Iz tiska je izašao novi broj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" za mjesec listopad 2014.

 

Iz sadržaja FIP-a br. 10/14 izdvajamo:

 

FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO:

 

Umanjenje goodwilla prema MRS-u (mr. sc. Silvija Pretnar Abičić)

Nakon početnog priznavanja, goodwill se obvezno godišnje treba testirati na umanjenje, bez obzira postoji li neki od pokazatelja za umanjenje vrijednosti. Testiranje umanjenja goodwilla provodi se u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 - Umanjenje imovine.

 

Prodaja dugotrajne materijalne imovine (Domagoj Zaloker)

Prema zahtjevima računovodstvenih standarda, prodaja dugotrajne materijalne imovine u poslovnim knjigama evidentira se prema tzv. neto načelu gdje se dobici ili gubici od prodaje utvrđuje u visini razlike između neto potraživanja od prodaje i knjigovodstvene vrijednosti imovine u trenutku prodaje.

 

Otpis i uništenje zaliha i druge imovine (Irena Slovinac)

Zalihe i drugu imovinu koja je neuporabljiva i od koje se ne očekuju buduće ekonomske koristi treba zbrinuti (prodati, uništiti ili darovati) i prestati priznavati. Otpis zaliha s naslova kala, rastepa, kvara i loma priznaje se do visine utvrđene odlukom HGK odnosno HOK-a. Manjak iznad visine utvrđene ovim odlukama kao i uništenje dugotrajne materijalne imovine može se priznati ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik PU ili ako poduzetnik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje. Porezno se priznaje i manjak nastao djelovanjem više sile i provalnih krađa utvrđen na temelju očevidnika nadležnog tijela za procjenu šteta.

 

POREZI I DOPRINOSI:

 

Porezni tretman isplata iz programa IPA (Ksenija Cipek, Iva Uljanić)

Od 2007. godine do stupanja u članstvo Europske unije, Republika Hrvatska bila je korisnica Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (Instrument for Pre-Accession assistance), koji je u financijskom razdoblju 2007. - 2013. zamijenio dotadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Osnovni ciljevi Programa IPA su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine Europske unije, te priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova.U članku je pojašnjen porezni tretman naknada koje se isplaćuju fizičkim osobama - rezidentima i nerezidentima RH, koje su angažirane na projektima u RH financiranima iz sredstava Europske unije, odnosno u okviru Programa IPA.

 

Prolazne stavke (mr.sc. Ida Dojčić)

Prolazne stavke su iznosi koje poduzetnik (na)plati u ime i za račun druge osobe, odnosno, iznose koje će poduzetnik primiti na svoj račun i proslijediti ih tim drugim osobama. Primici i izdaci koji su nastali u ime i za račun drugoga (prolazne stavke) ne smatraju se ni primitkom ni izdatkom i ne utječu na visinu dohotka/dobiti. Navedeno znači da tako (na)plaćeni iznosi ne predstavljaju ni rashod ni prihod tog poduzetnika, već osobe za koju su plaćeni. Također, prolazne stavke ne ulaze u osnovicu za obračun PDV-a. U članku je pojašnjeno što se smatra prolaznim stavkama, te kako ih evidentirati u poslovnim i poreznim evidencijama.

 

Oporezivanje novih i rabljenih automobila (Dinko Lukač)

PDV na stjecanje se obračunava i plaća pri nabavi osobnog automobila iz druge države članice EU ako se smatra novim, a u određenom slučaju i ako se smatra rabljenim. Prilikom nabave i novog i rabljenog osobnog automobila plaća se i PDV i posebni porez na motorna vozila. U članku se potonje piše o nabavi novih i rabljenih osobnih automobila, obračunu PDV-a i posebnog poreza na motorna vozila, obvezi izvješćivanja nadležnih tijela, ostvarivanju prava na odbitak pretporeza, o prodaji novih i rabljenih osobnih automobila u drugu državu članicu EU, povratu PDV-a kod isporuke novog prijevoznog sredstva te povratu posebnog poreza na motorna vozila.

 

Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih država članica Europske unije (Ana Slavuj Pavletić)

Svaka država članica mora na zahtjev vratiti poreznim obveznicima, koji nemaju sjedište u toj državi (državi članici povrata), već u drugoj državi članici Europske unije, PDV koji su im zaračunali porezni obveznici iz države članice povrata za isporučena dobra i usluge ili PDV zaračunan pri uvozu dobara u tu državu članicu. Postupak povrata je od 1. siječnja 2010. u potpunosti elektronički, što omogućava brži povrat podnositeljima zahtjeva za razliku od prethodnog "papirnatog" sustava. U članku autorica daje pojašnjenje postupka povrata PDV-a poreznim obveznicima iz RH plaćenog u računima za nabavljena dobra i usluge u drugim državama EU-a, a koji je propisan odredbama čl. 74. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 149. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

 

Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata (Ilija Josić)

Zlato je specifična roba, a ono može biti sirovina, investicijsko zlato ili novac. Oporezivanje isporuka investicijskog zlata po redovnom postupku, kao bilo koje druge robe, dovelo bi do kumuliranja PDV-a, jer se radi o institucijama (banke i druge financijske institucije), koje su oslobođene PDV-a, bez prava na odbitak pretporeza, što bi nepovoljno djelovalo na transakcije na tržištu zlata. U članku je pojašnjena primjena posebnog postupka oporezivanja, koji se sastoji u poreznom oslobođenju za isporuke investicijskog zlata, stjecanja investicijskog zlata unutar EU-a, te uvoz investicijskog zlata. Pojašnjena je i situacija kada se porezni obveznik koji proizvodi investicijsko zlato, pretvara zlato u investicijsko zlato, odnosno u okviru svoje djelatnosti isporučuje zlato za industrijske potrebe drugim poreznim obveznicima, kao i posrednik u tim transakcijama, odluče za oporezivanje tih transakcija, koje bi inače bile oslobođeno plaćanja poreza.

 

Porez na cestovna motorna vozila i plovila za pravne i fizičke osobe u 2014. (mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović)

Obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila su pravne i fizičke osobe - obrtnici te građani, koji su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikala, a koje vlasništvo se utvrđuje na dan preuzimanja podataka od Ministarstva unutarnjih poslova - 31. ožujka godine za koju se i utvrđuje godišnji porez. Dakle, samo vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla su obveznici plaćanja godišnjeg poreza na CMV, dok vlasnici neregistriranih osobnih automobila i motocikala, ako automobil ili motocikl posjeduju samo iz hobija ili nekog drugog osobnog razloga, nisu obvezni plaćati spomenuti porez.

Porez na CMV plaća se godišnje prema starosti vozila koja su raspoređena u tri porezna razreda i starosti motocikla koji su klasificirani u četiri porezna razreda, te snazi motora iskazanoj u KW, pri čemu su osobni automobili raspoređeni u pet, a motocikli u četiri skupine.

Ako u toku godine kao poreznog razdoblja dolazi do promjene vlasništva vozila pri čemu je prijenos vozila na novog vlasnika obavljen nakon što su od MUP-a preuzeti podaci, novi vlasnik ne plaća porez na CMV ako je porez za navedeno vozilo već bio utvrđen prijašnjem vlasniku, koji ga je platio po dobivenom poreznom rješenju. Ali, ako je tijekom godine nabavljeno novo motorno vozilo, porez na CMV plaća se samo za razmjerni dio godine.

 

Primjena propisa o zapošljavanju osoba s invaliditetom - pitanja i odgovori (Lidija Hrastić-Novak, dr.med.)

Od 1. siječnja 2015. svi poslodavce koji zapošljavanju najmanje 20 zaposlenih morat će zaposliti dovoljan broj osoba s invaliditetom, prema kvotama zapošljavanja osoba s invaliditetom. U slučaju da ne zaposle dovoljan broj biti će obvezni plaćati novčanu naknadu. Autorica u članku odgovara na pitanja uz način zapošljavanja osoba s invaliditetom, dostave Obrasca u HZMO i načina ispunjavanja zamjenske kvote zapošljavanja, poticaja pri zapošljavanju i dr.

