Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec prosinac 2014.

Iz sadržaja FIP-a br. 12/14 izdvajamo:

 

AKTUALNO:

 

Prijedlog izmjena PDV-a od 1. siječnja 2015. (Renata Kalčić, Štefica Oštrec Čunčić)

Zbog usklađivanja Zakona o porezu na dodanu vrijednost s Direktivom Vijeća 2006/112/EZ potrebno je izmijeniti pojedine odredbe Zakona o PDV-u. Izmjenama su obuhvaćene odredbe kojima se propisuje oporezivanje telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja i elektroničkih usluga od 1. siječnja 2015. Uz navedeno, tu su i ostale izmjene, od kojih su najvažnije  oporezivanje isporuka prema naplaćenim naknadama poreznih obveznika čije isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini nisu bile veće od 3 mil. kuna bez PDV-a, neovisno o organizacijskom obliku poreznog obveznika, te ukidanje podnošenja godišnje prijave poreza na dodanu vrijednost. Nadalje, promjene u oporezivanju isporuka građevina i njihovih dijelova te zemljišta na kojemu se one nalaze, zatim suspendiranje PDV identifikacijskog broja, proširenje odredbe o odgovornosti poreznog obveznika kao jamca platca za plaćanje PDV-a, ispravak odbitka pretporeza i za zalihe dobara.

 

Uz prijedlog novih izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (Ksenija Cipek, Iva Uljanić)

Na 15. sjednici Sabora usvojene su nove izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak koje najvećim dijelom stupaju na snagu s 1.1.2015. godine. Navedenim izmjenama povećavaju se iznosi osobnih odbitaka, uvode promjene u poreznim razredima, uvodi oporezivanje kamata na štednju i kapitalnih dobitaka te uvode druge novine u oporezivanju.

 

Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Ksenija Cipek, Marijana Herceg)

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit sadrži izmjene uvjeta prema kojima poduzetnik fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit i vođenja dvojnog knjigovodstva, zatim usklađivanje s Direktivom Vijeća 2014/86/EU kojom je izmijenjena Direktiva 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica, izmjene u uvjetima i načinu korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit, izmjene vezane za obvezu plaćanja poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti, izmjene vezane za porezne postupke.

 

Uz Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Goran Križanac)

Usvojeni Zakon o  izmjenama i dopunama Zakon o doprinosima sadrži niz novosti, a najbitnije su:

 • oslobođenje obveza doprinosa na osnovicu pri isplati plaća za osobe mlađe od 30 godina života po osnovi ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u razdoblju do 5 godina,
 • promjena načina utvrđivanja obveza doprinosa samostalnim obveznicima doprinosa s tim da će osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i plaćaju porez na dohodak/dobit još u 2015. dobiti rješenja, a od 1.1.2016. sami će obračunavati i izvješćivati na JOPPD,
 • paušalisti i osobe s profesionalnim statusom (članovi uprave, izvršni direktori; slobodna zanimanja - umjetnici, novinari i sportaši - koji plaćaju porez po odbitku; osobe zaposlene u EU institucijama te kod poduzetnika sa sjedištem u inozemstvu) dobit će s 1.1.2015. nova rješenja (bez iskazanih mjesečnih obveza),
 • usklađenje odredbi Zakona o doprinosima s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom - u cijelom se Zakonu ukidaju odredbe o plaćanju posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
 • oslobođenje od plaćanja doprinosa prema drugom dohotku po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena i dr.

 

Što donose izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina? (mr.sc. Tajana Vrban, Nikolina Pratzer)

Sa 1. siječnja 2015. na snagu stupa Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina. Povod za izmjene u Zakonu o porezu na promet nekretnina su, prije svega, odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koje reguliraju oporezivanje isporuka nekretnina, na koje postoji obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost. Odredbe o oporezivanju prometa nekretnina PDV-om stupaju na snagu 1. siječnja 2015., pa je bilo nužno pristupiti izmjenama i u Zakonu o porezu na promet nekretnina, kako ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja istog prometa dvjema vrstama poreza na promet. Ostale izmjene i dopune Zakona o porezu na promet nekretnina usmjerene su na uređivanje uočenih pojavnosti s ciljem veće pravne sigurnosti poreznih obveznika normiranjem pozitivne prakse.

