Provjerite što je novo u 2018.

 • 19.03.2018.
  Izmjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (Nar. nov., br. 26/18)
  više
 • 13.03.2018.
  Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji (Nar. nov., br. 24/18)
  više
 • 09.03.2018.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec ožujak 2018.?
  više
 • 06.03.2018.
  Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 21/18)
  više
 • 06.03.2018.
  Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (Nar. nov., br. 21/18)
  više
 • 06.03.2018.
  Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2018. (Nar. nov., br. 21/18)
  više
 • 06.03.2018.
  Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić (Nar. nov., br. 21/18)
  više
 • 06.03.2018.
  Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Polača (Nar. nov., br. 21/18)
  više
 • 05.03.2018.
  Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule (Nar. nov., br. 20/18)
  više
 • 05.03.2018.
  Odluka o porezima Općine Sutivan (Nar. nov., br. 20/18)
  više
 • 01.03.2018.
  Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018. (Nar. nov., br. 19/18)
  više
 • 26.02.2018.
  Smanjenje prireza porezu na dohodak za Općinu Negoslavci (Nar. nov., br. 17/18)
  više
 • 20.02.2018.
  Uredba o dopuni Uredbe o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (Nar. nov., br. 16/18)
  više
 • 20.02.2018.
  Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Nar. nov., br. 16/18)
  više
 • 20.02.2018.
  Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine (Nar. nov., br. 16/18)
  više
 • 20.02.2018.
  Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (Nar. nov., br. 16/18)
  više
 • 20.02.2018.
  Odluka o općinskim porezima Općine Štitar (Nar. nov., br. 16/18)
  više
 • 20.02.2018.
  Odluka o porezima Općine Borovo (pročišćeni tekst) (Nar. nov., br. 16/18)
  više
 • 20.02.2018.
  II. Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Podstrana (Nar. nov., br. 16/18)
  više
 • 20.02.2018.
  Minimalna plaća - smanjenje osnovice za obračun doprinosa
  više
 • 19.02.2018.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 15/18)
  više
 • 19.02.2018.
  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 15/18)
  više
 • 19.02.2018.
  Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci (Nar. nov., br. 13/18)
  više
 • 19.02.2018.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi školske sheme (Nar. nov., br. 13/18)
  više
 • 19.02.2018.
  VAŽNA OBAVIJEST ZA TEB-ove PRETPLATNIKE (promjena PIN-a)!
  više
 • 14.02.2018.
  Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 14.02.2018.
  Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 14.02.2018.
  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 14.02.2018.
  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 14.02.2018.
  Odluka o porezima Općine Garčin (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 14.02.2018.
  Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 14.02.2018.
  Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 14.02.2018.
  Odluka o porezima Općine Negoslavci (Nar. nov., br. 12/18)
  više
 • 13.02.2018.
  Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK
  više
 • 05.02.2018.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec veljača 2018.?
  više
 • 05.02.2018.
  Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini (Nar. nov., br. 11/18)
  više
 • 25.01.2018.
  Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2018. godinu (Nar. nov., br. 8/18)
  više
 • 25.01.2018.
  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Omiša (Nar. nov., br. 8/18)
  više
 • 25.01.2018.
  Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Semeljci (Nar. nov., br. 8/18)
  više
 • 25.01.2018.
  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Šodolovci (Nar. nov., br. 8/18)
  više
 • 23.01.2018.
  Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2017. godine (Nar. nov., br. 7/18)
  više
 • 23.01.2018.
  Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca (Nar. nov., br. 7/18)
  više
 • 23.01.2018.
  Odluka o lokalnim porezima Općine Krašić (Nar. nov., br. 7/18)
  više
 • 23.01.2018.
  Odluka o porezima Općine Primošten (Nar. nov., br. 7/18)
  više
 • 23.01.2018.
  Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje (Nar. nov., br. 7/18)
  više
 • 22.01.2018.
  Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2017. (Nar. nov., br. 5/18)
  više
 • 22.01.2018.
  Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (Nar. nov., br. 5/18)
  više
 • 22.01.2018.
  Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko (Nar. nov., br. 5/18)
  više
 • 22.01.2018.
  Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Martijanec i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Martijanec (Nar. nov., br. 5/18)
  više
 • 22.01.2018.
  Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dragalić (Nar. nov., br. 5/18)
  više
 • 22.01.2018.
  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec (Nar. nov., br. 5/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (Nar. nov., br. 4/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Uredba o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 4/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 15.01.2018.
  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske komore poreznih savjetnika (Nar. nov., br. 3/18)
  više
 • 09.01.2018.
  O čemu pišemo u FIP-u za mjesec siječanj 2018.?
  više
 • 08.01.2018.
  Smjernice politike državnih potpora za razdoblje 2018. – 2020. (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 08.01.2018.
  Izmjene Odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 08.01.2018.
  Izmjene i dopune Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 08.01.2018.
  Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 2/18)
  više
 • 05.01.2018.
  Pravilnik o Registru koncesija (Nar. nov., br. 1/18)
  više
 • 05.01.2018.
  Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 1/18)
  više
 • 05.01.2018.
  Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (Nar. nov., br. 1/18)
  više
 • 04.01.2018.
  Zatezne kamate od 1.1.2018.
  više
 • 02.01.2018.
  Novi Zakon o pružanju usluga u turizmu
  više