Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec travanj 2014.

Iz sadržaja FIP-a br. 4/14 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima (Goran Križanec)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, osim što je izvršeno usklađivanje s izmijenjenim zakonskim propisima kojima su propisane obvezno osigurane osobe, povećana je i stopa doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje na 15% za staž u osiguranju nakon 31. ožujka 2014., o čemu i piše autor članka.

Kontrola plaćanja doprinosa prema plaći i ostalim primicima uz plaću - izmjene i dopune Uredbe (Dražen Opalić)

Vlada Republike Hrvatske je 5. ožujka 2014. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa   (Nar. nov., br. 31/14), koja je stupila na snagu 15.3.2014. Autor u članku ukazuje na promjene u odnosu na dosadašnji tekst Uredbe, te daje odgovore na pitanja koja se najčešće pojavljuju u praksi.

Prestanak važenja granskih kolektivnih ugovora u sustavu obrazovanja i znanosti (Vedran Jelinović)

Istekom otkaznog roka prestaju važiti granski kolektivni ugovori u sustavu obrazovanja i znanosti. To znači da zaposleni u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te u znanosti i visokom obrazovanju više nemaju prava koja su imali po tim kolektivnim ugovorima. O toj okolnosti je potrebno voditi računa već od travnja 2014. U članku se daje pregled posljedica prestanka njihovog važenja, a iste se tiču visine plaća, materijalnih prava, ali i drugih instituta koji su bili predmetom tih kolektivnih ugovora.

Uz prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Nina Ban Glasnović)

Zakon o šumama je temeljni akt iz područja šumarstva, kojim se uređuje korištenje i raspolaganje šumom i šumskim zemljištem kao prirodnim bogatstvom, a s ciljem održavanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama pojednostavljuje se i ubrzava postupak izdvajanja šuma i šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske, omogućuje se izgradnja golf igrališta i kampova na šumi i šumskom zemljištu, uređuju se prava i obveze savjetodavne službe za šumoposjednike te se mijenja način uplate sredstava za naknadu i korištenje općekorisnih šuma.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

Primanja zaposlenih prema MRS-u 19 (mr. sc. Silvija Pretnar Abičić)

Računovodstveno iskazivanje i objavljivanje primanja zaposlenih uređeno je MRS-om 19 - Primanja zaposlenih, koji zahtjeva da subjekt prizna obvezu kada je zaposleni pružio uslugu u zamjenu za primanja koja se zaposlenima trebaju isplatiti u budućnosti i rashod kada subjekt iscrpi ekonomsku korist koja proizlazi iz usluge koju je zaposleni pružio u zamjenu za primanja zaposlenih. U članku su obrađena primanja zaposlenih uobičajena u našoj poslovnoj praksi, primjerice, naknade za neiskorišteni godišnji odmor, otpremnine i jubilarne nagrade.

Računovodstvo državnih potpora povezanih s imovinom (Domagoj Zaloker)

Državne potpore definirane su kao stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog poduzetnika ili proizvodnju određene robe ili usluge. Davateljem državne potpore smatra se središnje tijelo državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore, dok se korisnikom državne potpore smatra svaka pravna i fizička osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu, bez obzira na njezin oblik i namjenu. Državne potpore povezane s imovinom u financijskim izvještajima primatelja potpore ne prezentiraju se kao prihod u trenutku njihovog primitka, nego se, prema odredbama računovodstvenih standarda, moraju prezentirati kao odgođeni prihod koji će se priznavati na propisanoj sustavnoj osnovi ili kao smanjenje nabavne vrijednosti predmetne dugotrajne imovine.

Računovodstvo servisne djelatnosti (Irena Slovinac)

Za usluge popravaka čija je vrijednost veća od 500,00 kuna serviseri su obvezni potrošaču ispostaviti ponudu. Za obavljenu uslugu serviser je obvezan ispostaviti račun. Usluge popravka pokretnih dobara obavljene ino poreznim obveznicima oporezuju se  prema sjedištu primatelja. Usluge popravka građanima ili drugim osobama koje nisu porezni obveznici s prebivalištem odnosno sjedištem izvan RH obavljene u RH oporezuju se u RH.  Na odnose potrošača i trgovca odnosno proizvođača u slučaju nedostatka na proizvodu i popravka u jamstvenom roku  primjenjuju se odredbe ZOO-a. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima su porezno priznati rashod.

 

POREZI I DOPRINOSI:

Određivanje mjesta pružanja usluga u sustavu PDV-a (1. dio) (Ilija Josić)

Da bi se moglo pravilno utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost prilikom pružanja usluga, potrebno je utvrditi gdje se pruža usluga. Prema odredbama Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u, predmet oporezivanja PDV-om u Hrvatskoj su samo one usluge koje porezni obveznik koji djeluje kao takav pruža u RH uz naknadu. Usluge koje se pružaju (ili se smatra da se pružaju) bilo gdje drugdje osim u RH, nisu predmet oporezivanja PDV-om u RH, čak i ako ih pruža porezni obveznik koji djeluje kao takav uz naknadu. U članku nam autor pojašnjava pravila vezana uz oporezivanje usluga, koja hrvatski poduzetnici primjenjuju ulaskom na zajedničko tržište EU-a.

PDV na priredbe, koncerte i sportska događanja (Zdravka Barac)

U članku se daje osvrt na utvrđivanje mjesta oporezivanja raznih sportskih i kulturnih događanja, sukladno novim odredbama. Zakonom o PDV-u propisano je da se mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima, kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, smatra mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju, s time da se posebno naglašava (čl. 21. Zakona o PDV-u) mjesto oporezivanja tih usluga kada se obavljaju poreznom obvezniku, te kada se pružaju nekoj osobi koja nije porezni obveznik.

Porezna olakšica za reinvestiranu dobit (Domagoj Zaloker)

Od 1.1.2013. u sustav poreza na dobit uvedena je olakšica za reinvestiranu dobit. Porezni obveznici su prvi puta predmetnu olakšicu koristili u prijavama poreza na dobit za 2012. U prijavi poreza na dobit za 2013., porezni obveznici također imaju pravo reinvestirati dobit ostvarenu u 2013. i koristiti predmetnu olakšicu. Reinvestirana dobit je dobit tekuće godine kojom se, nakon utvrđivanja godišnjih financijskih izvještaja tekuće godine, povećava temeljni kapital. Vrlo je važno da porezni obveznici prilikom povećanja temeljnog kapitala iz ostvarene dobiti poslovne godine ne zanemaruju odredbe ZTD-a koji propisuje odnosna pravila i postupak.

Porezni gubitak (mr. sc. Ida Dojčić)

Ukoliko se u postupku utvrđivanja osnovice poreza na dobit utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima iskazan porezni gubitak, koji se prenosi i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice kroz sljedećih pet poreznih razdoblja. Istekom pete godine porezni obveznik gubi pravo na prijenos i pokriće poreznog gubitka računajući od godine za koju je porezni gubitak utvrđen. U slučaju statusnih promjena, neiskorišteno pravo prenosi se na pravnog slijednika. Pravnom sljedniku prestaje pravo na prijenos poreznoga gubitka ako pravni prednik već dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili ako tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika, te u slučaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasništva poreznog obveznika promijeni za više od 50% u odnosu na strukturu vlasništva na početku poreznog razdoblja.

Izuzimanja za privatne potrebe vlasnika (Irena Đurica)

Izuzimanje, odnosno korištenje imovine društva za privatne potrebe vlasnika, se u praksi često krivo obračunava i prikazuje u knjigovodstvenim evidencijama. U članku možete pročitati što je to izuzimanje, kako se isto tretira s aspekta poreza na dobit, dohodak i PDV-a te na koji način knjigovodstveno prikazati izuzimanje ako tereti dobit tekućeg razdoblja, prebija se sa zadržanom dobiti, evidentira se na teret isplate predujmljene dobiti odnosno putem zajma. S obzirom da se izuzimanje obrtnika "dobitaša" također smatra dohotkom od kapitala, u članku je dan osvrt i primjer izuzimanja obrtnika. Sve isplate prikazane su i u Obrascu JOPPD.

Oporezivanje isplata dividendi i udjela u dobiti (Jasminka Rakijašić, Nenad Šimunec)

Isplate dividendi i udjela u dobiti fizičkim osobama i pravnim osobama nerezidentima podliježu oporezivanju, osim u slučaju mogućnosti primjene propisanih iznimaka. Za primitke po osnovi dividendi i udjela u dobiti propisana je i obveza izvješćivanja na Obrascu JOPPD.

