U Nar. nov., br. 39 od 27.3.2014. objavljene su Izmjene i dopune Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. I 2016. godinu, a stupile su na snagu 28.3.2014.

Objavljeno: 31.03.2014.

natrag