Zatezne i ugovorne kamate od 1.1.2024. do 30.6.2024.

U Nar. nov., br. 156/23 objavljena je je kamatna stopa koju je Europska središnja banka (u nastavku: ESB) primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na snazi 1. siječnja 2024. te iznosi 4,50 % godišnje. Riječ je o referentnoj stopi za izračun zateznih i ugovornih kamata u razdoblju 1.1.2024. – 30.6.2024.

Stopa zateznih kamata

Slijedom tog podatka, u razdoblju od 1.1.2024. do 30.6.2024. primjenjuje se stopa zateznih kamata u visini od 12,5% na sljedeće odnose:

  • na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze (4,50 + 8 prema čl. 3. toč. 19. i 20. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Nar. nov., br. 108/12 – 114/22), te
  • na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava (4,50 + 8 prema čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, Nar. nov., br. 45/05 – 155/23).

Na ostale odnose primjenjuje se u istom razdoblju stopa zakonske zatezne kamate u visini od 7,50% (4,50% + 3 prema čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima, Nar. nov., br. 45/05 – 155/23).

To bi bili svi oni odnosi koji nisu poslovne transakcije niti su trgovački ugovori odnosno ugovori između trgovaca i osoba javnog prava. Tako bi ova kamatna stopa bila primjenjiva za kašnjenje u plaćanju zakonskih obveza, poput poreza i drugih javnih davanja, u plaćanju iz radnih odnosa, zakašnjelom plaćanju zajmova fizičkim osobama i dr.

U nastavku se daje pregled stopa zateznih kamata od početka primjene kune, koje su se utvrđivale na razini godine odgovarajućim Odlukama, a od 1.1.2008. primjenom Zakona o obveznim odnosima, te od 30.6.2013. primjenom Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u odnosu na poslovne transakcije između poduzetnika odnosno između poduzetnika i osobe javnog prava kao dužnika novčane obveze).

Tablica 1 – Prikaz stopa zakonskih zateznih kamata počevši od 11.9.1996. do 1.8.2015.

Tablica 2 – Prikaz stopa zakonskih zateznih kamata počevši od 1.8.2015. do 30.6.2024.

Stopa ugovornih kamata

Osim zateznih kamata, ZOO uređuje i ugovorne kamate u čl. 26., 27. i 28. ZOO-a. Ovdje je pak potrebno posebno naglasiti da se kod zateznih kamata (bilo zakonskih bilo ugovornih) radi o kazni za neplaćanje, dok se kod ugovornih kamata radi o cijeni kapitala.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. najviša ugovorna kamatna stopa u odnosima između osoba od kojih barem jedna nije trgovac iznosi 11,25 % (7,50 + 0,5 X 7,50). Ako su u ovim odnosima kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi kamatna stopa u visini četvrtine stope zakonskih zateznih kamata određene sukladno čl. 26. st. 1. ZOO-a. To bi značilo 1,875% (7,50 X 0,25).

U istom razdoblju najviša ugovorna kamatna stopa između trgovaca, odnosno trgovca i osobe javnog prava iznosi 21,875% (12,5 + 0,75 X 12,5). Ako su između trgovaca kamate ugovorene, ali nije određena njihova stopa, vrijedi polovina stope zakonskih zateznih kamata određene sukladno čl. 26. st. 1. ZOO-a. To bi značilo 3,75% (7,50 X 0,5). Ako su ugovorene više kamate od dopuštenih, primijenit će se najviša dopuštena kamatna stopa.

Zakonom o obveznim odnosima propisane su dakle najviše dopuštene ugovorne kamate, što znači da je dozvoljeno ugovaranje bilo koje stope do prethodno navedenih. No, usporedno je potrebno voditi računa i o poreznom aspektu ugovorene stope. Primjerice, u slučajevima kada društvo daje beskamatni zajam ili zajam svom radniku uz kamatu nižu od 2% godišnje, sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dohodak razlika kamate do 2% smatrat će se neto plaćom u naravi tog radnika, te je takav neto primitak u naravi potrebno preračunati na bruto i obračunati sva davanja kao i uz redovnu plaću. Za davanje zajma vlasniku (članu društva), razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje oporezuje se pak porezom na dohodak od kapitala.

Prema čl. 20.a Zakona o potrošačkom kreditiranju (Nar. nov., br. 75/09 – 156/23) maksimalna efektivna kamatna stopa (u nastavku: EKS) za potrošačke kredite sukladno tome Zakonu jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata uvećanoj za dva postotna boda, a maksimalna EKS za stambene kredite sukladno tome Zakonu jednaka je stopi zakonskih zateznih kamata. To znači da u razdoblju od 1.1.2024. do 30.6.2024. maksimalna EKS za potrošačke kredite iznosi 9,5%, a maksimalna EKS za stambene kredite iznosi 7,5%.

O pravnom, poreznom, i računovodstvenom aspektu zateznih i ugovornih kamata pročitajte više u FIP-u, br. 9/23.

Natrag