Provjerite što je bilo novo u 2014.

 • Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 157/14)
  više
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (Nar. nov., br. 157/14)
  više
 • Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (Nar. nov., br. 157/14)
  više
 • Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov., br. 157/14)
  više
 • Prirez porezu na dohodak (157/14) - Grad Zadar, Grad Vodnjan i Općina Pisarovina
  više
 • Uredba o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Nar. nov., br. 157/14)
  više
 • Mini porezna reforma – Izmjene i dopune Pravilnika o doprinosima, porezu na dohodak, porezu na dodanu vrijednost i porezu na dobit (Nar. nov., br. 157/14)
  više
 • Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2015. godinu (Nar. nov., br. 156/14)
  više
 • Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 156/14)
  više
 • Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 156/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 156/14)
  više
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (Nar. nov., br. 156/14)
  više
 • Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša (Nar. nov., br. 156/14)
  više
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša (Nar. nov., br. 156/14)
  više
 • Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. (Nar. nov., br. 157/14)
  više
 • Novi uplatni račun od 1.1.2015. za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje te za doprinos za zaštitu zdravlja na radu
  više
 • Prirez porezu na dohodak (Nar. nov., br. 156/14) uveli su i Općina Sv. Filip i Jakov, Grad Rijeka, Općina Đurđenovac i Grad Vrbovsko...
  više
 • Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2015. godinu (Nar. nov., br. 155/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 154/14)
  više
 • Uredba o dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (Nar. nov., br. 154/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 154/14)
  više
 • Uredba o izmjenamai dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti na radu (Nar. nov., br. 154/14)
  više
 • Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja (Nar. nov., br. 154/14)
  više
 • Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova....za službenike Porezne uprave(Nar. nov., br. 154/14)
  više
 • Od 1. siječnja 2015. promjena roka za dostavu prijave o početku osiguranja
  više
 • Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu (Nar. nov., br. 153/14)
  više
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. …(Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 152/14)
  više
 • Novi rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja proračunskog računovodstva za 2014.
  više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Uredba o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2015 (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Odluka o gradskim porezima Grada Petrinje (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pula – Pola (Nar. nov., br. 151/14)
  više
 • Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini. (Nar. nov., br. 150/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Nar. nov., br. 150/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata... (Nar. nov., br. 150/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u studenom 2014. (Nar. nov., br. 150/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2014. (Nar. nov., br. 150/14)
  više
 • Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (Nar. nov., br. 150/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Karlovca (Nar. nov., br. 149/14)
  više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac (Nar. nov., br. 149/14)
  više
 • Propisi objavljeni u Nar. nov., br. 148/14
  više
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Uredbu o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Odluku o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. – 2017. (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina (Nar. nov., br. 147/14)
  više
 • Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu (Nar. nov., br. 146/14)
  više
 • Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata (Nar. nov., br. 146/14)
  više
 • Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti (Nar. nov., br. 146/14)
  više
 • Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora (Nar. nov., br. 146/14)
  više
 • Odluka o porezima Grada Senja (Nar. nov., br. 146/14)
  više
 • Odluka o porezima Grada Komiže (Nar. nov., br. 146/14)
  više
 • Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Donji Kukuruzari (Nar. nov., br. 146/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Uredbe o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti (Nar. nov., br. 145/14)
  više
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (Nar. nov., br. 145/14)
  više
 • Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Nar. nov., br. 144/14)
  više
 • Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Nar. nov., br. 144/14)
  više
 • Pravila o izmjeni Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 144/14)
  više
 • Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 144/14)
  više
 • Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 144/14)
  više
 • Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Nar. nov., br. 144/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 143/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 143/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 143/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 143/14)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o igrama na sreću (Nar. nov., br. 143/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 143/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (Nar. nov., br. 143/14)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 12/14?
  više
 • Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. (Nar. nov., br. 141/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 141/14)
  više
 • Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Okučani (Nar. nov., br. 140/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove dostave (Nar. nov., br. 140/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 140/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odnosno reosiguranja i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 140/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 140/14)
  više
 • Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (Nar. nov., br. 135/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Nar. nov., br. 135/14)
  više
 • Pravila o izmjenama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 135/14)
  više
 • Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja (Nar. nov., br. 135/14)
  više
 • Povećana novčana pomoć za osobe na stručnom osposobljavanju od 1.1.2015.