 

Školarina i drugi troškovi obrazovanja i izobrazbe radnika (Irena Đurica)

Plaćanjem troškova obrazovanja poslodavci ostvaruju značajne koristi. S jedne strane potiču radnike na daljnje usavršavanje, stimuliraju ih za daljnji rad i lojalnost društvu, a s druge strane takva isplata je, pod određenim uvjetima, neoporeziva, i još dodatno umanjuje osnovicu poreza na dobit kroz državni poticaj. Međutim, često se uplata školarina poistovjećuje sa isplatom stipendija što je krivo jer su uvjeti za neoporezivu isplatu navedenih primitaka u potpunosti različiti. O pravima i uvjetima korištenja olakšica, vođenju evidencija, obračunu i poreznom tretmanu pročitajte u članku.

 

Označavanje i prodaja alkohola i alkoholnih pića s praktičnim primjerima (Željka Marinović)

Posebnom markicom MF moraju biti označena ostala pića dobivena vrenjem, međuproizvodi i etilni alkohol kada su u pakiranju od 0,25 do 5,00 litara. Zahtjev za tiskanje markica podnosi se na Obrascu ZT-AL do 5. Dana u mjesecu u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec. Mjesečno izvješće o preuzetnim, utrošenim i vraćenim markicama za protekli mjesec podnosi se na na Obrascu MU-AL do 20. Dana u tekućem mjesecu.

Vina proizvedena u RH, koja se stavljaju na tržište RH moraju biti označena markicama odnosno vrpcama koje izdaje Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo. Vina iz trećih država koja se uvoze na područje EU trebaju imati VI 1 dokument. Prilikom uvoza vina koja se nalaze na Listi 6 RH više neće izdavati Svjedodžbe o kakvoći vina koja se uvoze. Svjedodžbe o kakvoći vina više ne izdaje niti prilikom izvoza vina.

Nije dozvoljena prodaja trošarinskih proizvoda na tržnicama, sajmovima, izložbama, otvorenim prostorima na kojima se ne evidentira gotovinski promet preko naplatnih uređaja. Dopuštena je prigodna prodaja alkohola i alkoholnih pića uz odluku te pisanu suglasnost nadležnog carinskog ureda.

 

PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO:

 

Pregled najavljenih izmjena i dopuna Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti (mr.sc. Ivana Jakir Bajo)

Do kraja godine očekuju se izmjene i dopune Zakona o proračunu (u nastavku: ZOP) te novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (u nastavku: ZOF). Što se tiče ZOP, izmjene u dijelu ciklusa planiranja značit će obvezu ranijeg početka planiranja, promjenu načina utvrđivanja visine financijskog plana proračunskih korisnika; proširit će se primjena čl. 44. te brisati odredba koja uređuje državni dug, a što će propisati ZOF. Izmjene ZOF osim navedenog uključuju dopunu fiskalnog pravila i odredbi o Povjerenstvu za fiskalnu politiku.

 

POSLOVANJE OBRTNIKA:

 

Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit (Krešimir Vranar)

Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti mogu na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak. Isto tako, obveznici poreza na dohodak čiji primici prelaze 2 milijuna kn, dohodak 400.000,00 kn imaju dugotrajnu imovinu veću od 2 milijuna kn ili zapošljavaju više od 15 radnika, moraju po sili Zakona postati obveznici poreza na dobit. U slučaju promjene način oporezivanja, porezni obveznik mora sa 1.1. sastaviti početnu bilancu. O tome na koji način se sastavlja početna bilanca, kako se evidentira kapital poreznog obveznika, kako se utvrđuje dobit na kraju prve poslovne godine, te odgovore na ostala česta pitanja možete pronaći u ovom članku.

 

PLAĆE I NAKNADE PLAĆA:

 

Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće i JOPPD (Dražen Opalić, Iva Uljanić)

Poslodavci i isplatitelji primitaka i mirovina obvezni su izvršiti godišnji obračun za radnike i fizičke osobe koji su ostvarivali primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, koji su ostvarivali primitke u cijelom poreznom razdoblju i koji nisu mijenjali prebivalište/uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza, a koji su u tijeku poreznog razdoblja koristili pravo na rodiljni (roditeljski, posvojiteljski) dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja. Poslodavac može godišnji obračun plaće napraviti i dobrovoljno. Iako godišnji obračun nije nikakva novost, pop prvi puta ove godine isplatitelji imaju obvezu navedeni obračun prikazati u Obrascu JOPPD. U članku autori daju 7 konkretnih primjera iz prakse sa detaljnim prikazom popunjavanja Obrasca JOPPD.

