arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Priručnik o trgovačkom poslovanju (PTP)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

SADRŽAJ PTP-A

Propisi o trgovini (tuzemstvo, inozemstvo)

 • A-1 Zakon o zaštiti potrošača
  (Nar. nov., br. 41/14, 110/15 i 14/19)
 • A-1-2 Iz Zakona o obveznim odnosima
  (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 • A-1-3 Zakon o kamatama
  (Nar. nov., br. 94/04)
 • A-1-4 Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga
  (Nar. nov., br. 66/14 i 16/15)
 • A-1-5 Pravilnik o uvjetima i načinu provoðenja sezonskog sniženja
  (Nar. nov., br. 135/15)
 • A-2 Zakon o trgovini
  (Nar. nov., br. 87/08, 116/08, 76/09 - Odluka USRH, 114/11, 68/13, 30/14 i 32/19 i 98/19)
 • A-2-1 Uredba o prestanku važenja uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu
  (Nar. nov., br. 95/19)
 • A-2-2 Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata
  (Nar. nov., br. 100/15)
 • A-2-4 Uredba o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza
  (Nar. nov., br. 73/02 i 33/03)
 • A-2-5 Uredba o postupku i načinu utvrđivanja antidampiške i kompenzacijske pristojbe
  (Nar. nov., br. 139/04)
 • A-2-6 Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika prodaje na malo
  (Nar. nov., br. 80/01)
 • A-2-7 Pravilnik o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo
  (Nar. nov., br. 122/07)
 • A-2-8 Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
  (Nar. nov., br. 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)
 • A-2-9 Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 21/09)
 • A-2-10 Pravilnik o klasifikacija prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
  (Nar. nov., br. 39/09 i 46/15)
 • A-3 Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena
  (Nar. nov., br. 2/01, 156/02, 110/04, 112/07, 43/09, 78/11 i 72/13)
 • A-5 Odluka o dopuštenom manjku s naslova kala, rasipa, kvara i loma na proizvodima u trgovini
  (Nar. nov., br. 129/07)
 • A-6 Zakon o zaštiti tržnog natjecanja
  (Nar. nov., br. 79/09 i 80/13)
 • A-7 Zakon o elektroničkoj trgovini
  (Nar. nov., br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14 i 32/19)
 • A-8 Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  (Nar. nov., br. 94/13, 73/17 i 14/19 i 98/19)
 • A-8-1 Pravilnik o gospodarenju otpadom
  (Nar. nov., br. 117/17)
 • A-8-2 Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
  (Nar. nov., br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 3/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13)
 • A-8-2 Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
  (Nar. nov., br. 88/15, 78/16 i 116/17)
 • A-8-3 Uredba o gospodarenju otpadnom amabalažom
  (Nar. nov., br. 97/15)
 • A-8-4 Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  (Nar. nov., br. 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13)
 • A-8-4 Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  (Nar. nov., br. 113/16)
 • A-8-5 Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  (Nar. nov., br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/13 i 86/13)
 • A-8-5 Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
  (Nar. nov., br. 111/15)
 • A-8-6 Pravilnik o gospodarenu otpadnim vozilima
  (Nar. nov., br. 136/06, 31/09, 156/09 , 53/12, 86/13 i 91/13)
 • A-8-6 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
  (Nar. nov., br. 125/15, 90/16, 60/18 i 72/18)
 • A-8-7 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  (Nar. nov., br. 42/14,1 48/14, 107/14, 139/14 i 11/19)
 • A-8-8 Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
  (Nar. nov., br. 50/15 i 56/19)
 • A-8-9 Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
  (Nar. nov., br 124/061, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13 i 95/15)
 • A-8-10 Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  (Nar. nov., br. 99/15)
 • A-8-11 Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  (Nar. nov., br. 105/15)
 • A-8-12 Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  (Nar. nov., br. 112/15)
 • A-9 Zakon o Državnom inspektoratu
  (Nar. nov., br. 115/18)

