U Nar. nov., br. 25 od 24.02.2014. godine objavljen je Kolektivni ugovor i izmjeni dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske - Aneks br. 2. Ovaj Aneks br. 2. Kolektivnom ugovoru stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 11. 3. 2014. godine.

Objavljeno: 26.02.2014.

natrag