, jer one namjerne u pravilu postaju predmetom i nekih drugih zakonskih propisa. Također, predmet članka nisu niti ispravci uočenih pogrešaka tekućeg razdoblja, radi činjenice da se takve pogreške ispravljaju korektivnim knjiženjima unutar tekućeg razdoblja prije nego se financijski izvještaji odobre za izdavanje.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Određivanje mjesta pružanja usluga u sustavu PDV-a - II. dio (Ilija Josić)

Da bi se moglo pravilno utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost prilikom pružanja usluga, potrebno je utvrditi gdje se pruža usluga. Prema odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u, predmet oporezivanja PDV-om u Hrvatskoj su samo one usluge koje porezni obveznik koji djeluje kao takav pruža u RH uz naknadu. Usluge koje se pružaju (ili se smatra da se pružaju) bilo gdje drugdje osim u RH, nisu predmet oporezivanja PDV-om u RH, čak i ako ih pruža porezni obveznik koji djeluje kao takav uz naknadu. U FIP-u br. 04/14 objavljen je prvi dio članka vezano uz utvrđivanje mjesta pružanja usluga u sustavu PDV-a, u kojem je detaljno pojašnjena primjena temeljnih (općih) pravila u oporezivanja PDV-om, te kao izuzetak, oporezivanje usluga povezanih s nekretninom. U drugom dijelu članka donosimo nastavak u oporezivanju određenih usluga, kod kojih se primjenjuju posebne odredbe (izuzeci od temeljnog načela).

 

Metode nadzora u ugostiteljskoj djelatnosti (mr.sc. Srebrenka Pečenjak)

Nadzor ugostiteljske djelatnosti provodi se najčešće u tekućem razdoblju poslovanja za dio tog tekućeg razdoblja poslovanja. Ukoliko se u postupku poreznog nadzora utvrdi kako ugostitelj podatke za oporezivanje ne može dokazati vjerodostojnom dokumentacijom, što je najčešće kod evidentiranja stanja zaliha ili ako porezni obveznik ne izdaje račune odnosno ne evidentira promet, vrši se procjena porezne osnovice temeljem Općeg poreznog zakona. U članku se pojašnjava o metodama koje se najčešće koriste u postupcima poreznog nadzora u svrhu utvrđivanja ispravnosti iskazanog prometa u ugostiteljstvu, sa primjerima rezultata dobivenih pomoću različitih metoda.

 

Porezni tretman strukturnih promjena kao prekograničnih transakcija trgovačkih društava u EU (mr.sc. Tamara Bartoli-Kos i prof.dr.sc. Nataša Žunić - Kovačević)

Kod prekograničnih transakcija spajanja, pripajanja, podjele te prijenosa djelatnosti između trgovačkih društava često dolazi do neželjenih poreznih posljedica. Odredbe EU direktiva, kojima se nastoje spriječiti te posljedice postupkom harmonizacije preuzete su i u hrvatski porezni sustav. U članku je riječ o fiskalnoj regulaciji koja se primjenjuje kod transakcija poslovnih spajanja, pripajanja te podjele društava unutar EU-a, s posebnim osvrtom na implementaciju Direktive o fuziji u hrvatski porezno-pravni sustav.

 

Neiskorišteni godišnji odmor i izvješćivanje (Dinko Lukač)

Radnik kojemu prestaje radni odnos, a prije toga nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti kod poslodavca, ima pravo na naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora. Navedena naknada utvrđuje se na isti način kako se utvrđuje naknada plaće radi korištenja godišnjeg odmora, s tim da će iznos iste ovisiti o broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora. O pravu na naknadu i iznosu iste te izvješćivanju na obrascu JOPPD kad se naknada za neiskorišteni godišnji odmor isplaćuje zajedno s plaćom ili poslije plaće potonje se piše u članku.

