arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

Lokalna i područna (regionalna) samouprava (LPS)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

SADRŽAJ LPS-A

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • 1-1 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč. tekst, 137/15-ispr. od 23.12.2015. i 123/17 od 12.12.2017.)
 • 1-1 A Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)
  (Nar. nov., br. 19/13 i 137/15-ispr. od 23.12.2015.)
 • 1-2 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 127/17 od 20.12.2017.)
 • 1-3 Zakon o proračunu
  (Nar. nov., br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 i 15 od 6.2.2015.)
 • 1-3-1 Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 55/09 i 139/10)
 • 1-3-2 Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
  (Nar. nov., br. 52/13 i 94/14 od 31.7.2014.)
 • 1-4 Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 86/06, 125/06 - ispravak, 16/07 - ispravak, 95/08 - Odluka USRH, 46/10 - ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110 od 13.10.2015.)
 • 1-5 Zakon o područjima posebne državne skrbi
  (Nar. nov., br. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14 i 147/14, 18/15 i 106/18 – Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima)
 • 1-6 Zakon o brdsko – planinskim područjima
  (Nar. nov., br. 118/18 od 27.12.2018.)
 • 1-6-1 Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
  (Nar. nov., br. 24/19 od 11.3.2019.)
 • 1-7 Zakon o otocima
  (Nar. nov., br. 116/18 od 21.12.2018.)
 • 1-8 Zakon o javnoj nabavi
  (Nar. nov., br. 120/16)
 • 1-9 Zakon o državnim službenicima
  (Nar. nov., br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 – Uredba, 138/15 – OiR USRH, 61/17 i 70/19 od 24.7.2019.)
 • 1-9 A Zakon o državnim službenicima (Pročišćeni tekst)
  (Nar. nov., br. 49/12)
 • 1-10 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
  (Nar. nov., br. 113/18 od 17.12.2018.)
 • 1-11 Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
  (Nar. nov., br. 93/16, 104/16 i 116/18 od 21.12.2018.)
 • 1-12 Strategija suzbijanja korupcije
  (Nar. nov., br. 75/08)
 • 1-13 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  Nar. nov., br. 86/08, 61/11 i 4/18-Uredba od 11.1.18.
 • 1-14 Zakon o Gradu Zagrebu
  (Nar. nov., br. 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14 od 7.10.2014.)
 • 1-15 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  (Nar. nov., br. 28/10)
 • 1-16 Zakon o sustavu državne uprave
  (Nar. nov., br. 66/19 od 10.7.2019.)
 • 1-16-1 Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
  (Nar. nov., br. 154/11)

Izborni sustav

 • 2-1 Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 44/06, 109/07 i 24/11 - Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe)
 • 2-2 Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
  (Nar. nov., br. 33/96, 92/01, 44/06 – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu RH, 58/06 – Odluka USRH, 8/09, 100/16 – Odluka USRH i 73/17 od 26.7.2017)
 • 2-3 Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 44/06 i 19/07)
 • 2-4 Zakon o postupku primopredaje vlasti
  (Nar. nov., br. 94/04,17/07, 91/10 i 22/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika od 22.02.13.)
 • 2-5 Zakon o registru birača
  (Nar. nov., br. 144/12 i 105/15 od 2.10.2015.)
 • 2-6 Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
  (Nar. nov., br. 109/07, 125/08, 24/11 - Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i 150/11)
 • 2-7 Zakon o prebivalištu
  (Nar. nov., br. 144/12 i 158/13 - Uredba od 27.12.13.)
 • 2-8 Zakon o lokalnim izborima
  (Nar. nov., br. 144/12 i 121/16 od 23.12.2016.)
 • 2-9 Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
  (Nar. nov., br. 25/19 od 13.3.2019.)

Upravni postupak, upravni sporovi, prekršaji

 • 3-1 Zakon o općem upravnom postupku
  (Nar. nov., br. 47/09)
 • 3-2 Zakon o upravnim sporovima
  (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16-OIR USRH i 29/17 od 31.3.2017.)
 • 3-3 Zakon o upravnim pristojbama
  (Nar. nov., br. 115/16 od 9.12.2016.)
 • 3-4 Prekršajni Zakon
  (Nar. nov., br. 107/07 i 39/13 13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18 od 27.12.2018.)
 • 3-5 Zakon o područjima i sjedištima sudova
  (Nar. nov., br. 67/18 od 25.7.2018. – na snazi od 1.1.2019.)
 • 3-6 Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova
  (Nar. nov., br. 137/09 i 128/14 od 31.10.2014.)

Gospodarske djelatnosti

 • 4-1 Zakon o trgovini
  (Nar. nov., br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09– Odluka USRH i 114/11)
 • 4-2 Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
  (Nar. nov., br.152/08)
 • 4-2A Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
  (Nar. nov., br. 52/19 od 22.5.2019.)
 • 4-2-1 Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
  (Nar. nov., br 131/09)
 • 4-3 Zakon o turističkoj pristojbi
  (Nar. nov., br. 52/19 od 22.5.2019.)
 • 4-3-1 Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu
  (Nar. nov., br. 139/09 i 38/10)
 • 4-3-2 Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice
  (Nar. nov., br. 139/09 i 30/11)
 • 4-3-3 Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu
  (Nar. nov., br. 96/10)
 • 4-3-4 Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2012. godinu
  (Nar. nov., br. 119/11)
 • 4-3-5 Uredba za utvrđivanje visine boravišne pristojbe za 2018. godinu
  (Nar. nov., br. 78/17 od 9.8.2017.)
 • 4-3-6 Uredba o utvrđivanje visine boravišne pristojbe za 2019. godinu
  (Nar. nov., br. 71/18 od 4.8.2018.)
 • 4-3-7 Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima
  (Nar. nov., br. 92/09, 146/13, 35/14, 143/14 i 94/16 od 19.10.2016
 • 4-3-8 Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu
 • 4-4 Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
  (Nar. nov., br. 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19 od 13.3.2019.)
 • 4-5 Zakon o vinu
  (Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019.)
 • 4-6 Zakon o pružanju usluga u turizmu
  (Nar. nov., br. 130/17 i 25/19 od 13.3.2019.)
 • 4-7 Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
  (Nar. nov., br. 80/13 i 148/13 - Zakon o izmjenama zakona o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, 41/14, 107/14 i 30/15 – čl. 189. Zakona o poljoprivredi)
 • 4-7-A Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
  (Nar. nov., br. 92/10, 127/10 – Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i 124/11)
 • 4-7-1 Pravilnik o načinu prijavljivanja i izvještavanja o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju
  (Nar. nov. br., od 16/13 od 08.02.13.)
 • 4-7-2 Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi
  (Nar. nov., br. 46/11 i 103/11)
 • 4-7-3 Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
  (Nar. nov., br. 39/16 od 28.4.2016.)
 • 4-7-4 Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava
  (Nar. nov., br. 33/12)
 • 4-7-5 Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
  (Nar. nov., br. 25/12, 57/12 i 121/12)
 • 4-7-6 Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi
  (Nar. nov., br. 33/12)
 • 4-7-7 Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
  (Nar. nov., br. 21/19 i 53/19 od 24.5.2019.)
 • 4-7-8 Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju
  (Nar. nov., br. 101/13)
 • 4-7-9 Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore u poljoprivredi 2014. godine
  (Nar. nov., br. 27/14, 40/14 i 66/14 od 30.5.2014.)
 • 4-8 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
  (Nar. nov., br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 od 10.05.13. i 121/16 od 23.12.2016.)
 • 4-9 Zakon o državnim potporama
  (Nar. nov., br. 47/14 i 69/14 od 14.7.2017.)
 • 4-9-1 Uredba o državnim potporama
  (Nar. nov., br. 50/06)
 • 4-9-2 Odluka o karti regionalnih potpora
  (Nar. nov., br. 19/13 i 155/13 od 20.12.2013.)
 • 4-9-3 Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim potporama
  (Nar. nov., br 47/12)
 • 4-10 Zakon o koncesijama
  (Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017.)
 • 4-10-1 Uredba o standardnim obrascima za koncesije i njihovoj objavi
  (Nar. nov., br. 100/17 od 11.10.2017.)
 • 4-11 Zakon o potrošačkom kreditiranju
  (Nar. nov., br. 75/09, 112/12 i 143/13 i 147/13-ispr., 9/15, 78/15-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima, 102/15 i 52/16-Odluka USRH od 6.6.2016.)
 • 4-12 Zakon o rudarstvu
  (Nar. nov., br. 56/13, 14/14, 52/18 - Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i 115/18 – Zakon o državnom inspektoratu)
 • 4-13 Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori
  (Nar. nov., br. 61/18 od 11.7.2018)
 • 4-15 Zakon o poljoprivredi
  (Nar. nov., br. 118/18 od 27.12.2018.)
 • 4-15-1 Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava
  (Nar. nov., br. 62/19 od 26.6.2019.)
 • 4-15-2 Pravilnik o upisniku poljoprivrednika
  (Nar. nov., br. 62/19 od 26.6.2019.)
 • 4-16 Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
  (Nar. nov., br. 149/09, 22/11 i 120/12)
 • 4-17 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 147/14, 123/17 i 118/18 od 27.12.2018.)
 • 4-17-1 Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti
  (Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017.)
 • 4-17-2 Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
  (Nar. nov., br. 103/15 od 28.9.2015.)
 • 4-17-3 Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnoga razvoja
  (Nar. nov., br. 121/15 od 4.11.2015.)
 • 4-18 Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
  (Nar. nov., br. 153/09 i 127/10 – Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori)
 • 4-18-1 Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoja akvakulture
  (Nar. nov., br. 105/10)
 • 4-19 Zakon o morskom ribarstvu
  (Nar. nov., br. 62/17, 130/17 – Zakon o akvalukturi i 14/19 od 7.2.2019.)
 • 4-20 Zakon o provedbi uredbe vijeća (ez) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
  (Nar. nov., br. 80/13 i 14/14 i 30/15 – čl. 189. Zakona o poljoprivredi)
 • 4-21 Zakon o hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
  (Nar. nov., br. 111/18 od 12.12.2018.)

Komunalno gospodarenje, urbanistički uvjeti, zaštita prirode, okoliša i ljudi

 • 5-1 Zakon o komunalnom gospodarstvu
  (Nar. nov., br. 68/18 i 110/18 – Odluka USRH)
 • 5-1-1 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  (Nar. nov., br. 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
 • 5-2 Zakon o gradnji
  (Nar. nov., br. 153/13, 20/17 i 39/19 od 17.4.2019.)
 • 5-3 Zakon o prostornom uređenju i gradnji
  (Nar. nov., br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13 – Zakon o zaštiti okoliša, 153/13-Zakon o gradnji, 153/13-Zakon o građevinskoj inspekciji, 153/13-Zakon o prostornom uređenju i 78/15-Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje od 17.7.2015.)
 • 5-3A Zakon o prostornom uređenju
  (Nar. nov., br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 od 17.4.2019.)
 • 5-3B Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  (Nar. nov., br. 78/15 i 118/18 od 27.12.2018)
 • 5-3-1 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  (Nar. nov., br. 112/17, 34/18 i 36/19 od 10.4.2019.)
 • 5-4 Zakon o sigurnosti prometa na cestama
  (Nar. nov., br. 67/08, 48/10 – Odluka USRH, 74/11, 80/13, 158/13 - Odluka i Rješenje USRH, 89/14-Rješenje USRH, 92/14 , 64/15, 108/17 i 70/19 od 24.7.2019.)
 • 5-5 Zakon o cestama
  (Nar. nov., br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 od 28.7.2014.)
 • 5-5-1 Odluka o razvrstavanju javnih cesta
  Članak 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014) i Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (Narodne novine«, broj 34/2012)
 • 5-5-2 Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta
  (Nar. nov., br. 34/12)
 • 5-5-3 Odluku o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste
  (Nar. nov., br. 44/12)
 • 5-5-4 Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
  (Nar. nov., br. 86/12)
 • 5-6 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
  (Nar. nov., br. 41/18 od 4.5.2018.)
 • 5-6-1 Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa
  (Nar. nov., br. 50/18 od 1.6.2018.)
 • 5-7 Zakon o zaštiti okoliša
  (Nar. nov., br. 80/13, 153/13-Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18 od 27.12.2018.)
 • 5-8 Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama
  (Nar. nov., br. 76/08)
 • 5-9 Zakon o zaštiti prirode
  (Nar. nov., br. 80/13, 15/18 i 14/19 od 7.2.2019.)
 • 5-10 Zakon o vodnim uslugama
  (Nar. nov., br. 66/19 od 10.7.2019.)
 • 5-11 Zakon o sustavu obrane od tuče
  (Nar. nov., br. 53/01 i 55/07 – Odluka USRH)
 • 5-12 Zakon o veterinarstvu
  (Nar. nov., br. 82/13, 148/13 i 115/18 od 20.12.2018.)
 • 5-13 Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  (Nar. nov., br. 94/13, 73/17 i 14/19 od 7.2.2019.)
 • 5-13-1 Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  (Nar. nov., br. 59/06)
 • 5-14 Zakon o šumama
  (Nar. nov., 68/18 i 115/18 od 20.12.2018.)
 • 5-15 Zakon o zaštiti od požara
  (Nar. nov., br. 92/10)
 • 5-15-1 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini
  (Nar. nov., br. 35/19 od 5.4.2019.)
 • 5-16 Zakon o vatrogastvu
  (Nar. nov., br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10)
 • 5-17 Zakon o tržištu plina
  (Nar. nov., br. 18/18 od 23.2.2018.)
 • 5-18 Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
  (Nar. nov., br. 153/09, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 56/13 i 154/14-Uredba od 14.12.2014., 119/15-Uredba, 120/16 i 127/17 od 20.12.2017.)
 • 5-18-1 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
  (Nar. nov., br. 107/14 od 5.9.2014.)
 • 5-18-2 Uredba o visini naknade za korištenje voda
  (Nar. nov., br. 82/10, 83/12 i 10/14 od 27.1.2014.)
 • 5-18-3 Uredba o visini naknade za zaštitu voda
  (Nar. nov., br. 82/10, 83/12, 151/13 i 116/18 od 21.12.2018.)
 • 5-18-4 Uredba o visini naknade za uređenje voda
  (Nar. nov., br. 82/10)
 • 5-18-5 Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
  (Nar. nov., br. 84/10 i 146/12)
 • 5-19 Zakon o vodama
  (Nar. nov., br. 66/19 od 10.7.2019.)
 • 5-19-1 Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  (Nar. nov., br. 66/11)
 • 5-19-1 Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
  (Nar. nov., br. 66/11 i 47/13 od 19.04.13.)
 • 5-20 Zakon o sustavu civilne zaštite
  (Nar. nov., br. 82/15 i 118/18 od 27.12.2018.)
 • 5-20-1 Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
  (Nar. nov., br. 30/14 i 67/14 od 2.6.2014.)
 • 5-20-2 Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite
  (Nar. nov., br. 69/16 od 27.7.2016.)
 • 5-21 Zakon o održivoj uporabi pesticida
  (Nar. nov., br. 14/14 i 115/18 od 20.12.2018.)
 • 5-22 Zakon o lovstvu
  (Nar. nov., br.99/18 i 32/19 od 29.3.2019)
 • 5-23 Zakon o kemikalijama
  (Nar. nov., br. 18/03 i 115/18 od 20.12.2018.)
 • 5-24 Zakon o protuminskom djelovanju
  (Nar. nov., br. 110/15 i 118/18 od 27.12.2018.)
 • 5-25 Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
  (Nar. nov., br. 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16 od 17.6.2016
 • 5-26 Zakon o zaštiti zraka
  (Nar. nov., br. 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18 od 27.12.2018.)
 • 5-27 Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja
  (Nar. nov., br. 69/09, 128/10, 136/12 i 76/13)
 • 5-28 Zakon o zaštiti od buke
  (Nar. nov., br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18 od 19.12.2018.)
 • 5-29 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
  (Nar. nov., br. 30/09, 14/14 i 32/19 od 29.3.2019.)
 • 5-30 Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 30/09)
 • 5-31 Zakon o igralištima za golf
  (Nar. nov., br. 152/08 i 80/10)

Društvene djelatnosti

 • 6-1 Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (Nar. nov., br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 od 27.7.2018.)
 • 6-1A Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (Nar. nov., br. 126/12)
 • 6-1-1 Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova
  (Nar. nov., br. 144/11)
 • 6-2 Zakon o pravobranitelju za djecu
  (Nar. nov., br. 73/17 od 26.7.2017.)
 • 6-3 Zakon o obrazovanju odraslih
  (Nar. nov., br. 17/07 i 24/10 – Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • 6-4 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  (Nar. nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 Odluka i Rješenje USRH, 60/15 - USRH i 131/17 - Uredba)
 • 6-5 Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
  (Nar. nov., br. 10/97, 107/07 i 94/13 od 22.7.2013.)
 • 6-5-1 Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe
  (Nar. nov., br. 63/08 i 90/10 od 21.07.2010.)
 • 6-6 Zakon o ustanovama
  (Nar. nov., br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 • 6-7 Zakon o savjetima mladih
  (Nar. nov., br. 41/14 od 31.3.2014.)
 • 6-8 Zakon o udrugama
  (Nar. nov., br. 74/14 i 70/17 od 19.7.2017.)
 • 6-8-1 Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga
  (Nar. nov., br. 16/07)
 • 6-9 Zakon o kazalištima
  (Nar. nov., br. 71/06 i 121/13 i 26/14 od 25.2.2014.)
 • 6-10 Zakon o zakladama
  (Nar. nov., br. 106/18 od 30.11.2018.
 • 6-11 Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
  (Nar. nov., br. 85/06)
 • 6-12 Zakon o strukovnom obrazovanju
  Nar. nov., br. 30/09, 24/10 – Zakon o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odra-slih, 22/13 – Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru i 25/18 od 14.3.2018.
 • 6-13 Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi
  (Nar. nov., br. 47/90, 27/93 i 38/09)
 • 6-14 Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa
  (Nar. nov., br. 18/11)
 • 6-15 Zakon o umjetničkom obrazovanju
  (Nar. nov., br. 130/11)
 • 6-16 Zakon o sanaciji javnih ustanova
  (Nar. nov., br. 136/12, 151/14 i 27/16 od 25.3.2016.)

Nekretnine

 • 7-1 Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora
  (Nar. nov., br. 125/11, 64/15 i 112/18 od 14.12.2018.)
 • 7-2 Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
  (Nar. nov., br. 107/07, 144/12, 14/14 i 32/19 od 29.3.2019.)
 • 7-3 Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji
  (Nar. nov., br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 – ispr., 26/15, 57/18 i 66/19od 10.7.2019.)
 • 7-4 Zakon o poljoprivrednom zemljištu
  (Nar. nov., br. 20/18 i 115/18 od 20.12.2018.)
 • 7-4-1 Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08 i 21/10) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 124/10)
 • 7-5 Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade
  (Nar. nov., br. 22/06)
 • 7-6 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  (Nar. nov., br. 112/18 od 14.12.2018.)
 • 7-6-1 Pravilnik o katastru zemljišta
  (Nar. nov., br. 84/07 i 148/09)
 • 7-7 Odluka o davanju ovlaštenja jedinicama lokalne samouprave za prodaju stanova najmoprimcima na područjima posebne državne skrbi
  (Nar. nov., br. 100/08)
 • 7-8 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 , 153/09, 143/12 i 152/14 od 22.12.2014.)
 • 7-9 Zakon o utvrđivanju imovnskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
  (Nar. nov., br. 80/11)
 • 7-10 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  (Nar. nov., br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19 od 7.2.2019.)
 • 7-10-1 Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  (Nar. nov., br. 98/12 i 139/14 od 26.11.2014. - OiR USRH)
 • 7-11 Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 95/18 od 26.10.2018.)

Ostali propisi

 • 8-1 Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora
  (Nar. nov., br. 58/06)
 • 8-2 Zakon o sportu
  (Nar. nov., br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16-ispr. od 2.3.2016.)
 • 8-2-1 Pravilnik o registru športskih djelatnosti
  (Nar. nov., br. 112/06)
 • 8-2-2 Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza
  (Nar. nov., br. 136/06)
 • 8-2-3 Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava
  (Nar. nov., br. 13/14 od 3.2.2014.)
 • 8-3 Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima
  (Nar. nov., br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11)
 • 8-4 Zakon o sprječavanju sukoba interesa
  (Nar. nov., br. 26/11, 12/12 i 126/12 - Odluka i Rješenje USRH i 57/15 od 27.5.2015.)
 • 8-4A Zakon o sprječavanju sukoba interesa
  - pročišćeni tekst
 • 8-5 Zakon o političkim strankama
  (Nar. nov., br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06 od 13.3.2006.)
 • 8-6-1 Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga (donacija)
  (Nar. nov., br. 26/07)
 • 8-7 Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)
  (Nar. nov., br. 96/12)
 • 8-8 Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  (Nar. nov.,br. 121/17 od 6.12.2017.)
 • 8-9 Zakon o radu
  (Nar. nov., br. 93/14 i 127/17 od 20.12.2017.)
 • 8-10-1 Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 58/16 od 24.6.2016.)
 • 8-10-1 Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnoim sektoru
  (Nar. nov., br. 58/16 od 24.6.2016.)
 • 8-10-2 Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 132/11)
 • 8-11 Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj
  (Nar. nov., br. 33/96, 96/01, 13/02, 136/02-pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11 i 130/11)
 • 8-12 Zakon o osobnom identifikacijskom broju
  (Nar. nov., br. 60/08)
 • 8-13 Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći
  (Nar. nov., br. 143/13 od 2.12.2013.)
 • 8-14 Zakon o upravnoj inspekciji
  (Nar. nov., br. 15/18 od 14.2.2018.)
 • 8-15 Zakon o ravnopravnosti spolova
  (Nar. nov., br. 82/08, 138/12 - Odluka Sabora i 69/17 od 14.7.2017.)
 • 8-16 Zakon o suzbijanju diskriminacije
  (Nar. nov., br. 85/08 i 112/12)
 • 8-17 Zakon o javno-privatnom partnerstvu
  (Nar. nov., br. 95/18 od 26.10.2018.)
 • 8-17-1 Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
  (Nar. nov., br. 88/12 i 15/15 od 6.2.2015.)
 • 8-18 Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
  (Nar. nov., br. 68/18 od 27.7.2018.)
 • 8-19 Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine
  (Nar. nov., br. 92/10)
 • 8-20 Zakon o fiskalnoj odgovornosti
  (Nar. nov., br. 111/18 od 12.12.2018.)
 • 8-21 Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
  (Nar. nov., br. 29/19 od 23.3.2019.)
 • 8-21-1 Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe
  (Nar. nov., br. 50/11, 93/11 i 55/13 od 8.5.13.)
 • 8-22 Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru
  (Nar. nov., br. 34/11)
 • 8-23 Zakon o pravu na pristup informacijama
  (Nar. nov., br. 25/13 i 85/15 od 1.8.2015.)
 • 8-24 Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
  (Nar. nov., br. 61/11 i 66/19 od 10.7.2019.)
 • 8-25 Zakon o sportskoj inspekciji
  (nar. nov., br. 86/12)
 • 8-26 Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja
  (Nar. nov., br. 143/12)

Uredbe, odluke, stručni članci, naputci i dr.

 • 9-1 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za upravu -
  (Nar. nov., br. 21/09)
 • Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina-9-2
  (Nar. nov., br. 24/06)
 • 9-3 Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije
  (Nar. nov., br. 59/06)
 • 9-4 Uredba o uredskom poslovanju
  (Nar. nov., br. 07/09)
 • 9-5 Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. godinu
  (Nar. nov., br. 2/19 od 4.1.2019.)
 • 9-5-1 Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2012. godine
  (Nar. nov., br. 149/11)
 • 9-6 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini
  (Nar. nov., br. 2/19 od 4.1.2019.
 • 9-6-1 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2012. godine
  (Nar. nov., br. 149/11)
 • 9-7 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2019. godini
  (Nar. nov., br. 2/19 od 4.1.2019.)
 • 9-7-1 Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2012. godine
  (Nar. nov., br. 149/11)
 • 9-8 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2019. godini
  (Nar. nov., br. 2/19 od 4.1.2019.)
 • 9-8-1 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2012. godine
  (Nar. nov., br. 149/11)
 • 9-9 Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini
  (Nar. nov., br. 2/19 od 4.1.2019.)
 • 9-9-1 Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zavoda za socijalnu skrb u županiji i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2012. godine
  (Nar. nov., br. 149/11)
 • 9-10 Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini
  (Nar. nov., br. 2/19 od 4.1.2019.)
 • 9-10-1 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2012. godine
  (Nar. nov., br. 149/11)
 • 9-11 Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini
  (Nar. nov., br. 2/19 od 4.1.2019.)
 • 9-11-1 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2012. godine
  (Nar. nov., br. 149/11)
 • 9-12 Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2010. godini
  (Nar. nov., br. 33/10)
 • 9-13 Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske
  (Nar. nov., br. 32/09)
 • 9-14 Sanda Pipunić, dipl. iur., Zagreb: Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
  – stručni članak
 • 9-15 Ante Loboja, dipl. iur., Zagreb: Komunalna društva i ustanove u sustavu javne nabave
  – stručni članak
 • 9-16 Ivana Vargašević. dipl. oec., Zagreb: Plaće u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – proračunska ograničenja
  – stručni članak
 • 9-17 Ivana Maletić i Ivana Jakir - Bajo, Zagreb: Kratkoročno zaduživanje i upravljanje viškovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  – stručni članak
 • 9-18 Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu jedinice lokalne samouprave
  (Nar. nov., br. 12/11)
 • 9-19 Ivana Maletić, dipl. oec. i Ivana Jakir - Bajo, dipl. oec., Zagreb: Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu
  - stručni članak
 • 9-20 Dr. sc. Alen Rajko, Opatija: Novosti u regulaciji prijma u lokalnu službu
  - stručni članak
 • 9-21 Gordana Sedmak-Jednačak, dipl. oec., Sisak: Usluge osiguranja kao nabavna kategorija objedinjene nabave kod jedinica lokalne samouprave/regionalne uprave
  - stručni članak
 • Ivana Jakir-Bajo, dipl.oec. i Ivana Maletić, dipl.oec., Zagreb; Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  - stručni članak
 • 9-23 Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl.oec., Zagreb: Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2012.-2014. godine
  - stručni članak
 • 9-24 Danijela Stepić, dipl.oec., Marela Knežević, dipl. oec. i Davor Kozina, dipl. oec., Zagreb: Obilježja razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola i javnom sektoru Republike Hrvatske
  - stručni članak
 • 9-25 Ivana Juras - Anić, dipl. iur., Zagreb: Indeks regionalne razvijenosti
  - stručni članak
 • 9-26 Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec., Zagreb: Privremeno financiranje u prvom tromjesečju 2012. godine
  - stručni članak
 • 9-27 Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. Zagreb: Proces planiranja na državnoj i lokalnoj razini za razdoblje 2013.-2015.
  - stručni članak