U Nar. nov., br. 63 od 23.5.2014. objavljen je Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (u nastavku: Kolektivni ugovor) koji stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 1.4.2014., osim čl. 36. KU koji se primjenjuje od 1.9.2014., do 12.12.2016.

 

Kolektivni ugovor obvezuje i primjenjuje se u ustanovama u kojima se obavlja osnovnoškolska djelatnost, pri čemu financijska sredstva za ugovorena prava i obveze osigurava Državni proračun Republike Hrvatske, odnosno proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način utvrđen Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov., br. 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10. - ispr., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.).

Ugovorne strane zajednički utvrđuju da Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama od 13. svibnja 2009. godine te sve njegove izmjene i dopune ili novi sporazumi koji se na njega nastavljaju ili iz njega proizlaze te Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. godine sadržajno predstavljaju sastavni dio ovog Ugovora i važeći su dokumenti koji se primjenjuju na način i u rokovima određenim tim istim dokumentima.

Objavljeno: 27.05.2014.

natrag