Naknade i članarine za 2023.

Obveza plaćanja naknade za članarine, općekorisne funkcije šuma i renti uređena je posebnim propisima o članarinama turističkim zajednicama, o šumama te zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U tablici se daje pregled obveznika plaćanja, osnovica, propisana stopa te rok plaćanja navedenih naknada.

Stope članarina turističkim zajednicama za 2023.

Napomena: članarina se umanjuje za 20% ako PO i FO obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. do IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.

Stope članarina turističkim zajednicama za privatne iznajmljivače za 2023.

Fizička osoba (FO) koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) plaća godišnji paušalni iznos članarine, a ovisno o vrsti smještaja kako se navodi u tablici.

Napomena:

  • godišnji paušalni iznos članarine se umanjuje za 50% za pomoćne ležajeve sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (Nar. nov., br. 148/22),
  • članarina se umanjuje za 20% ako PO i FO obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I. do IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti.

Članarina HGK u 2023.

U Nar. nov., br. 154/22 objavljena je Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore kojom je propisana obveza obračuna i plaćanja članarine HGK, koja stupa na snagu 1.1.2023.
Obveznici plaćanja članarine su pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem u RH.
Članarina se plaća u mjesečnom paušalnom iznosu, ovisno o kategoriji u koju se poduzetnici razvrstavaju prema kriterijima propisanim čl. 3. Odluke.
Visina članarine ovisno o grupi u koju su obveznici razvrstani:

Članice koje dobrovoljno plaćaju članarinu, obvezne su plaćati članarinu u razdoblju od najmanje 12 mjeseci od davanja Izjave do opoziva (čl. 3. st. 3. Odluke). U slučaju plaćanja članarine, članice su mogle koristiti sve posebne usluge i proizvode iz čl. 17. st. 1. Zakona o HGK.

Natrag