U Nar. nov., br. 150 od 17. 12.2014. objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini. Navedenom Naredbom propisana je brojčana oznaka  za uplatu novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom - 5118. Novčana naknada uplaćivati će se na račun Državnog proračuna RH. Također, propisan je  i uplatni račun za uplatu poreza i prireza na dohodak po osnovi kamata na štednju (HR1210010051700013000). Nadalje, od 1.1.2015. doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinos za zaštitu zdravlja uplaćuju se na račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HR6510010051550100001).

Objavljeno: 22.12.2014.

natrag