Propisi o deviznom poslovanju

 • B-1 Zakon o deviznom poslovanju
  (Nar. nov., br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 153/09, 145/10 i 76/13)
 • B-1-5 Naredba o vođenju nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom
  (Nar. nov., br. 127/13)
 • B-1-8 Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
  (Nar. nov., br. 111/05 i 16/15)
 • B-1-9 Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci
  (Nar. nov., br. 48/10)
 • B-1-12 Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u investicijskim fondovima
  (Nar. nov., br. 34/05, 44/06)
 • B-1-15 Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
  (Nar. nov., br. 103/121, 10/14, 45/15 i 13/17)
 • B-1-22 Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
  (Nar. nov., br. 85/19)
 • B-1-23 Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
  (Nar. nov., br. 27/16 i 67/16)
 • B-2 Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove
  (Nar. nov., br. 50/92, 73/93)
 • B-2-1 Odluka o visini dnevnica za službena putovanja u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
  (Nar. nov., br. 8/06)
 • B-3 Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma
  (Nar. nov., br. 108/17 i 39/19)

Propisi o carinskom poslovanju

 • C-1 Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije
  (Nar. nov., br. 40/16)
 • C-1-1 Pravilnik o EORI broju
  (Nar. nov., br. 104/17)
 • C-1-2 Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredskog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda
  (Nar. nov., br. 64/131)
 • C-1-3 Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
  (Nar. nov., br. 34/18)
 • C-1-4 Pravilnik o privremenom smještaju robe i skraćenoj deklaraciji
  (Nar. nov., br. 68/13)
 • C-1-5 Pravilnik o osiguranju carinskog duga
  (Nar. nov., br. 49/18)
 • C-1-6 Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
  (Nar. nov., br. 65/19)
 • C-1-7 Pravilnik o odgodi plaćanja carinskog duga
  (Nar. nov., br. 84/18)
 • C-1-8 Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu
  (Nar. nov., br. 25/18)
 • C-1-9 Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva
  (Nar. nov., br. 116/18)
 • C-4 Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina
  (Nar. nov., br. 52/17)

Nadzor pri uvozu i izvozu

 • D-1 Zakon o predmetima opće uporabe
  (Nar. nov., br. 39/13, 47/14 i 114/18)
 • D-3 Iz Zakona o veterinarstvu – odredbe o kontroli u prometu
  (Nar. nov., br. 82/13, 148/13 i 115/18)
 • D-3-1 Pravilnik o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 97/07, 142/08, 106/11 i 101/12)
 • D-3-2 Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena veterinarska inspekcija
  (Nar. nov., br. 73/05)
 • D-4 Iz Zakona o uzgoju domaćih životinja - odredbe o trgovanju unutar EU i ulazima u EU
  (Nar. nov., br. 115/18)
 • D-5 Zakon o lijekovima - Izvadak (kontrola i stavljanje u promet)
  (Nar. nov., br. 76/13, 90/14 i 100/18)

Međunarodni ugovori i konvencije

 • E-1 Incoterms 2010 Pravila Međunarodne trgovačke komore za upotrebu domaćih i međunarodnih trgovinskih termina
 • E-2 Uredba o pristupanju Konvenciji o privremenom uvozu Konvencija o privremenom uvozu
  aneksi A do E (Nar. nov., br. 16/98 – Međunarodni ugovori)

Propisi o platnom prometu

 • F-1 Zakon o platnom prometu
  (Nar. nov., br. 66/18)
 • F-1-1 Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
  (Nar. nov., br. 57/19)
 • F-1-2 Odluka o nalozima za plaćanje
  (Nar. nov. br., 46/16)
 • F-2 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
  (Nar. nov., br. 68/18)
 • F-2-1 Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
  (Nar. nov., br. 71/18)
 • F-3 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
  (Nar. nov., br. 108/12, 144/12-Uredba, 81/13, 112/13-Uredba, 71/15 - Stečajni zakon i 78/15 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima)