Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (Nar. nov., br. 70/13 i 41/14) donesen je temeljem Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (Nar. nov.,  br. 54/13). Instrumentom osiguranja u skladu s ovim Pravilnikom osigurava se namirenje nastalog carinskog duga ili carinskog duga koji bi mogao nastati, te poreza na dodanu vrijednost, trošarina, posebnih poreza i drugih javnih davanja koje je Ministarstvo financija, Carinska uprava po posebnim propisima ovlaštena naplaćivati prilikom uvoza ili izvoza, kao i kamata koje su nastale ili bi mogle nastati u svezi s javnim davanjima za koje je instrument osiguranja podnesen i prihvaćen.

Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 07.04.2014.

natrag