arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down basket linkedin search phone youtube google-plus instagram twitter facebook calculator

Pregled izdanja

JAVNA NABAVA (JAVNA NABAVA)

Sadržaj članaka dostupan je pretplatnicima na on-line izdanje. Molimo prijavite se kako biste pristupili sadržaju on-line izdanja.

Sadržaj

Javna nabava

 • 1-1-1 Zakon o javnoj nabavi
  (Nar. nov., br. 120/16)
 • 1-2-1 Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
  (Nar. nov., br. 65/17 i 75/20)
 • 1-2-2 Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
  (Nar. nov., br. 65/17)
 • 1-2-3 Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti
  (Nar. nov., br. 19/18)
 • 1-2-4 Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
  (Nar. nov., br. 65/17)
 • 1-2-5 Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
  (Nar. nov., br. 69/17)
 • 1-2-6 Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz
  (Nar. nov., br. 11/14)
 • 1-2-7 Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
  (Nar. nov. br.101/17 i 144/20)
 • 1-2-8 Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
  (Nar. nov., br. 101/17)
 • 1-2-9 Odluka vlade Republike Hrvatske o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu
  (Nar. nov., br. 41/20)
 • 1-2-10 Odluka vlade Republike Hrvatske o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
  (Nar. nov., br. 41/20)
 • 1-3-1 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ
 • 1-3-2 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ
 • 1-3-3 Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima
 • 1-3-4 Detaljan popis usluga iz Direktive 2014/24
 • 1-4-1 UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 213/2008 od 28. studenoga 2007. izmjeni Uredbe (EZ) br. 2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) i direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupcima javne nabave, u pogledu revizije CPV-a (Tekst značajan za EGP)
 • 1-4-2 Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1986 od 11. studenoga 2015. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 842/2011
 • 1-4-3 Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi
 • 1-5-2 Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
  (2017/C 438/01)
 • 1-5-3 Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19
  (2020/C 108 I/01 od 1.4.2020.)

Koncesije

 • 4-1-1 Zakon o koncesijama
  (Nar. nov., br. 69/17)
 • 4-2-1 Pravilnik o registru koncesija
  (Nar. nov., 1/18)

Javno privatno partnerstvo

 • 5-1-1 Zakon o javno-privatnom partnerstvu
  (Nar. nov., br. 78/12 i 152/14)
 • 5-2-1 Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
  (Nar. nov., br. 88/12 i 15/15)
 • 5-2-2 Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
  (Nar. nov., br. 16/13)
 • 5-2-3 Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti
  (Nar. nov., br. 23/15)

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

 • 1-1-2 Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
  (Nar. nov., br. 18/13, 127/13 i 74/14 i 41/21)