 

Sezonski rad (Irena Đurica)

Radi povećane potrebe za radnicima tijekom sezone, poslodavci imaju mogućnost zapošljavanja sezonskih radnika. Poslodavac koji pretežno posluje sezonski (najčešće u djelatnostima turizma, ugostiteljstva, graditeljstva, poljoprivrede), za obavljanje stalnih sezonskih poslova može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove sukladno Zakonu o radu. Takav poslodavac ima obvezu izvan sezone uplaćivati obvezne doprinose za produženo mirovinsko osiguranje, a može koristiti i poticajnu mjeru Zavoda za zapošljavanje "Stalni sezonac". Ako se radi o poslovima u poljoprivredi moguće je zapošljavanje temeljem vrijednosnih kupona (vaučera) temeljem kojih poslodavac uplaćuje fiksni iznos obveznih doprinosa, a ima obvezu obračunavanja samo poreza i prireza. Osim navedenog u članku je detaljno prikazan i obračun obveznih davanja te prikaz u Obrascu JOPPD.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Knjiženje tečajnih razlika i valutne klauzule u proračunskom računovodstvu (Nikolina Bičanić)

Kao posljedica transakcija u stranoj valuti ili inozemnog poslovanja pojavljuju se tečajne razlike, a kod transakcija u kunama pojavljuju se efekti primjene valutne klauzule, kada su ugovorene takve odredbe. U proračunskom računovodstvu tečajne razlike i valutna klauzula imaju podjednaki tretman. Negativna tečajna razlika za novčana sredstva iskazuje se kao rashod poslovanja, a pozitivna kao prihod poslovanja. Negativna tečajna razlika za devizna potraživanja i obveze iskazuje se kao rashod poslovanja, a pozitivna kao obračunani prihod poslovanja. Negativni efekt primjene valutne klauzule iskazuje se kao rashod poslovanja, a pozitivni kao prihod odnosno obračunani prihod poslovanja (ovisno o tome je li na/plaćen).

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Ispravak obrasca JOPPD uz doprinos za zapošljavanje samostalnih djelatnosti koje utvrđuju dobit (Dražen Opalić i Ksenija Cipek)

Izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenih uvedena je od 1. siječnja 2014. obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost temeljem koje su obveznici poreza na dobit. Budući u Obrascu JOPPD nije propisano izvješćivanje za ovu vrstu doprinosa, MF-PU, Središnji ured je donijelo Uputu kojom se pojašnjava način iskazivanja toga doprinosa, ali i obveza ispravka Obrasca u propisanim slučajevima. Stoga su obveznici plaćanja toga doprinosa koji su se zadužili za taj doprinos, ali su uplatu izvršili na račun 8753, kao i oni koji nisu uopće uplatili doprinos, dužni podnijeti ispravak JOPPD te se u članku na primjerima obrazaca prikazuje način ispravka.

 

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Krešimir Vranar)

Građani koji iznajmljuju najviše 20 kreveta i/ili organiziraju kamp na svojem zemljištu za najviše 10 smještajnih jedinica imaju mogućnost plaćati porez na ostvareni dohodak godišnje-paušalno. Nakon odobrenja za rad građani su dužni prijaviti se u Registar poreznih obveznika temeljem čega će dobiti rješenje o plaćanju paušalnog poreza. Međutim, osim poreza, građani-iznajmljivači imaju obveze plaćanja boravišne pristojbe, članarine turističkoj zajednici, a koriste li usluge strane putničke agencije kojoj plaćaju proviziju, imaju obvezu i PDV-a. Osim svega navedenog, u članku je također pojašnjeno i koje sve evidencije/poslovne knjige građani-iznajmljivači moraju voditi.

 

JAVNA NABAVA:

 

Jamstva u postupcima javne nabave (Kristina Zovko)

Vrste jamstava koje naručitelji mogu tražiti od gospodarskih subjekata u postupcima javne nabave uređene su čl. 76. Zakona o javnoj nabavi. U ovom članku autorica daje pregled jamstava i svrhe za koju se koriste u javnoj nabavi s osvrtom na pojedina rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Također, u članku se daju i praktični primjeri traženja jamstava u dokumentaciji za nadmetanje.

 

OBVEZNI ODNOSI:

 

Ništetnost ugovora s osvrtom na posebnosti kod trgovačkih ugovora (dr.sc. Marko Verović)

Za razliku od pobojnosti, ništetnost predstavlja teži oblik nevaljanosti ugovora. Kao razloge ništetnosti ugovora Zakon o obveznim odnosima navodi protivnost ugovora Ustavu RH, prisilnim propisima i moralu društva, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. No držati se samo ove zakonske odredbe kada je u pitanju ništetnost ugovora bilo bi nedostatno, te uvjete za ništetnost ugovora treba proširiti i na izostanke temeljnih uvjeta za sklapanje ugovora (npr. nedostaci glede pravne i poslovne sposobnosti stranaka, valjane i suglasno očitovane volje, činidbe, nedopuštenosti pobude, a u nekim slučajevima i nedostatka oblika (forme) ugovora. U ovom članku autor obrađuje pojedine razloge ništetnosti s posebnostima koje se tiču trgovačkih društava.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Primjena carinskog postupka unutarnje proizvodnje (mr.sc. Melita Buljan)

