Od 1.1.2015. doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje te doprinos za zaštitu zdravlja na radu poslodavci uplaćuju na račun HR6510010051550100001 HZZO - obvezno zdravstveno osiguranje sukladno odredbama Naredbe o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (Nar. nov., br. 150/14).

Kod uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, u nalogu za plaćanje navodi se model ''HR68'', a u ''pozivu na broj primatelja'' kao podatak prvi navodi se oznaka doprinosa za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa (8486), kao podatak drugi navodi se OIB uplatitelja doprinosa (poslodavca) te kao podatak treći broj Obrasca JOPPD prema kojem se vrši uplata.

Kod uplate doprinosa za zaštitu zdravlja na radu, u nalogu za plaćanje navodi se model ''HR68'', a u pozivu na broj primatelja kao podatak prvi navodi se oznaka doprinosa za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa (8630), kao podatak drugi navodi se OIB uplatitelja doprinosa (poslodavca) te kao podatak treći broj Obrasca JOPPD prema kojem se vrši uplata.

 

HZZO je na svojim službenim stranicama objavio obavijest o novom računu za uplatu dopunskog osiguranja, koji vrijedi od 1. siječnja ove godine.

''Obavještavaju se svi osiguranici dopunskog zdravstvenog osiguranja da se za potrebe poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a 1. siječnja 2015. godine otvara novi račun u Hrvatskoj narodnoj banci koji glasi:

IBAN: HR33 1001 0051 5502 0000 2

Molimo da uplate za dopunsko zdravstveno osiguranje, počevši s 1. siječnjem 2015. godine kada će se račun aktivirati, vršite na navedeni račun.

Model i poziv na broj primatelja ostaju isti.

Osiguranici koji imaju ugovorene trajne naloge u bankama za plaćanje dopunskog zdravstvenog osiguranja ne moraju ništa mijenjati. Sve banke su obaviještene o novom broju računa'', stoji u njihovoj obavijesti.

Objavljeno: 05.01.2015.

natrag