 

Uz izmjene zakonskog propisa za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Zrinka Špoljarić)

Izmjenama Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom propisuje se sljedeće:

 • poslodavci mogu svoju kvotnu obvezu ispuniti i sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom/integrativnom radionicom te ugovorom sa trgovačkim društvom, zadrugom ili udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom,
 • ako poslodavac plaća propisanu novčanu naknadu, o iznosu obračunate naknade morat će izvijestiti na Obrascu JOPPD,
 • obveza kvotnog zapošljavanja ne odnosi se na novoosnovane poslodavce, najduže 24 mjeseca, od početka rada s tim da ako je poslodavac počeo s radom tijekom 2014. odgoda kvote se računa 24 mjeseca od početka rada u 2014.

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Godišnji obračun amortizacije (Domagoj Zaloker)

Posljedica korištenja dugotrajne imovine u poslovnom procesu je fizičko i ekonomsko trošenje njene nabavne (početne) vrijednosti. U tu svrhu za svaku poslovnu godinu izračunava se potrošeni dio nabavne vrijednosti dugotrajne imovine, koji se kao trošak iskazuje u financijskim izvještajima poduzetnika, vodeći pritom računa o zahtjevima računovodstvenih i poreznih propisa. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije je imovina za koju se očekuje da će se koristiti duže od jednog razdoblja (12 mjeseci), koja ima ograničeni vijek uporabe i koristi se u poslovne svrhe. Računovodstveni postupak u svezi s amortizacijom uređen je zahtjevima računovodstvenih standarda, dok je porezni tretman priznavanja troškova amortizacije dugotrajne imovine propisan je Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o porezu na dobit. U članku pišemo o računovodstvenom i poreznom aspektu amortizacije dugotrajne imovine poduzetnika.

 

Pripreme za izradu financijskih izvještaja poduzetnika (Irena Slovinac)

U pripreme za izradu godišnjih financijskih izvještaja osim računovodstva treba se uključiti i uprava te ostale funkcije u društvu. Uprava društva dužna je imenovati komisiju za popis, donijeti odluku o popisnim razlikama, donijeti odluke o vrijednosnom usklađenju i/ili otpisu nekurentnih i oštećenih zaliha i druge imovine, ispravku vrijednosti potraživanja čija je naplata neizvjesna i otpisu potraživanja za koja je nastupila konačna nemogućnost naplate (npr. zbog zastare i sl.), otpisu obveza, te druge odluke kojima će se osigurati istinito i fer izvještavanje. Ostale funkcije (nabava, prodaja, proizvodnja i dr.) trebaju završiti započete poslove (u dijelu u kojem je to moguće) te za sve završene poslove zaključno s 31. prosincem poslovne godine dostaviti računovodstvu knjigovodstvene isprave potrebne za evidentiranje u poslovnim knjigama. Računovodstvo treba prikupiti ili sastaviti te evidentirati obračune svih poslovnih događaja nastalih (realiziranih) do 31. prosinca. Za sve stavke treba provjeriti način priznavanja i jesu li obavljene procjene i iskazivanja u skladu sa računovodstvenim standardima i usvojenim računovodstvenim politikama. Što treba provjeriti odnosno na što treba obratiti pažnju kod svake pojedine bilančne stavke pišemo u članku.

 

Uz Zakon o faktoringu (mr.sc. Silvana Knežević)

Zakonom o faktoringu, kao posebnim propisom, po prvi puta je u RH regulirano područje obavljanja poslova faktoringa. Zakon je stupio na snagu 8. kolovoza 2014., a u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu, faktoring društva imaju obvezu uskladiti svoje poslovanja s odredbama tog Zakona.

 

Računovodstveni tretman ulaganja u pridružena društva (mr.sc. Silvija Pretnar Abičić)

Pridruženo društvo je društvo u kojem ulagatelj ostvaruje značajni utjecaj, ali ne i kontrolu. Smatra se da postoji značajni utjecaj ako ulagatelj u subjektu koji je predmet ulaganja ostvaruje 20% ili više glasačke moći. Ulaganja u pridružena društva u pravilu se evidentiraju metodom udjela.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Registracija za potrebe PDV-a i upis u registar obveznika PDV-a (Ilija Josić)

Obvezu prijave u registar obveznika PDV-a imaju samo oni koji, prema Zakonu o PDV-u, ispunjavaju uvjete za registraciju kao obveznici poreza na dodanu vrijednost. Točna i pravovremena prijava u registar obveznika PDV-a, kao i ispis iz registra obveznika PDV-a te utvrđivanja identiteta osoba čija je to obveza naročito je potrebna u kontekstu transakcija koje se obavljaju unutar Europske unije. U članku autor pojašnjava uvjete i kriterije prema kojima su pravne i fizičke osobe obvezne prijaviti se u registar obveznika PDV-a, te kada nastaje obveza registriranja za potrebe PDV-a, kako za tuzemne tako i za poduzetnike koji nemaju sjedište u RH.

 

Troškovi reprezentacije, promidžbe i darovanja (mr.sc. Ida Dojčić)

Troškovi promidžbe i reprezentacije, uključujući dane donacije i sponzorstva, uobičajeni su rashodi poslovanja, evidentirani u knjigovodstvu poduzetnika. Međutim, obzirom na njihovu specifičnost, regulirani su poreznim propisima na način da je zakonodavac propisao uvjete i vrijednosna ograničenja tih izdataka priznatih u porezne svrhe. U članku se pojašnjava koji će oblik ovakvih poslovnih aktivnosti i uz koje uvjete biti porezno dopustiv rashod, te kakav je porezni tretman ovakvih isporuka prema odredbama o oporezivanju PDV-om.

 

Postupak poreznog skladištenja i obračunavanja PDV-a (Ana Slavuj Pavletić)

Porezna skladišta su posebna mjesta pod nadzorom poreznih vlasti. U porezno skladište mogu se uvoziti i isporučivati dobra uz oslobođenje od plaćanja PDV-a. Oslobođenje se primjenjuje i na stjecanje dobara koja se smještaju u porezna skladišta. U članku je pojašnjeno koja dobra se mogu smještati u porezna skladišta, te tko može biti ovlašteni držatelj poreznog skladišta.

 

PDV kod pomorskih agenata i brodara (mr.sc. Zvjezdana Brodarac)

Pomorski agent kod obavljanja glavnih, a i sporednih djelatnosti, u skladu sa registriranom djelatnošću u najvećem broju slučajeva radi "u tuđe ime i za tuđi račun" što obvezno navodi kod ispostavljanja izlaznog računa za svog naručitelja (brodara- principala). Porezni aspekt posredničkih usluga, u smislu Zakona o PDV-u, ovisi o tome radi li se o uslugama posredovanja obavljenim poreznim obveznicima ili osobama koje to nisu. Porezni obveznici moraju voditi računa i o posebnim odredbama Zakona o PDV-u koje propisuju porezno oslobođenje za određene posredničke usluge.

 

Obveze doprinosa prema primicima hrvatskih osiguranika iz inozemstva (Goran Križanac)

Obveza doprinosa prvenstveno ovisi o statusu u osiguranju primatelja primitka, prethodno utvrđenom od strane nositelja obveznih osiguranja. Status u osiguranju utvrđuje se sukladno propisima o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, a s obzirom da u ovim slučajevima primitke isplaćuju isplatitelji iz inozemstva potrebno je uvažiti odredbe uredbi o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u EU, koje su po svojoj snazi iznad nacionalnih zakonodavstva i koje se neposredno primjenjuju.  Zakonom o doprinosima propisana je obveza doprinosa za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo RH. Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno - za svakog osiguranika i prema plaći za svaki mjesec ili dio mjeseca u kojemu je radnik bio u radnom odnosu, odnosno prema svakom pojedinačno isplaćenom ostalom primitku i dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana isplate, uz obvezu iskazivanja na JOPPD. Iznimno, ako poslodavac nije isplatio plaću ili dio plaće do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec doprinosi prema toj plaći ili dijelu plaće dospijevaju u roku od osam dana od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec. Obvezu doprinosa može preuzeti osiguranik - zaposlenik i to obveze doprinosa prema plaći i ostalim primicima uz plaću, obvezu doprinosa za staž osiguranja s povećanim trajanjem i obvezu posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu. Na osobni zahtjev obvezno se osiguravaju osobe zaposlene u inozemstvu kod međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca ako nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na koje se odnosi međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ili ako nisu obvezno osigurane prema uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. Osim njih na osobni zahtjev se mogu obvezno osigurati i osobe zaposlene u institucijama EU, ako nisu obvezno osigurane prema propisima EU, a pod istim uvjetima obvezno se osiguravaju i osobe zaposlene na državnom području RH kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu, koji nemaju registriranu podružnicu u RH.

 

Obveza plaćanja poreza na potrošnju u ugostiteljstvu (mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović)

Utvrđivanje i obveza plaćanja poreza na potrošnju propisana je odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za sve pravne i fizičke osobe koje se bave ugostiteljskom djelatnošću. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića te piva u ugostiteljskim objektima, pri čemu je visina stope poreza na potrošnju, obračun te način plaćanja uređen odlukom grada ili općine. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a porez na potrošnju je prihod grada ili općine na području koje je obavljena prodaja pića. Kako je u općinskim i gradskim odlukama različito definiran pojam bezalkoholnih pića kao predmet oporezivanja porezom na potrošnju, to je Ministarstvo financija u službenom mišljenju definiralo što se smatra bezalkoholnim pićima, a koje mišljenje trebaju uvažavati općine i gradovi pri donošenju vlastitih odluka.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Planiranje, izvršavanje i knjigovodstveno evidentiranje prihoda i rashoda iz EU izvora (Mladenka Karačić, Danka Mihaljević)

Od 2015. primjenjivat će se nova pravila kod iskazivanja pomoći iz EU-a. Ta će se sredstva priznavati u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa i projekata. Sredstva doznačena iz EU-a, a neutrošena do kraja izvještajnog razdoblja iskazivat će se kao obveze. Ukidaju se osnovni računi na kojima su se do sada iskazivali prijenosi sredstava pomoći iz EU-a između proračunskih subjekata (u podskupinama 366 i 633) i propisuju novi računi unutar podskupina 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna. U tekstu se kroz primjere pojašnjavaju načini novih postupanja.

 

Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Nikolina Bičanić)

Krajem godine knjigovodstvene se evidencije preispituju i usuglašavaju, ne samo kod samih korisnika (npr. usuglašavanje podataka iz analitičke evidencije s podacima iz glavne knjige), nego i između proračuna ili proračunskih korisnika i njihovih vjerovnika i dužnika. Obavljaju se naknadne provjere i korekcije knjigovodstvenog stanja, kako bi se osigurala sveobuhvatnost, pouzdanost i istinitost knjigovodstvenih podataka, na temelju kojih će se sastavljati financijski izvještaji za proračunsku godinu. U tekstu se ukazuje na najvažnije provjere knjigovodstvenih evidencija i dokumentacije, odnosno što je to potrebno učiniti kako bi proračunski korisnici osim knjiženja svih poslovnih promjena proveli i ispravna knjiženja, u skladu sa zakonskim okvirom.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Mogućnost paušalnog oporezivanja dohotka od samostalnih djelatnosti (Krešimir Vranar)

Fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti mogu, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, izabrati i plaćanje paušalnog poreza na dohodak. U članku autor pojašnjava koje se vrste samostalnih djelatnosti mogu paušalno oporezivati, te pojašnjava obvezu prijave u Registar poreznih obveznika, utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak s primjerom plaćanja paušalnog poreza i dr.

 

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA:

 

Iskazivanje troškova službenih putovanja osoba u radnom odnosu na Obrascu JOPPD od 1. siječnja 2015. (Dražen Opalić, Ksenija Cipek)

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se, iznimno, u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2014. na Obrascu JOPPD ne iskazuju naknade troškova za službena putovanja u svezi prijevoza i noćenja, ako računi o tim uslugama glase na isplatitelja i plaćaju se izravno s računa isplatitelja. Porezni obveznici su dužni od 1. siječnja 2015. osigurati primjenu čl. 76. st. 7. Pravilnika po svakoj pojedinoj osobi upućenoj na službeno putovanje.

Stoga je postupanje poslodavaca sljedeće:

 • trošak službenog putovanja koji podnositelji prikazuju na Obrascu JOPPD do 31.12.2014. je ukupan iznos dnevnice, noćenja i trošak puta (trošak prijevozne karte i/ili trošak cestarine koji je plaćen gotovim novcem od strane radnika), bez obzira da li je trošak  plaćen iz predujma ili vlastitih sredstava radnika, koji je upućen na službeni put i koji se pravda putnim nalogom;
 • od 1. siječnja 2015., za sva službena putovanja koja započinju nakon toga datuma, uz troškove službenih putovanja, koji su podmireni gotovim novcem, prikazivati će se i troškovi koji su plaćeni bezgotovinskim putem izravno s računa poslodavca/podnositelja pod oznakom 17. iz priloga 4. Obrasca JOPPD  i oznakom isplate 1, 4 ili 5, odnosno oznakom isplate 0 ukoliko do toga datuma trošak službenog puta nije isplaćen/refundiran radniku, pod jednim OIB-om primatelja, i to: trošak noćenja, trošak prijevozne karte i/ili troškovi cestarine koji su podmireni ili će biti podmireni izravno s računa isplatitelja iskazuju se na Obrascu JOPPD do 15. dana mjeseca nakon isteka mjeseca konačnog obračuna putnog naloga i oznakom isplate 5;
 • iznosi troškova koji se iskazuju u Obrascu JOPPD iskazuju se u ukupnom iznosu (iznosu u kojem je sadržan porez na dodanu vrijednost), te bez možebitnih naknadnih umanjenja/popusta od strane izdavatelja računa/pružatelja usluga. Kod iskazivanja troška cestarine po ENC uređaju u Obrazac JOPPD unosi se stvarni iznos iskazan na izlistu sa stranice HAC-a o umanjenom iznosu na pretplatničkom računu za dionicu puta;
 • ukoliko, do roka za podnošenje Obrasca JOPPD, nije ispostavljen račun od pružatelja usluge za usluge koju su konzumirane na službenom putu (noćenje, troškovi prijevoza), temelj za iskazivanje troška (u putnom nalogu i Obrascu JOPPD) mogu biti i drugi dostupni dokazi, kao što je izlist uvida trošenja uplaćenih sredstava po ENC uređaju, potvrde plaćanja putem kreditnih kartica i slično;
 • troškovi goriva, ostali nenavedeni troškovi koji mogu nastati na službenom puta, kao i troškovi cestarine koji su nastali temeljem obavljanja registrirane djelatnosti prijevoza putnika ili tereta, ne prikazuju se na Obrascu JOPPD.