Postupak unutarnje proizvodnje je postupak s gospodarskim učinkom, a odobrava se ili u okviru sustava odgode ili u okviru sustava povrata. Autorica u članku potonje piše o uvjetima i načinu korištenja postupka unutarnje proizvodnje u okviru jedinstvenoga carinskog područja Europske unije.

 

POSLOVANJE S INOZEMSTVOM:

 

Novosti u statističkom izvješćivanju kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom (mr.sc. Gordana Miškić)

Statističko praćenje i izvješćivanje kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom propisano je Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja. U članku autorica piše o novostima u statističkom izvješćivanju o kreditnim i depozitnim poslovima te najčešćim problemima i pogreškama u izvješćivanju kroz primjere.

 

GOSPODARSTVO:

 

Novi Zakon o zaštiti potrošača (Darko Marečić)

Novi Zakon o zaštiti potrošača trebao bi doprinijeti višoj razini zaštite potrošača, boljoj informiranosti  i izobrazbi potrošača te uređenju tržišta općenito. Zakon detaljno propisuje: označavanje proizvoda; način i uvjete prodaje robe po cijeni nižoj od redovite (akcijska prodaja, sniženja, rasprodaja i popusti); prava potrošača u slučaju nedostatka na proizvodu; sklapanje ugovora na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija te pravo na raskid ovih ugovora; način prodaje javnih  usluga, obveze trgovca koji pruža ove usluge te postupak reklamacije korisnika javnih usluga i dr.

 

MIROVINSKO OSIGURANJE:

 

Mogućnost rada uz ostvarivanje prava na mirovinu (Željko Janeš)

Stupanjem na snagu  Zakona o mirovinskom osiguranju sa 1. siječnja 2014., propisane su i situacije kada korisnik mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, može i nadalje koristiti mirovinu u istom ili u smanjenom iznosu. Temeljno pravilo propisano je čl. 99. st. 1. ZOMO-a na način da se Korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje u pravilu se isplata mirovine obustavlja (čl. 99. st. 1. ZOMO-a). Međutim, od navedenog postoji iznimka koja je propisana čl. 99. st. 2., na način da se mirovina ne obustavlja: korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu; korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema čl. 33. i 180. ZOMO-a i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu ZOMO-a, koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena; korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ostvarene do stupanja na snagu ZOMO-a; korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ostvarene prema ZOMO-u; korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drugačiji način, odnosno izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine te korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (čl.  17. ZOMO-a). O navedenom, kao i ostalim osiguranicima koji mogu obavljati određenu djelatnost bez umanjenja mirovine pročitajte u navedenom članku.

 

TRGOVINA:

 

Zatezne kamate pokrivanju troškove opomene - Potrošači na vjetrometini - II (Zvonko Koprivčić)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koje su stupile na snagu 21.7.2012., bilo je utvrđeno da vjerovnik trgovac ne može od dužnika potrošača naplaćivati trošak opomene. Do tada su trgovci od dužnika, u slučaju opomene zbog neplaćanja duga o roku dospijeća, naplaćivali troškove opomene. Vjerovnici trgovci nakon izmjene toga zakona, obzirom da nisu mogli naplaćivati troškove opomene, odmah su pokretali postupak ovrhe što je za potrošača značilo i plaćanje dodatnih troškova. Autor je u uvodniku iz FIP-a 2/13 zauzeo stajalište da je trebalo i dodatno zaštiti potrošače da im se, pored toga što se opomena ne može naplaćivati, osigura da ih se mora prije poduzimanja ovrhe opomenuti da nisu platili dug i da im slijedi ovrha. Prema Prijedlogu Ovršnog zakona, traži se da račun fizičkoj osobi sadrži upozorenje dužniku, a prema Zakonu o zaštiti potrošača, da se na računu istakne svota dospjelih neplaćenih tražbina prema potrošaču javnih usluga.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 5/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 5/14.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2014. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/14 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

 

Objavljeno: 05.05.2014.

natrag