Provjerite što je novo u 2018.

 • 15.01.2018.
  Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Nar. nov., br. 4/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 4/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 09.01.2018.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec siječanj 2018.?
  više
 • 08.01.2018.
  Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020. (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 08.01.2018.
  Izmjene Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 08.01.2018.
  Izmjene i dopune Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 08.01.2018.
  Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 05.01.2018.
  Pravilnik o Registru koncesija (Nar. nov., br. 1/18)
  više
 • 05.01.2018.
  Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 1/18)
  više
 • 05.01.2018.
  Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (Nar. nov., br. 1/18)
  više
 • 04.01.2018.
  Zatezne kamate od 1.1.2018.
  više
 • 02.01.2018.
  Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu
  više