  više
 • Prosječne mjesečne plaće za siječanj – kolovoz 2014. (Nar. nov., br. 133/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2014. (Nar. nov., br. 133/14)
  više
 • Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (Nar. nov., br. 131/14)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 11/14?
  više
 • Zakon o području i sjedištima sudova (Nar. nov., br. 128/14)
  više
 • Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (Nar. nov., br. 128/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 128/14)
  više
 • Prijedlozi novih zakonskih propisa (studeni, 2014)
  više
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (Nar. nov., br. 127/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 127/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 127/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (Nar. nov., br. 127/14)
  više
 • Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (Nar. nov., br. 127/14)
  više
 • Uputa o provedbi Odluke o obveznoj pričuvi (Nar. nov., br. 127/14)
  više
 • Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020. (Nar. nov., br. 126/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju prema strancima (Nar. nov., br. 126/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (Nar. nov., br. 126/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o registru zadužnica i bjanko zadužnica (Nar. nov., br. 125/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (Nar. nov., br. 125/14)
  više
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 124/14)
  više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda (Nar. nov., br. 124/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2014. (Nar. nov., br. 122/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (Nar. nov., br. 122/14)
  više
 • Pravilnik o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Nar. nov., br. 122/14)
  više
 • Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka (Nar. nov., br. 122/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija (Nar. nov., br. 122/14)
  više
 • Pravilnik o održavanju građevina (Nar. nov., br. 122/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cestarini (Nar. nov., br. 122/14)
  više
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 121/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2014. (Nar. nov., br. 121/14)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 10/14?
  više
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (Nar. nov., br. 117/14)
  više
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (Nar. nov., br. 117/14)
  više
 • Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (Nar. nov., br. 117/14)
  više
 • Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (Nar. nov., br. 117/14)
  više
 • Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (Nar. nov., br. 117/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 116/14)
  više
 • Uputa za popunjavanje novog Obrasca PPO - 2013/2014
  više
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Nar. nov., br. 112/14)
  više
 • Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Nar. nov., br. 112/14)
  više
 • Pravilnik o izradi procjene rizika (Nar. nov., br. 112/14)
  više
 • Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (Nar. nov., br. 112/14)
  više
 • Odluka o pokretanju pregovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade RH (Nar. nov., br. 111/14)
  više
 • Pravilnik o upisu u upisnik trgovaca voćem i povrćem (Nar. nov., br. 111/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2014. (Nar. nov., br. 111/14)
  više
 • Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (Nar. nov., br. 109/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima … (Nar. nov., br. 108/14)
  više
 • Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 108/14)
  više
 • Uredba o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 107/14)
  više
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (Nar. nov., br. 107/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Nar. nov., br. 107/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Nar. nov., br. 107/14)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 9/14?
  više
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 103/14)
  više
 • Od 1.9.2014. na posebni (tzv. zaštićeni) račun isplaćuju se i pojedina materijalna prava iz radnog odnosa!
  više
 • Ukinute pojedine odredbe Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (U Nar. nov., br. 101/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2014. (U Nar. nov., br. 101/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. ''Proizvodne investicije u akvakulturi'' (Nar. nov., br. 99/14)
  više
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite (Nar. nov., br. 99/14)
  više
 • Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (Nar. nov., br. 99/14)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u 8/14?
  više
 • Odluka o donošenju programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada (Nar. nov., br. 98/14.)
  više
 • Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava (Nar. nov., br. 98/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 98/14)
  više
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (Nar. nov., br. 95/14)
  više
 • Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Poreznoj upravi (Nar. nov., br. 95/14)
  više
 • Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave (Nar. nov., br. 95/14)
  više
 • Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Nar. nov., br. 95/14)
  više
 • Zakon o faktoringu (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, … a odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji bezalkoholnih pića, … vode, voćnih sokova, nektara, sirupa i koncentrata (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore (Nar. nov., br. 94/14)
  više
 • Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14)
  više
 • Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (Nar. nov., br. 93/14)
  više
 • Zakon o europskim radnim vijećima (Nar. nov., br. 93/14)
  više
 • Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE) (Nar. nov., br. 93/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 93/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 93/14)
  više
 • Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 91/14)
  više
 • Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 91/14)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o lijekovima (Nar. nov., br. 90/14)
  više
 • Pravilnik o održavanju cesta (Nar. nov., br. 90/14)
  više
 • Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (Nar. nov., br. 90/14)
  više
 • Odluka o sufinanciranju udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola u RH za šk. god. 2014./2015. (Nar. nov., br. 90/14)
  više
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (Nar. nov., br. 90/14)
  više
 • Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila... (Nar. nov., br. 90/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 89/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 89/14)
  više
 • Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (Nar. nov., br. 89/14)
  više
 • Uredba o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 87/14)
  više
 • Uredba o izmjeni tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 87/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2014. (Nar. nov., br. 87/14)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 86/14)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 86/14)
  više
 • Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 86/14)
  više
 • Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 86/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 86/14)
  više
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (Nar. nov., br. 86/14)
  više
 • Od 17. srpnja 2014. prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje
  više
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Nar. nov., br. 83/14)
  više
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 83/14)
  više
 • Odluka Ustavnog suda RH o ukidanju čl. 6. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz Nar. nov., br. 125/13 (Nar. nov., br. 83/14)
  više
 • Ispravak Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 83/14)
  više
 • Odluka o donošenju Programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Nar. nov., br. 82/14)
  više
 • Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada (Nar. nov., br. 82/14)
  više
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 82/14)
  više
 • Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije u području geodetske djelatnosti (Nar. nov., br. 81/14)
  više
 • Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 81/14)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 7/14?
  više
 • Eskontna stopa Hrvatske narodne banke (Nar. nov. br., 80/14)
  više
 • Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov. br., 80/14)
  više
 • Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov. br., 80/14)
  više
 • Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u
  više
 • Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (Nar. nov., br. 77/14)
  više
 • Odluka o strategiji ... poduzetništva žena u RH od 2014. do 2020. i akcijskog plana za provedbu strategije razvoja poduzetništva žena u RH, od 2014. do 2020. (Nar. nov., br. 77/14)
  više
 • Uredba o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 77/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Nar. nov., br. 77/14)
  više
 • Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim … (Nar. nov., br. 77/14)
  više
 • Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim … (Nar. nov., br. 77/14)
  više
 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 75/14)
  više
 • Obiteljski zakon (Nar. nov., br. 75/14)
  više
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14)
  više
 • Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 74/14)
  više
 • Zakon o mjeriteljstvu (Nar. nov., br. 74/14)
  više
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (Nar. nov., br. 74/04
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Nar. nov., br. 74/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Nar. nov., br. 74/04)
  više
 • Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 74/04)
  više
 • Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Nar. nov., br. 73/14)
  više
 • Odluka o primicima radnika (Nar. nov., br. 73/14)
  više
 • Odluka o visini, načinu uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH u Državni proračun RH za 2014. (Nar. nov., br. 72/14)
  više
 • Odluka o pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama (Nar. nov., br. 72/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (Nar. nov., br. 72/14)
  više
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 72/14)
  više
 • Zakon o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14)
  više
 • Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (Nar. nov., br. 71/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trošarinama (Nar.nov., br. 70/14)
  više
 • Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz Državnog proračuna (Nar.nov., br. 70/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Nar. nov., br. 69/14)
  više
 • Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva (Nar. nov., br. 68/14)
  više
 • Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva (Nar. nov., br. 68/14)
  više
 • Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 68/14)
  više
 • Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (Nar. nov., br. 68/14)
  više
 • Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (Nar. nov., br. 68/14)
  više
 • Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga (Nar. nov., br. 66/14)
  više
 • Pravilnik o … pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu… (Nar. nov., br. 66/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni (Nar. nov., br. 66/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope (Nar. nov., br. 66/14)
  više
 • Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u RH obvezni dostavljati HANF-i… (Nar. nov., br. 66/14)
  više
 • Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja (Nar. nov., br. 66/14)
  više
 • Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i koncesiju za poljoprivredno zemljište u vl. R H (Nar. nov., br. 65/14)
  više
 • Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu (Nar. nov., br. 65/14)
  više
 • Kolektivni ugovor za putničke agencije – pročišćeni tekst (Nar. nov., br. 65/14)
  više
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Pravilnik o kontnom planu leasing društva (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Pravilnik o Registru objekata leasinga (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u travnju 2014. (Nar. nov., br. 63/14)
  više
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem (Nar. nov., br. 59/14)
  više
 • Pravilnik o službenoj odori inspektora rada (Nar. nov., br. 59/14)
  više
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada (Nar. nov., br. 59/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada (Nar. nov., br. 59/14)
  više
 • Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara državnog zavoda za statistiku (Nar. nov., br. 59/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 59/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2014. (Nar. nov., br. 59/14)
  više
 • Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu... za službenike Porezne uprave (Nar. nov., br. 55/14)
  više
 • Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog... iz Domovinskog rata (Nar. nov., br. 55/14)
  više
 • Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (Nar. nov., br. 55/14)
  više
 • Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (Nar. nov., br. 55/14)
  više
 • Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom (Nar. nov., br. 55/14)
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 5/14?
