U Nar. nov., br. 36 od 21.3.2014. objavljen je Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem (u nastavku: Naputak) koji stupa na snagu 22.3.2014.

 

Naputkom se propisuje način pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem na temelju rješenja koje je postalo izvršno. Kada se izvršenje provodi pečaćenjem, stranci se nalaže da isprazni prostorije i objekte koje se pečate od svih roba i predmeta, koji bi se za vrijeme privremene obustave poslovanja mogli pokvariti, kao i da poduzme i osigura sve sigurnosne i druge mjere u prostorijama i objektima na sredstvima rada kako ne bi došlo do bilo kakve štete (isključi struju, plin, vodu, osigura protupožarne mjere i sl.). Ako stranka nije vlasnik poslovnih prostorija, objekata, odnosno sredstava rada, akt kojim se određuje mjera pečaćenja (rješenje) dostavlja se na znanje i vlasniku poslovnih prostorija odnosno sredstava rada samo ako je za trajanja inspekcijskog nadzora inspektor utvrdio tko je osoba nositelj vlasničkih ovlaštenja (vlasnik) na poslovnim prostorijama, odnosno sredstvima rada. Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se prostorije, objekte, postrojenja, strojeve, uređaje i drugu opremu za rad ne može koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat/žig ili znak koji je inspektor stavio radi izvršenja rješenja.

Za pečaćenje ulaza u poslovne prostorije i objekte u pravilu se koristi hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) ili samoljepiva traka sa znakom i nazivom Ministarstva gospodarstva. Za pečaćenje sredstava rada mogu se koristiti naprijed navedena sredstva pečaćenja ili žica s olovnom plombom i klještima ili lokot, ovisno o ocjeni inspektora kojim sredstvima pečaćenja je tu radnju pogodnije izvršiti. Nakon što je obavio pečaćenje u poslovne prostorije, objekte, odnosno sredstva rada, inspektor će na vidnome mjestu zapečaćenih poslovnih prostorija, objekta ili sredstava rada istaknuti OBAVIJEST u kojoj će istaći naziv akta na temelju kojega je pečaćenje provedeno uz isticanje KLASE, URBROJA i datuma donošenja toga akta te upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (čl. 317. Kaznenog zakona, Nar. nov., br. 125/11 i 144/12).

Danom stupanja na snagu Naputka prestaje važiti Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (Nar. nov., br. 134/09).

Objavljeno: 25.03.2014.

natrag