arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Sustav državne riznice i proračuna lokalne i područne samouprave (SDR)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Sadržaj

27 - DOPUNE

1. dio PROCESI I INSTITUCIJE U SUSTAVU PRORAČUNA

 • 1-1 Procesi i institucije u sustavu proračuna

2. dio PRORAČUNSKO PLANIRANJE

 • 2-1 Proračunsko planiranje za razdoblje 2018. - 2020.
 • 2-2 Proračunsko planiranje za razdoblje 2019. - 2021.
 • 2-3.1. Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2020. - 2022. godine
 • 2-3.2. Planiranje proračuna JLPR(S)-a i financijskih planova njihovih korisnika za razdoblje 2020. - 2022. godine
 • 2-4 Proračunsko planiranje za razdoblje 2021. - 2023.
 • 2-5 Planiranje za 2022. - 2024.

3. dio IZVRŠAVANJE PRORAČUNA I IZVJEŠTAVANJE O IZVRŠENJU

 • 3-1 Uz zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
 • 3-2 Praćenje i evidencija prihoda proračuna i drugih prihoda za financiranje javnih potreba u 2020. godini
 • 3-3 Funkcioniranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u uvjetima kada njihovo predstavničko tijelo nije donijelo proračun za tekuću godinu s projekcijama za naredne dvije godine
 • 3-4 Otpis javnih i nejavnih davanja
 • 3-5 Primjena pravilnika o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
 • 3-6 Prikaz novog Zakona o financiranju JLP(R)S-a
 • 3-7 Izvještavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o zaduživanju te izvještavanje o danim jamstvima i suglasnostima
 • 3-8 Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u području trgovine, ugostiteljstva i turizma
 • 3-9 Primjena Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na dodjelu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnoga društva
 • 3-10 Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne)
 • 3-11 Suglasnost za preuzimanje obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama
 • 3-12 Uloga i ovlasti povjerenika vlade rh u lokalnim jedinicama koje nisu donijele proračun

4. dio ZAPOSL ENI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA TE JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 • 4-1 Primanja u državnim službama
 • 4-1.4. Tumačenja kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 112/17 – 66/20)
 • 4-2 Primanja u javnim službama
 • 4-2.4. Pregled tumačenja temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 128/17 – 66/20)
 • 4-3 Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s osvrtom na klasifikaciju radnih mjesta
 • 4-4 Određivanje materijalnih prava lokalnih službenika i namještenika

5. dio PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO

 • 5-1 Okružnice Ministarstva financija
 • 5-2 Obvezujuća Uputa Ministarstva financija o obavljanju popisa imovine i obveza
 • 5-3 Uputa o načinu evidentiranja prihoda i rashoda proizašlih iz provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja (Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i javni radovi)
 • 5-4 Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
 • 5-5 Uz izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
 • 5-6 Dugotrajna nefinancijska imovina male vrijednosti i sitni inventar od 2020. godine
 • 5-7 Uputa o knjigovodstvenom evidentiranju komunalnog doprinosa i komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave
 • 5-8 Uputa Ministarstva financija: knjigovodstveno evidentiranje beskamatnog zajma JLP(R)S do visine poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna
 • 5-9 Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu – primjena od 2021. godine

6. dio UNUTARNJA KONTROLA I NADZOR

 • 6-1 Uz Izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • 6-2 Sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • 6-3 Unutarnja revizija u javnom sektoru
 • 6-4 Proračunski nadzor
 • 6-5 Neke od najčešćih nepravilnosti utvrđene proračunskim nadzorom
 • 6-6 Najčešće nepravilnosti u upravljanju proračunskim sredstvima prema prijavama proračunskih i izvanproračunskih korisnika i JLP(R)S-a
 • 6-8 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji
 • 6-9 Mjere za daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru
 • 6-10 Aktualno stanje i neki primjeri utvrđenih nepravilnosti u proračunskim nadzorima obavljenim tijekom 2016. godine
 • 6-11 Nove smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru
 • 6-12 Izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2016.
 • 6-13 Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru za 2017.
 • 6-14 Neke od najčešćih nepravilnosti utvrđene proračunskim nadzorom tijekom 2017. i 2018. godine
 • 6-15 Novi zakon o fiskalnoj odgovornosti
 • 6-16 Neke nepravilnosti utvrðene u postupcima proračunskog nadzora
 • 6-17 Izjava o fiskalnoj kod primopredaje nakon 1. rujna
 • 6-18 Novi pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
 • 6-19 Provjere sadržaja izjava o fiskalnoj odgovornosti i daljnja postupanja