Stručno osposobljavanje za rad i izvješćivanje (Dinko Lukač)

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa moguće je po Zakonu o radu ili po Zakonu o poticanju zapošljavanja. Ovisno o izboru propisa po kojem će se obaviti stručno osposobljavanje te statusu osobe koja se prima na isto ovisit će i obveze doprinosa koje treba obračunati i platiti poslodavac. Pod kojim uvjetima se može provesti stručno osposobljavanje za rad i koje evidencije pri tom treba voditi te kako treba izvijestiti o obračunu doprinosa na Obrascu JOPPD može se pročitati u članku.

Elektroničko podnošenje obrasca Z-ORT i plaćanje razlike trošarine na cigarete (Željka Marinović)

Ostale osobe (npr. kiosci, trgovine na malo, ugostiteljski objekti) koje drže cigarete radi prodaje krajnjim potrošačima obvezni su obračunavati i plaćati trošarinu na cigarete koje se nalaze kod njih na zalihama ako se poveća visina trošarine na cigarete ili se poveća maloprodajna cijena cigareta. O obvezi upisa u registar trošarinskih obveznika, roku za popisivanje zaliha cigareta, sastavljanju zapisnika te plaćanju razlike trošarine putem obrasca Z-ORT potonje se piše u članku. Napominjemo, od 24.2.2014. obrazac Z-ORT podnosi se isključivo elektronički putem web aplikacije "e-trošarine".

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

Tromjesečni financijski izvještaji u proračunskom računovodstvu

Tromjesečni financijski izvještaji proračunskog računovodstva predaju se Fini do 10. odnosno 22. travnja 2014. U tekstu se daje kratki pregled obveznika, rokova i vrsta financijskih izvještaja.

Preneseni viškovi i manjkovi prihoda i njihovo uključenje u ovogodišnji proračun/financijski plan (Nikolina Bičanić)

Uravnoteženje tekućeg (ovogodišnjeg) proračuna/financijskog plana obvezno je provesti uključenjem prenesenog viška/manjka prihoda iz prethodnog u tekuće razdoblje. Uravnoteženje se postiže rebalansom proračuna/financijskog plana. Prijenos viška iz prethodnog u tekuće razdoblje znači povećanje rashoda i izdataka (i/ili smanjenje ovogodišnjih prihoda), a prijenos (pokriće) manjka znači povećanje prihoda i primitaka i/ili smanjenje rashoda i izdataka iz ovogodišnjeg plana. U članku se ukazuje na obvezu uravnoteženja ovogodišnjeg proračuna/ financijskog plana zbog tih prenesenih rezultata iz prethodnog razdoblja, i kroz primjere prikazuje kako to učiniti.

Evidencije kod proračunskih korisnika državnog proračuna, obveznika poreza na dodanu vrijednost, koji posluju u sustavu državne riznice - Uputa Ministarstva financija

 

NEPROFITNE ORGANIZACIJE:

Dvojbe oko sastavljanja tromjesečnog izvještaja neprofitnih organizacija (Krešimir Vranar)

Kako u trenutku pisanja ovog teksta novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija još nije donesen, a Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija još je na snazi, u nastavku se pojašnjavaju dvojbe oko sastavljanja tromjesečnog izvještaja neprofitnih organizacija.

 

RADNO PRAVO:

Prestanak radnog odnosa i obveze poslodavca koje posljedično tome nastaju (Vedran Jelinović)

Radni odnos može prestati očitovanjem volje ugovornih strana, po sili zakona ili na temelju odluke suda. Ovisno o načinu prestanka poslodavcima se prema bivšim radnicima nameću i određene obveze koje mogu biti nenovčane i novčane prirode. S obzirom na to da propust u tim obvezama može rezultirati ne samo obveznopravnom odgovornošću prema tom radniku, već i prekršajnom odgovornošću, u ovom članku daje se pregled obveza poslodavca uz poseban osvrt na pojedine načine prestanka radnog odnosa po sili zakona.

