Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem donesen je temeljem Zakona o Inspektoratu rada (Nar. nov., br. 19/14). Ovim Naputkom propisuje se način pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem na temelju rješenja koje je postalo izvršno. Kada se izvršenje provodi pečaćenjem na temelju rješenja iz čl. 1. ovoga Naputka, inspektor rada će odmah, nakon što je utvrdio sve odlučne činjenice, pečatiti poslovne prostorije, postrojenja, uređaje i drugu opremu za rad i onemogućiti korištenje poslovnih prostorija, postrojenja, strojeva, uređaja i druge opreme za rad kojima se ili u kojima se obavlja djelatnost.

Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se prostorije, postrojenja, strojeve, uređaje i drugu opremu za rad ne može koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat/žig ili znak koji je inspektor rada stavio radi izvršenja rješenja. Za pečaćenje ulaza u poslovne prostorije u pravilu se koristi hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) i/ili samoljepiva traka sa znakom i nazivom: »Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Inspektorat rada«, odnosno samoljepiva traka s nazivom: »Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava«.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22. 5. 2014. Danom stupanja na snagu ovoga Naputka prestaje važiti, u dijelu koji se odnosi na inspektore rada, Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem (Nar. nov., br. 134/09).

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag