Dnevnice u inozemstvu – službena putovanja i rad na terenu

Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Nar. nov., br. 8/06) propisane su visine dnevnica koje se mogu neoporezivo isplatiti radnicima koji službeno putuju u inozemstvo.

Naime, čl. 7. st. 2. red. br. 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 1/21) propisano je da se dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu može neoporezivo isplatiti do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna.

Osim navedenoga st. 2. čl. 7. Pravilnika, dnevnice za inozemstvo regulirane su i st. 11., st. 12. (dnevnice za rad na terenu), st. 13. (isplata u slučaju kada je osigurana prehrana), st. 14. (pojam sl. putovanja u inozemstvo), st. 18. (način obračuna dnevnica), st. 19. (priznavanje troškova za putničke isprave, cijepljenje i liječničke preglede), st. 20. (obračun dnevnica kada se sl. put odnosi na tuzemstvo i inozemstvo), st. 29.  i 30. (isključivanje određenih primitaka) i st. 32. (dnevnice za rad na terenu).

U nastavku se daje pregled visina dnevnica propisanih navedenom odlukom.

Natrag