7.1. PROPISI O PRORAČUNU

 • 7-1-1 Zakon o proračunu
  (Nar. nov., br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15)
 • 7-1-2 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
  (Nar. nov., br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20)
 • 7-1-2 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
  (Nar. nov., br. 135/20 i 69/21)
 • 7-1-2a Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tjela
  (Nar. nov., br. 114/15)
 • 7-1-2b Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode
  (Nar. nov., br. 65/17)
 • 7-1-2c Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
  (Nar. nov., br. 47/18)
 • 7-1-2d Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda ministarstva financija, carinske uprave
  (Nar. nov., br. 16/19)
 • 7-1-2e Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu
  (Nar. nov., br. 41/20 i 58/20 – stavljeno van snage)
 • 7-1-2f Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 2. travnja 2020.
  (Nar. nov., br. 41/20)
 • 7-1-2g Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
  (Nar. nov., br. 46/20, 5/21 i 73/21))
 • 7-1-2h Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda
  (Nar. nov., br. 130/20)
 • 7-1-2i Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Hrvatske matice iseljenika
  (Nar. nov., br. 89/21)
 • 7-1-2j Odluka o dodjeli beskamatnog zajma JLP(R)S koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
  (Nar. nov., br. 101/21)
 • 7-1-2k Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
  (Nar. nov., br. 101/21)
 • 7-1-3 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 127/17)
 • 7-1-4 Zakon o lokalnim porezima
  (Nar. nov., br. 115/16 i 101/17)
 • 7-1-5 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 123/17)

7.2. PROPISI O RAČUNOVODSTVU

 • 7-2-1 Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
  (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
 • 7-2-1.a Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
  (Nar. nov., br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 • 7-2-2 Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
  (Nar. nov., br. Nar. nov., br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21)

7.3. UREDBE I PRAVILNICI (doneseni na temelju Zakona o proračunu)

 • 7-3-1 Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  (Nar. nov., br. 128/09, 142/14 i 23/19)
 • 7-3-2 Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
  (Nar. nov., br. 26/10, 120/13 i 1/20)
 • 7-3-3 Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava
  (Nar. nov., br. 48/11 i 126/17)
 • 7-3-4 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 55/09 i 139/10)
 • 7-3-5 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
  (Nar. nov., br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
 • 7-3-6 Pravilnik o proračunskom nadzoru
  (Nar. nov., br. 71/13 i 57/15)
 • 7-3-7 Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora
  (Nar. nov., br. 125/13)
 • 7-3-8 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
  (Nar. nov., br. 52/13 i 94/14)
 • 7-3-9 Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
  (Nar. nov., br. 144/13)

7.4. ZAPOSLENI U DRŽAVNIM I JAVNIM SLUŽBAMA TE JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE (PODRUČNE) SAMOUPRAVE

 • 7-4-1 Zakon o državnim službenicima
  (Nar. nov., br. 49/12 – proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 - Uredba, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19)
 • 7-4-2 Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 112/17 i 12/18)
 • 7-4-2a Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 2/19)
 • 7-4-2b Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 119/19)
 • 7-4-2c Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike
  (Nar. nov., br. 66/20)
 • 7-4-3 Zakon o plaćama u javnim službama
  (Nar. nov., br. 27/01 i 39/09 - Zakon o osnovici plaće u javnim službama)
 • 7-4-4 Zakon o osnovici plaće u javnim službama
  (Nar. nov., br. 39/09 i 124/09)
 • 7-4-4a Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
  (Nar. nov., br. 40/09)
 • 7-4-4b Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
  (Nar. nov., br. 123/16)
 • 7-4-4c Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
  (Nar. nov., br. 21/18)
 • 7-4-4d Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
  (Nar. nov., br. 21/18)
 • 7-4-4e Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama
  (Nar. nov., br. 2/19)
 • 7-4-5 Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 128/17)
 • 7-4-5a Dopuna Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 47/18)
 • 7-4-5b Dodatak TKU-u za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 123/19)
 • 7-4-5c Dodatak II. TKU-u za službenike i namještenike u javnim službama
  (Nar. nov., br. 66/20)
 • 7-4-6 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 86/08, 61/11, 4/18 - Uredba i 112/19)
 • 7-4-7 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 28/10)
 • 7-4-8 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu ureðena kolektivnim ugovorima
  (Nar. nov., br. 117/12)
 • 7-4-9 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
  (Nar. nov., br. 50/92 i 73/93)
 • 7-4-10 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
  (Nar. nov., br. 8/06)
 • 7-4-11 Odluka o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom
  (Nar. nov., br. 2/21)

7.5. OSTALI PROPISI

 • 7-5-1 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 78/15 i 102/19)
 • 7-5-1a Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 42/16 i 77/19)
 • 7-5-1b Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 58/16)
 • 7-5-1c Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije
  (Nar. nov., br. 35/16)
 • 7-5-1d Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 78/20)
 • 7-5-1e Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
  (Nar. nov., br. 138/20)
 • 7-5-1f Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 42/16)
 • 7-5-1g Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra jedinica za unutarnju reviziju i registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
  (Nar. nov., br. 42/16)
 • 7-5-2 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
  (Nar. nov., br. 111/18)
 • 7-5-2a Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  (Nar. nov., br. 95/19)
 • 7-5-2b Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila
  (Nar. nov., br. 41/20)
 • 7-5-3 Zakon o upravljanju državnom imovinom
  (Nar. nov., br. 52/18)
 • 7-5-3a Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3b Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3c Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3d Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • 7-5-3e Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
  (Nar. nov., br. 130/13)
 • 7-5-3f Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima
  (Nar. nov., br. 130/13)
 • 7.5.3g Uredba - osnivanje prava gradenja i prava slunnosti na nekretninama u vlasnistvu RH
  (Nar. nov., br. 10/14 i 95/15)
 • 7-5-4 Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
  (Nar. nov., br. 16/19)