U Nar. nov., br. 150 od 17. 12.2014. objavljen je Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske. Taj kolektivni ugovor stupa na snagu osam dana od dana objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Objavljeno: 22.12.2014.

natrag