 

CARINSKO POSLOVANJE:

 

Deklariranje podataka u carinskim deklaracijama ovisno o načinu obavljanja trgovine i unosa robe (mr.sc. Melita Buljan)

Carinska deklaracija je radnja kojom osoba u propisanom obliku i na propisani način zahtjeva stavljanje robe u neki od carinskih postupaka. Ista mora sadržavati sve propisane podatke kako bi se konkretni postupak mogao provesti do kraja. S obzirom na način obavljanja trgovine autorica u članku potonje piše o popunjavanju polja carinske deklaracije kod uvoza robe, uvoza robe iz treće zemlje i carinjenja u drugoj državi EU, prodaji robe na carinskom skladištu i uvozu robe od kupca, prodaji robe na carinskom skladištu u drugoj državi članici EU i uvozu robe u državi članici kupca, uvozu robe za stavljanje u postupak unutarnje proizvodnje i prodaji robe u drugu državu članicu EU bez otpreme.

 

RADNI ODNOSI:

 

Probni rad u svjetlu novog Zakona o radu (mr.sc. Iris Gović Penić)

Probni rad se može, ali i ne mora ugovoriti tj. ugovaranje ovisi o volji radnika i poslodavca kao ugovornih strana. Iako se ovaj institut čini jednostavno i jasno riješenim odredbama Zakona o radu, njegova primjena u praksi ipak ostavlja dosta otvorenih pitanja; kao npr. može li se probni rad sklopiti samo prilikom sklapanja prvog ugovora o rad ili i kojeg sljedećeg s istim poslodavcem, koje obveze ima poslodavac prilikom otkaza ugovora o radu s probnim radom, koja su prava radnika u slučaju otkaza ovakvog ugovora, itd. Naročito u pogledu otkaza ugovora s probnim radom, novi Zakon o radu uvodi i određene dvojbe oko kojih mogu nastati različita tumačenja. O svim navedenim temama, uključujući i temu sudskog raskida, piše autorica u ovom članku.

 

JAVNA NABAVA:

 

Odgovori na upite iz područja javne nabave (Ante Loboja)

Iako mišljenja Uprave za sustav javne nabave ne mogu prejudicirati tijek i ishod određenih postupaka, kao što je postupak pravne zaštite u sustavu javne nabave, ta mišljenja kao izvor prava ipak pomažu dionicima javne nabave u rješavanju određenih dvojbi s kojima se susreću u postupcima javne nabave. U skladu s TEB-ovom uobičajenom praksom periodičke objave pojedinih mišljenja tog upravnog tijela, u ovom broju časopisa objavljujemo neka od tumačenja Uprave za sustav javne nabave u pogledu primjene Zakona o javnoj nabavi.

 

 

Cijeli sadržaj TEB-ovog časopisa "Financije, pravo i porezi" br. 10/14 možete pogledati na slijedećem linku: Sadržaj FIP-a br. 10/14.

 

Također, svim korisnicima TEB-ovog internet portala omogućujemo besplatan on-line pregled kompletnog broja našeg časopisa "Financije, pravo i porezi" objavljenog u siječnju 2014. kako bi bez ikakve naknade dobili uvid u ono o čemu i na koji način pišemo u FIP-u.

 

FIP br. 1/14 besplatno možete prelistati na slijedećem linku: Besplatno prelistajte FIP

 

Časopis "Financije, pravo i porezi" možete naručiti:

- putem naše internet stranice na linku Naruči svoj primjerak FIP-a,

- elektronskom poštom na adresi teb@teb.hr ili

- telefonom na broj 01 4571 640.

 

Sve dodatne informacije u svezi pretplate na časopis "Financije, pravo i porezi" također možete dobiti na navedenim kontaktima.

 

Srdačan pozdrav iz TEB-a!

Objavljeno: 07.10.2014.

natrag