 

JAVNA NABAVA:

Natjecateljski dijalog (Tatjana Kreč)

Natjecateljski dijalog je "dvostupanjski" postupak javne nabave koji smiju provoditi samo javni naručitelji. Ujedno, to je postupak u kojem kriterij odabira može biti samo ekonomski najpovoljnija ponuda. U ovom članku autorica uz shematski prikaz tijeka ovog postupka obrađuje njegove temeljne značajke. Također, budući da se ovaj postupak može provoditi samo kad je riječ o osobito složenom predmetu nabave, u članku se daje primjer iz prakse o ispunjenju posebnih okolnosti za njegovu provedbu.

 

POSLOVANJE S INOZEMSTVOM:

Novosti u prikupljanju podataka za Intrastat u 2014. (Ksenija Ozimec)

Novi sustav prikupljanja podataka za Intrastat istraživanje započeo je 1.7.2013. tj. danom ulaska RH u punopravno članstvo EU. Autorica u članku potonje piše o obveznicima Intrastat izvještavanja, novim šifarnicima, vrijednosti praga uključivanja za 2014. te najčešćim problemima kod popunjavanja Intrastat obrasca.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

Carinska skladišta (mr. sc. Melita Buljan)

Korištenje postupka carinskog skladišta moguć je i nakon pristupanja RH u EU. Autorica u članku potonje piše o vrstama carinskih skladišta, načinu odobravanja od Carinske uprave, uvjetima odobravanja, osiguranju robe na carinskom skladištu te samom postupku smještaja robe na carinsko skladište. U članku je opisan postupak puštanja robe u slobodan promet, primjena postupka 42 i ponovni izvoz robe.

 

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO:

Što donose izmjene zakona u djelatnosti ugostiteljstva i turizma? (Darko Marečić)

U Nar. nov., br. 30/14 objavljene su izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o pružanju usluga u turizmu, a stupile su na snagu 6. ožujka 2014. Prema izmjenama zakona turistička agencija koja putniku usluge pruža putem interneta može te usluge pružati i u prostoru stambene namjene u kojem voditelj poslovnice ima prebivalište uz ispunjenje propisanih uvjeta. Na seljačkom domaćinstvu mogu se pružati ugostiteljske usluge i za više od 80 gostiju radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija uz obvezu prijave mjesno nadležnoj službi turističke inspekcije. Ukinuta je obveza za učesnike proslava i manifestacija koji  žele na tim događajima pružati ugostiteljske usluge da moraju pribaviti sanitarnu suglasnost. Nautičarima kao dokaz o uplati boravišne pristojbe služi račun izdan u lučkim kapetanijama. Od 1.1.2014. inspekcijski nadzor nad obavljanjem ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu obavlja turistička inspekcija Ministarstva turizma, osim u slučaju neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanja usluga u turizmu što je u nadležnosti Ministarstva financija.

 

TRGOVINA:

Nove izmjene i dopune Zakona o trgovini (Darko Marečić)

Od 6. ožujka 2014. na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 30/14). Bitne novine koje  donose izmjene Zakona o trgovini odnose se na: uvođenje zakonske presumpcije da se obavljanjem trgovine na malo smatra i posjedovanje robe komercijalnog karaktera na mjestima određenim kao tržnice i mjestima gdje se može prigodno trgovati; propisivanje uvjeta pod kojima se može obavljati prigodna prodaja; proširivanje oblika i načina prodaje vlastitih proizvoda za nositelja i/ili članove OPG-a, šumoposjednike te udruge i druge neprofitne pravna osobe; obvezu ishođenja rješenja o ispunjavanju propisanih uvjeta za sve prodavatelje; obvezu da isprave o stanju robe budu u prodajnom objektu za vrijeme obavljanja djelatnosti trgovine; institut nastavka obavljanja trgovine u istom prodajnom objektu bez ishođenja novog rješenja; reduciranje razloga zbog kojih nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora usmenim rješenjem zabranjuje obavljanje cjelokupne djelatnosti trgovine i rješenje izvršava pečaćenjem prodajnog objekta.

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:

Ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i naknada plaće (Ljubica Đukanović)

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju te podzakonskim propisima propisana su određena prava osiguranika. Jedno od tih prava je i pravo na naknadu plaće. Tko ima pravo na propisanu naknadu, u kojoj visini i uz koje propisane uvjete pročitajte u članku.

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 4/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 4/14.

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2013. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

FIP br. 1/13 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

 

Objavljeno: 30.03.2014.

natrag