 

Primjer ponovnog godišnjeg obračuna (reobračuna) poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Dražen Opalić)

Zakonom o porezu na dohodak propisana je obveza za poslodavce da u određenim slučajevima izvrše godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada sa zadnjom isplatom plaće odnosno u prosincu ako nije bilo isplate plaće u tom mjesecu. Postoje slučajevi kada, nakon isplate zadnje plaće i izvršenog godišnjeg obračuna, dođe do isplate nekog oporezivog primitka što je autor pojasnio na praktičnom primjeru.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Status ovlaštenog izvoznika za podrijetlo robe (mr.sc. Branka Tuđen)

Autorica u članku potonje piše o stjecanju statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo koji pojednostavljuje izvozne formalnosti kod Carinske uprave pri izvozu robe sa podrijetlom. Navedeni status se može odobriti proizvođaču ili trgovcu registriranom u Europskoj uniji kojem Carinska uprava izda odobrenje i dodijeli broj carinskog ovlaštenja, a isti želi samostalno dokazivati podrijetlo robe pojednostavljenim postupkom.

 

RADNO PRAVO:

 

Novine u ustrojstvu i postupanju inspektora rada u nadzoru primjene propisa o radu (Ilija Tadić)

Iznimno važnu ulogu u primjeni propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavaca i radnika (radni odnosi i zaštita na radu) ima i inspekcijski nadzor glede njihove primjene. Djelovanjem inspektora rada, koji u skladu s novim ustrojstvom od 1.1.2014. djeluju u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava - Inspektoratu rada, pridonosi se dosljednijoj primjeni tih propisa i ostvarenju prava radnika te poboljšanju uvjeta rada, ali i ravnopravnijem položaju poslodavaca na tržištu. U ovom članku autor se bavi ovlastima inspektora rada odnosno obvezama poslodavaca prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, a posljedično tome i sankcijama koje im se mogu izreći za nezakonitu primjenu radnopravnih propisa.

 

JAVNA NABAVA:

 

Prekršaji u javnoj nabavi kroz praksu prekršajnih sudova (Zoran Vuić)

Kako bi se naručiteljima dao jasniji uvid u posljedice ostvarenja bića prekršaja propisanih Zakonom o javnoj nabavi, u ovom članku se daje pregled i analiza presuda prekršajnih sudova po podnesenim optužnim prijedlozima u svezi s prekršajima propisanim Zakonom u javnoj nabavi. U članku se citiraju i komentiraju relevantni dijelovi presuda kako u slučajevima u kojima je odluka donesena u korist naručitelja i/ili odgovorne osobe naručitelja, tako i u slučajevima u kojima su naručitelji i/ili odgovorne osobe naručitelja proglašene krivima za počinjene prekršaje.

 

MIROVINSKO OSIGURANJE:

 

Ostvarivanje mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja (Ljiljana Marušić)

Novi Zakon o mirovinskom osiguranju,  koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014., uređuje uvjete za stjecanje prava, postupak  i način određivanja i isplate mirovina i drugih prava iz mirovinskog osiguranja. U razdoblju do 2030. godine postupno se izjednačavaju uvjeti za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce i žene, te se za žene postupno mijenja  određivanje prijevremene starosne mirovine. U razdoblju od 2031. do 2038. postupno se povećavaju uvjeti starosti za muškarce i žene za starosnu  mirovinu na 67 godina i prijevremenu starosnu mirovinu na 62 godine.  U članku autorica pojašnjava uvjete za ostvarivanje prava na prijevremenu odnosno starosnu mirovinu kao i utjecaj datuma odlaska u mirovinu te visine plaće na iznos mirovine.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 12/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 12/14.

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2014. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

FIP br. 1/14 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

Objavljeno: 08.12.2014.

natrag