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 54/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev HANF-e koja su dužna dostavljati leasing društva te načinu i rokovima njihove dostave (Nar. nov., br. 54/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (Nar. nov., br. 53/14)
  više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja (Nar. nov., br. 53/14)
  više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 51/14)
  više
 • Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (Nar. nov., br. 51/14)
  više
 • Ispravak Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 51/14)
  više
 • Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa... (Nar. nov., br. 50/14)
  više
 • Izmjena Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (Nar. nov., br. 50/14)
  više
 • Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (Nar. nov., br. 49/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 49/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2014. (Nar. nov., br. 49/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2014. (Nar. nov., br. 49/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (Nar. nov., br. 48/14)
  više
 • Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (Nar. nov., br. 48/14)
  više
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Nar. nov., br. 48/14)
  više
 • Uredba o izmjeni uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (Nar. nov., br. 48/14)
  više
 • Zakon o državnim potporama (Nar. nov., br. 47/14)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava (Nar. nov., br. 47/14)
  više
 • Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (Nar. nov., br. 47/14)
  više
 • Pravilnik o načinu i provođenja nadzora i kontrole (Nar. nov., br. 47/14)
  više
 • Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja (Nar. nov., br. 46/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (Nar. nov., br. 45/14)
  više
 • Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 45/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 45/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 45/14)
  više
 • Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci (Nar. nov., br. 45/14)
  više
 • Uredba o izmjeni Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. (Nar. nov., br. 44/14)
  više
 • Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom. (Nar. nov., br. 44/14)
  više
 • Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju i potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom. (Nar. nov., br. 44/14)
  više
 • Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osobe s invaliditetom. (Nar. nov., br. 44/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. (Nar. nov., br. 44/14)
  više
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. (Nar. nov., br. 44/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (Nar. nov., br. 43/14)
  više
 • Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2014. (Nar. nov., br. 43/14)
  više
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Nar. nov., br. 42/14)
  više
 • Građevinarstvo (Nar. nov., br. 42/14)
  više
 • Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi (Nar. nov., br. 42/14)
  više
 • Zakon o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o savjetima mladih (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) BR. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja, primjene te povrata instrumenata osiguranja plaćanja koji se koriste u carinskim postupcima (Nar. nov., br. 41/14)
  više
 • Odluka o Uredbi (EU) br. 575/2013 ... ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija... (Nar. nov., br. 41A/14)
  više
 • Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14)
  više
 • Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (Nar. nov., br. 41A/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom (Nar. nov., br. 41A/14)
  više
 • Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Nar. nov., br. 40/14)
  više
 • Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 40/14)
  više
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini (Nar. nov., br. 40/14)
  više
 • Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 40/14)
  više
 • Odluka o porezima Općine Motovun-Montona (Nar. nov., br. 40/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (Nar. nov., br. 39/14)
  više
 • Izmjene i dopune Državnog Proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu (Nar. nov., br. 39/14)
  više
 • Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2014. godinu (Nar. nov., br. 38/14)
  više
 • U Nar. nov., br. 38/14 od 26. ožujka 2014. objavljeno je 6 pravilnika vezanih uz rad sudaca i službenih osoba suda.
  više
 • O čemu pišemo u FIP-u br. 4/14?
  više
 • Od 1.4.2014. u državnim i javnim službama ukida se pravo na povećanje plaće od 4, 8 i 10% za ostvareni radni staž
  više
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Nar. nov., br. 37/14)
  više
 • Od 1. travnja 2014. plaća se prirez porezu na dohodak Grada Pakraca po stopi od 10% (Nar. nov., br. 37/14)
  više
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspektora u gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/14)
  više
 • Pravilnik o obrascu službene iskaznice i izgledu znaka inspektora u gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/14)
  više
 • Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora u gospodarstvu izvršava pečaćenjem (Nar. nov., br. 36/14)
  više
 • Pravilnik o provedbi Mjere 101 ''Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice'' unutar IPARD programa (Nar. nov., br. 36/14)
  više
 • Pravilnik o provedbi Mjere 103 ''Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda...dostizanja standarda Zajednice'' unutar IPARD programa (Nar. nov., br. 36/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost. (Nar. nov., br. 35/14)
  više
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turističkim općinama i gradovima. (Nar. nov., br. 35/14)
  više
 • Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta. (Nar. nov., br. 35/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u veljači 2014. (Nar. nov., br. 35/14)
  više
 • Upozorenje Porezne uprave - Obrazac JOPPD
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 34/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2014. (Nar. nov., br. 34/14)
  više
 • Mirovinsko osiguranje (Nar. nov., br. 33/14)
  više
 • Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za 2013. (Nar. nov., br. 32/14)
  više
 • Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za 2013. (Nar. nov., br. 32/14)
  više
 • Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Nar. nov., br. 32/14)
  više
 • Pravilnik o kontroli projekata (Nar. nov., br. 32/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (Nar. nov., br. 32/14)
  više
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (Nar. nov., br. 31/14)
  više
 • Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (Nar. nov., br. 31/14)
  više
 • Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2014. godinu (Nar. nov., br. 31/14)
  više
 • Pravilnik o upravljanju rizikom likvidnosti investicijskih društava (Nar. nov., br. 31/14)
  više
 • Pravilnik o upravljanju rizicima i adekvatnosti kapitala investicijskih društava (Nar. nov., br. 31/14)
  više
 • Izmjene Uredbe o kontroli plaćanja doprinosa
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkoj trgovini (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Zakon o izmjeni Zakona o elektroničkom potpisu (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Nar. nov., br. 30/14)
  više
 • Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (Nar. nov., br. 29/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (Nar. nov., br. 28/14)
  više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 28/14)
  više
 • Pregledajte o čemu pišemo u FIP-u br. 3/14
  više
 • Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2104. godini (Nar. nov., br. 27/14)
  više
 • Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (Nar. nov., br. 27/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2014. (Nar. nov., br. 27/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2014. (Nar. nov., br. 26/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Nar. nov., br. 26/14)
  više
 • Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji (Nar. nov., br. 25/14) (1)
  više
 • Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio (Nar. nov., br. 25/14)
  više
 • Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Nar. nov., br. 25/14)
  više
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (Nar. nov., br. 25/14)
  više
 • Kolektivni ugovor i izmjeni dopuni Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske - Aneks br. 2 (Nar. nov., br. 25/14)
  više
 • Pojašnjenje Ministarstva financija u vezi s iskazivanjem računa u PDV-K za 2013.
  više
 • Uredba o računanju vremena u 2014. godini (Nar. nov., br. 24/14)
  više
 • Uredba o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 24/14)
  više
 • Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona... (Nar. nov., br. 24/14)
  više
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Nar. nov., br. 23/14)
  više
 • Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (Nar. nov., br. 23/14)
  više
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (Nar. nov., br. 23/14)
  više
 • Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (Nar. nov., br. 23/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva (Nar. nov., br. 23/14)
  više
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima (Nar. nov., br. 22/14)
  više
 • Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika (Nar. nov., br. 22/14)
  više
 • Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 22/14)
  više
 • Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2014. godinu (Nar. nov., br. 21/14)
  više
 • Pravila o izmjenama i dopunama Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 21/14)
  više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja (Nar. nov., br. 20/14)
  više
 • Set pravilnika donesenih na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 20/14)
  više
 • Od 1. srpnja 2014. prirez porezu na dohodak Grada Zadra iznosi 10% (Nar. nov., br. 20/14)
  više
 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Nar. nov., br. 19/14)
  više
 • Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14)
  više
 • Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., br. 19/14)
  više
 • Zakon o inspektoratu rada (Nar. nov., br. 19/14)
  više
 • Zakon o turističkoj inspekciji (Nar. nov., br. 19/14)
  više
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 19/14)
  više
 • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (Nar. nov., br. 17/14)
  više
 • Pregledajte o čemu pišemo u FIP-u br. 2/14!
  više
 • Obavijest obveznicima doprinosa koji obavljaju samostalnu djelatnost a od te djelatnosti utvrđuju porez na dobit a vezano uz obvezu doprinosa za zapošljavanje
  više
 • Ugovori o bagatelnoj nabavi su javna informacija!
  više
 • Pravilnik o naknadama na potrošačke kredite (Nar. nov., br. 15/14)
  više
 • Zakoni objavljeni u Nar. nov., br. 14/14 od 5.2.2014.
  više
 • Ustavni sud RH ukinuo čl. 102. st. 3. i čl. 165. st. 3. Zakona o javnoj nabavi
  više
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 12/14)
  više
 • Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (Nar. nov., br. 12/14)
  više
 • Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove (Nar. nov., br. 12/14)
  više
 • Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje (Nar. nov., br. 12/14)
  više
 • Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Nar. nov., br. 12/14)
  više
 • Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3238/2013 i dr. od 19. prosinca 2013. (Nar. nov., br. 12/14)
  više
 • Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Nar. nov., br. 11/14)
  više
 • Pravilnik o mjerilima koja su koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (Nar. nov., br. 11/14)
  više
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (Nar. nov., br. 11/14)
  više
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 11/14)
  više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (Nar. nov., br. 11/14)
  više
 • Iskazivanje dividendi u ID-1, rok: 31. siječnja 2014.
  više
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 10/14)
  više
 • Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 10/14)
  više
 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za korištenje voda (Nar. nov., br. 10/14)
  više
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa (Nar. nov., br. 10/14)
  više
 • Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika (Nar. nov., br. 9/14)
  više
 • Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (Nar. nov., br. 9/14)
  više
 • Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 9/14)
  više
 • Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 9/14)
  više
 • Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima (Nar. nov., br. 9/14)
  više
 • Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava (Nar. nov., br. 9/14)
  više
 • Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a (Nar. nov., br. 10/14)
  više
 • Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (Nar. nov., br 8/14)
  više
 • Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2013 (Nar. nov., br 8/14)
  više
 • Zatezne kamate od 1.1.2014.
  više
 • Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 6/14)
  više
 • Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2013. (Nar. nov., br. 6/14)
  više
 • Odluka o prirezu Općine Perušić (Nar. nov., br. 5/14)
  više
 • Pravilnik o određivanju službenog mjesta (Nar. nov., br. 5/14)
  više
 • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Nar. nov., br. 5/14)
  više
 • Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova (Nar. nov., br. 5/14)
  više
 • Odluka o porezima Grada Daruvara (Nar. nov., br. 3/14)
  više
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Nar. nov., br. 2/14)
  više
 • Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (Nar. nov., br. 2/14)
  više
 • Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu (Nar. nov., br. 2/14)
  više
 • Od 1. veljače 2014. prirez porezu na dohodak Grada Pazina iznosi 9% (Nar. nov., br. 2/14)
  više
 • Što je novo od 1. siječnja 2014.?
  više
 • Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (Nar. nov., br. 1/14)
  više
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (Nar. nov., br. 1/14)
  više
 • Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni (Nar. nov., br. 1/14)
  više
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (Nar. nov., br. 1/14)
  više
 • Eskontna stopa Hrvatske narodne banke (Nar. nov., br. 1/14)
  više
 • Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 1/14)
  više
 • Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (Nar. nov., br. 1/14)
  više
 • Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 1/14)
  više